עונת הדוחות נפתחת: אודיוקודס מסכמת את שנת 2019

ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו ב-200.3 מיליון דולר, גידול של 13.7% לעומת שנת 2018; הרווח הנקי השנתי עלה מ-20 מיליון דולר ל-27.8 דולר

חדשות ספונסר 28/01/2020 09:50

א+א-

אודיוקודס, ספקית פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנה אשר הסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

 

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2019 הסתכמו ב-52.8 מיליון דולר, לעומת 51.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של שנת 2019 ו-45.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2018. ההכנסות בשנת 2019 הסתכמו ב-200.3 מיליון דולר, לעומת 176.2 מיליון דולר בשנת 2018.

 

ההפסד הנקי הסתכם ברבעון הרביעי של שנת 2019 ב-8.2 מיליון דולר או 28 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 4.5 מיליון דולר או 15 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2018. בשנת 2019 הסתכם הרווח הנקי ב-4.0 מיליון דולר או 13 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח של 13.5 מיליון דולר או 45 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2018.

 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הרביעי ב- 8.1 מיליון דולר, או 26 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 6.3 מיליון דולר או 20 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הרביעי של שנת 2018. בשנת 2019 הסתכם הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP ב-27.8 מיליון דולר או 89 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 20.0 מיליון דולר או 65 סנט למניה בדילול מלא בשנת 2018.

 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות, הפחתת נכסים בלתי מוחשיים, הוצאות בגין התשלום הנדרש בהתאם להסדר התמלוגים עם הרשות לחדשנות שפורסם בנובמבר 2019 , הוצאות או הכנסות בגין שיערוך התחייבות ה-Earn-Out בהקשר לרכישה של Active Communications Europe , הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר והוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים.

 

כפי שפורסם בנובמבר 2019, החברה ואחת מהחברות הבנות שלה הגיעו להסדר תשלום תמלוגים עם הרשות הלאומית לחדשנות בהקשר למענקים מסוימים אותם קיבלו מהרשות. ההתחייבות המותנית לרשות עבור מענקים אלה היתה בסך של כ-49 מיליון דולר נכון למועד ההסדר כולל ריבית עד ליום ההסדר. במסגרת ההסדר, החברה הסכימה לשלם כ-32.2 מיליון דולר לרשות (כדי ליישב את החוב כולו בסך 49 מיליון דולר) ב-3 תשלומים שנתיים החל מ-2019. בכפוף להסדר, שוחררה אודיוקודס מכל מחוייבות לתשלום תמלוגים בהקשר להכנסות העתידיות עבור מענקים אלה.

 

במהלך הרבעון הרביעי של 2019, ניצלה החברה את נכס המס הנדחה שהוכר בשנת 2016, ויצרה נכס מס חדש המבוסס על ביצועיה ההיסטוריים ותוצאותיה העתידיות הצפויות. נכס המס הנדחה הסתכם ב- 20.5 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2019. נכס המס הנדחה משקף את סכום ההפסדים המועברים והפרשי העיתוי שהחברה צופה לנצל במהלך השנים הבאות.

 

הרווח הנקי על בסיס GAAP לרבעון הרביעי ולשנת 2019 משקף את הטבת המס שנרשמה בעקבות יצירת נכס המס הנדחה. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל את הטבת המס שאינה במזומן בגין נכס המס הנדחה.

 

החברה ייצרה ברבעון הרביעי תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת של 2.4 מיליון דולר ושל 23.2 מיליון דולר בשנת 2019 כולה. שני הסכומים לעיל הושפעו מתשלום בסך 10.7 מיליון דולר בדצמבר 2019 שהינו התשלום הראשון בהתאם להסדר.

 

נכון ליום 31 בדצמבר 2019, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח קצר בהיקף של 71.9 מיליון דולר, לעומת 65.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2018. העלייה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות בשנת 2019 נבעה מפעילויות תפעוליות והתקזזה, בחלקה, מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה, מתשלומי דיבידנד ומהתשלום הראשון בהתאם להסדר.

 

"אנו שמחים לדווח על תוצאות שיא לרבעון הרביעי ולשנת 2019", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקדס. "שנת 2019 היא השנה המוצלחת ביותר שלנו. התוצאות החזקות של הרבעון הרביעי מדגישות ביתר שאת את הביצועים החזקים של החברה בשנה הזו. ההצלחה באה לידי ביטוי בשמירה על מעמדנו כמובילים במתן פתרונות תקשורת לעולם העסקים, בתוצאות החזקות שלנו בעסקי הרשתות הקוליות ובהשקעה גדלה בשני שווקים/תחומים מתפתחים חדשים: שוק ה-Meeting space ותחום ה-Voice.ai. 

 

"בשנת 2019 המשכנו להשקיע ולפתח טכנולוגיות ופתרונות בתחום ה- Voice.ai אשר הצלחתם באה לידי ביטוי בגידול במספר הפרויקטים בהם זכינו. במחצית השנייה של 2019 דיווחנו על השקתם של פתרונות וציוד חדש ייעודי לתחום הצומח של ה-Meeting space. השילוב של הטכנולוגיות החדשות הללו יחד עם מיצובנו החזק באקו סיסטם של Microsoft Teams ו-Skype for Business , צפוי לחזק עוד יותר את היכולת שלנו להרחיב את פעילותנו. במבט קדימה, ובהתבסס על המומנטום העסקי הנוכחי, אנו בטוחים ביכולת שלנו להמשיך ולהרחיב את הפעילות שלנו בשנת 2020 ומעבר לה. אנו מתכננים להמשיך את השקעותינו בפתרונות שנציע בעתיד, ולהתמקד בהחזר ההשקעה עבור בעלי המניות שלנו".

 

באוגוסט 2019 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לתוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות החברה בסכום כולל של עד 12 מיליון דולר. בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך הסכום המאושר במסגרת התקופה שאושרה. האישור שניתן מבית המשפט לרכישת מניות עצמית יפוג ב-3 בפברואר 2020.

 

בדצמבר 2019, הגישה החברה בקשה חדשה לבית המשפט בישראל לאישור תוכנית נוספת לרכישה עצמית של מניות רגילות בסכום כולל של 12 מיליון דולר. במסגרת פניה זו לבית המשפט, נכללת בקשה לאפשר לחברה להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך הסכום הכולל אשר יאושר. הבקשה החדשה הוגשה והחלטה לגביה צפויה להתקבל במהלך פברואר 2020.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה