חדשות שוק ההון

המלט מעניקה 100 אלף אופציות בהקצאה פרטית למנכ”ל החברה

האופציות למנכ"ל יהוו לאחר הקצאתן כ- 0.71% מהון החברה; מחיר המימוש ישקף את המחיר הממוצע של המניה ב-30 ימי המסחר שקדמו להנפקת האופציות

חדשות ספונסר 20/01/2020 13:05

א+א-

חברת המלט מפרסמת היום דיווח לבקשת הבורסה לניירות ערך,  עם הבהרות נוספות בהמשך להודעתה מחודש דצמבר על הקצאה פרטית של אופציות למנכ"ל החברה אמיר וידמן.

 

דירקטוריון החברה אישר בתחילת החודש הקצאה של 100 אלף אופציות. מחיר המימוש של כל אופציה עבור כל מניה רגילה עומד על 61.67 ש"ח. מחיר המימוש הנ"ל נקבע כמחיר הגבוה מבין מחיר הסגירה של מניית החברה ביום המסחר האחרון לפני החלטת הדירקטוריון על הענקת האופציות או מחיר המניה הממוצע במשך 30 ימי המסחר שקדמו להחלטת הדירקטוריון.

 

בהתאם לתוכנית האופציות, בפועל בעת מימוש האופציות, לא יוקצו לוידמן מלוא מניות המימוש הנובעות מהן, אלא רק מניות בכמות המשקפת את סכום ההטבה הכספי הגלום באופציות, בדרך של Cashless, על פי החישוב הבא -במועד המימוש ייערך חישוב של ההפרש בין שער הסגירה בבורסה של המניות הרגילות של החברה ביום המסחר שקדם למועד הודעת המימוש, כפול מספר האופציות שמומשו לבין מחיר המימוש הבסיסי כשהוא מוכפל במספר האופציות שמומשו.

 

החברה תקצה למנכ"ל לאחר מימוש אופציות, מספר מניות השווה לתוצאת חילוק ההטבה בשער הסגירה בבורסה של מניות החברה ביום המסחר שקדם למועד הודעת המימוש. כל שבר יעוגל כלפי מעלה למניה שלמה קרובה. וידמן ישלם במועד המימוש אך ורק את ערכן הנקוב של מניות המימוש.

 

יובהר, כי מכירה תוך כדי המסחר בבורסה של מניות שתוקצינה לניצעים כתוצאה ממימוש האופציות, תהיה כפופה להוראות החסימה אשר לפיהן חל איסור על ניצע להציע את מניות המימוש שהוקצו לו למשך שישה חודשים מיום הקצאת האופציות.

 

כמו כן, במשך ששת הרבעונים העוקבים יוכל ניצע להציע בכל יום מסחר כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר במניות החברה בבורסה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה, ובלבד שלא יציע ברבעון אחד כמות מניות העולה על אחוז אחד מההון המונפק והנפרע של החברה.

 

האופציות יהיו ניתנות למימוש ב- 3 מנות שנתיות. המנה הראשונה בכמות של 66,667 אופציות תהיה ניתנת למימוש החל מתום שנה ממועד ההקצאה בפועל. המנה השנייה בכמות זהה של אופציות תהיה ניתנת למימוש החל מתום שנתיים ממועד ההקצאה בפועל והמנה השלישית בכמות של 66,666 אופציות תהיה ניתנת למימוש החל מתום שלוש שנים ממועד ההקצאה בפועל.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה