אל על: מחירי הדלק ירדו ונתח השוק גדל אבל הרווח הנקי צנח ב-35%

הרווחים הושפעו מעליה בהוצאות המימון וגידול בהוצאות השכר; ההכנסות ברבעון גדלו ב-0.9% לכ-647 מיליון דולר; החברה הודיעה על הגדלת צי מטוסיה בשלושה מטוסים

חדשות ספונסר 27/11/2019 09:44

א+א- 5

חברת התעופה אל על מפרסמת היום את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2019 ולתשעת החודשים הראשונים, ומסכמת רבעון עם גידול בפעילות העסקית, עליה בנתח השוק, ירידה בעלויות הדלק וצניחה ברווחים.

 

הכנסות החברה גדלו ברבעון המדווח בכ- 6 מיליון דולר, כ- 0.9% ביחס להכנסות ברבעון השלישי לשנת 2018. הכנסות מהטסת נוסעים גדלו בכ-8 מיליון דולר, גידול של כ-1.3%. הגידול נובע מהעלייה בכמות הנוסע-ק"מ (RPK) שהטיסה החברה, אשר קוזזה בחלקה ע"י הירידה בתשואה לנוסע-ק"מ. כמו כן, הייתה השפעה שלילית של שערי החליפין במטבעות בהן מבוצעות חלק מעסקאות המכר של החברה ביחס לדולר.

 

הכנסות ממטען ירדו בכ- 2 מיליון דולר בשל קיטון בכמות המטען המוטס וירידה בתשואה לטון-ק"מ בשל חולשה בשוק המטענים בעולם ובשל התחרות הקשה. כמו כן, הייתה השפעה שלילית של שערי החליפין.

 

הוצאות ההפעלה גדלו בכ- 1.2 מיליון דולר ברבעון המדווח בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כתוצאה מגידול בהוצאות השכר בסך של כ- 11 מיליון דולר, 7 מיליון דולר מתוכם נבעו מגידול בהתחייבויות האקטואריות בשל ירידה משמעותית בשיעורי התשואה לפדיון של אגרות חוב קונצרניות, בהם נעשה שימוש לצורך היוון המחויבות. היתרה נבעה מהסכמי שכר חדשים, הסבות טייסים בין הציים ומהשפעה שלילית של שערי החליפין.

 

סיבה נוספת היא הגידול בהוצאות כתוצאה מהגידול בפעילות שהתבטא בגידול של כ-8% בהיצע המושבים-ק"מ (ASK). כמו כן, השפעת יישום לראשונה של תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 16, הסיטה כ-8 מיליון דולר מהוצאות ההפעלה של החברה להוצאות המימון.

 

הוצאות הדלק הסילוני קטנו ברבעון המדווח בכ- 13.5 מיליון דולר (קיטון של כ-9.1%) ביחס להוצאות בתקופה המקבילה אשתקד, כתוצאה מירידה במחירי הדס"ל בשוק ומירידה בכמות הדלק שנצרכה על ידי מטוסי החברה בשיעור של כ-3%, וזאת על אף הגידול במושב-ק"מ שהטיסה החברה (ASK) בשיעור של כ-8.3%, עקב הפעלת המטוסים מדגם 787-9, שהינם יעילים בצריכת הדלק. מאידך, ההשפעה החיובית של עסקאות הגידור הייתה קטנה יותר ברבעון המדווח.

 

הכנסות (הוצאות) אחרות נטו הסתכמו בכ- 5.5 מיליון דולר, וכללו רווחי הון ממכירת מטוס ומנועים וממכירת עודפי מלאי, וזאת לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו הוכרה הכנסה בסך של כ- 10.0 מיליון דולר שנבעה ממכירת מטוסים ומנועים ומתקבולי ביטוח בגין מטוס מדגם 767 שיצא משירות.

 

הוצאות מימון נטו הסתכמו בכ-22.4 מיליון דולר בהשוואה לכ-8.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מיישום תקן IFRS 16בעקבותיו נרשמו הוצאות ריבית על ההתחייבויות בגין נכסים חכורים בסך של כ-11.8 מיליון דולר, והוצאה נוספת בגין הפרשי שער בסך של כ- 0.7 מיליון דולר כתוצאה מחשיפה מאזנית של התחייבויות בגין חכירה הנקובות במטבעות שאינם דולר (בעיקר שקל). כמו כן, במהלך התקופה חל גידול בהוצאות הריבית על ההלוואות בעיקר כתוצאה מעלייה במצבת ההלוואות של החברה שנועדו למימון מטוסים מדגם 787-9 שרכשה החברה.

 

רווח לפני מסים ברבעון המדווח הסתכם בכ- 35 מיליון דולר לעומת רווח לפני מסים של כ- 54 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. רווח לתקופה ברבעון המדווח הסתכם בכ-27 מיליון דולר, לעומת רווח של כ-42 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה, הכנסות החברה גדלו בכ- 11 מיליון דולר, כ- 0.7% ביחס להכנסות בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות מהטסת נוסעים גדלו בכ-22.9 מיליון דולר, גידול של כ-1.5%. ההפסד לתקופה אחר מס בתקופה המדווחת הסתכם בכ-28 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-21 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

נכסים שוטפים הסתכמו לסך של כ-430 מיליון דולר, גידול של כ-14 מיליון דולר ביחס ליתרתם ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול נבע בעיקר מעלייה עונתית בסעיפי הלקוחות, אשר קוזזה בחלקה ע"י קיטון במזומנים ופיקדונות לזמן קצר ובסעיף החייבים (בעיקר חייבים בגין שיפוץ מנועים חכורים).

 

התחייבויות שוטפות הסתכמו לסך של כ-1,084 מיליון דולר, גידול של כ- 69 מיליון דולר ביחס ליתרתן ליום 31 בדצמבר 2018. חלק ניכר מהגידול נובע מיישום תקן IFRS 16, אשר בגינו נכללו חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירה בסך של כ-91 מיליון דולר. בנוסף, חל גידול עונתי בסעיף הכנסות מראש ממכירת כרטיסי טיסה. מנגד חל קיטון באשראי לזמן קצר וחלויות שוטפות, בזכאים וביתרת מכשירים פיננסיים נגזרים.

 

הון חוזר לחברה גרעון בהון החוזר בסך כ- 654 מיליון דולר לעומת גרעון של כ- 598 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2018. העליה בהון החוזר ביחס ליום 31 בדצמבר 2018, נובעת בעיקרה בשל יישום לראשונה בשנת 2019 של IFRS 16, לפיו חלויות שוטפות של התחייבויות בגין חכירות בסך של כ-91 מיליון דולר נכללו בהתחייבויות השוטפות.

 

מנכ"ל אל על, גונן אוסישקין: "למרות התחרות בנתב"ג הצליחה החברה להגדיל את הכנסותיה ולשפר את נתח השוק שלה ב- 2%, כאשר מספר הנוסעים גדל בכ-6.5%.

 

תוכנית ההצטיידות של החברה מתקדמת בהתאם למתוכנן, עד כה קלטה החברה 12 מטוסים חדשים מדגם 787-9. עד תום הרבעון הראשון של שנת 2020 צפויה הגעתם של ארבעה מטוסי דרימליינר נוספים מדגם 787-8 ובכך תושלם התוכנית.

 

צי המטוסים שלנו נעשה צעיר יותר ולראשונה ירד הגיל הממוצע של המטוסים מתחת לעשר שנים. המוצר שלנו משתפר ואנו עדים לגידול מתמיד בשביעות רצון לקוחותינו.

 

כחלק מאסטרטגית הצמיחה, אנו פועלים לעיבוי הפעילות הקיימת והמשך הרחבת רשת הנתיבים באמצעות פתיחה של נתיבים ליעדים חדשים. עד כה ב- 2019 השיקה החברה את הקווים לניס, סאן פרנסיסקו, מנצ’סטר ולאס וגאס, וב- 2020 צפויה החברה להשיק את הקווים לשיקאגו, לטוקיו, לדבלין ולדיסלדורף.

 

ברצוני להודות לקהל לקוחותינו על האמון בחברת אל על. אני משוכנע כי אל על תמשיך להעניק ללקוחותיה שירות איכותי, נוחות מרבית, חדשנות טכנולוגית ומטוסים מתקדמים. אנו עושים הכל כדי שהלקוח ייבחר בנו בכל פעם מחדש. אני מביע הערכה מיוחדת לאנשי אל על, בארץ ובעולם שפועלים בנחישות ובמסירות ושותפים למאמץ המיוחד להצלחת החברה."

 

5 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  ייעע

  יי

  חדש1234 30/11/2019 21:39

 2. 2
  דוח לא טוב

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  אחד5646 27/11/2019 09:54

 3. 3
  כי כל החברות בעולם הן החברה המלזית

  איזה הגזמה נו באמת
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  NoneOfUrBuis 27/11/2019 09:52

 4. 4
  עד שבא לך איזה רצף פרשיות של מטוס מלזי

  ואתה מבין שיש יתרונות בחברה ישראלית.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ozzby 27/11/2019 09:51

 5. 5
  אחת החברות הגרועות

  לא ברור לי מי ממשיך לטוס איתם כשיש כל כך הרבה חלופות לא מזמן טסתי עם קתאי מהונג קונג לישראל ומעולם לא נהניתי כל כך מטיסה - שירות מדהים, כסאות מרווחים, תפריט, מערכת בידור מעולה ואולי ב100$ יותר מאל על
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  NoneOfUrBuis 27/11/2019 09:47