חדשות שוק ההון

הכנסות אלרוב ירדו ב-34% ברבעון והסתכמו בכ-299 מיליון ש”ח

הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-10.3 מיליון ₪ לעומת 186 מיליון ₪ ברבעון המקביל; שווי הנדל"ן להשקעה ירד בכ-350 מיליון ₪ בשל החלשות המטבעות האירופים ביחס לשקל

חדשות ספונסר 25/11/2019 13:53

א+א- 1

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2019 ומציגה הכנסות של כ-299 מיליון ש"ח, לעומת כ-455 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעון הסתכמו בכ-89 מיליון ש"ח, לעומת כ- 85 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מרכישת נכס נוסף באנגליה, נכס מניב בשוויץ ונכס בצרפת במהלך שנת 2018 אשר לא קיבלו ביטוי מלא ברבעון המקביל אשתקד.

 

העודף התפעולי ממלונות החברה (כולל מלון לוטיסיה שנמצא בשלבי הרצה) הסתכם ברבעון לכ- 30 מיליון ש"ח לעומת כ-23 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. החברה צופה המשך צמיחה במגזר המלונות גם בשנת 2020.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 10.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 186.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון המקביל אשתקד נרשם- רווח מניירות ערך בסך של כ- 82 מיליון ש"ח ורווחי שיערוך בסך של כ- 119 מיליון ש"ח (לעומת רבעון נוכחי -הפסד מניירות ערך בסך של כ 10 מיליון שח ועודף שערוך של כ- 26 מיליון ש"ח בלבד).

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה ברבעון הסתכם בכ- 8.0 מיליון ש"ח לעומת כ-162.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 72.7 מיליון ש"ח לעומת כ-55.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

 

שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 30.9.2019 הסתכם בכ-7,657 מיליון ש"ח לעומת כ- 8,011 מיליון ש"ח בסוף שנת 2018. הקיטון נובע בעיקר מהחלשות מטבעות הפרנק השוויצרי, האירו והלירה סטרלינג ביחס לשקל שתרמו לירידה בשקלים של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה באירופה.

 

שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך כולל נכסים בלתי מוחשיים (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 30.9.2019 הסתכם בכ-4,675 מיליון ש"ח לעומת כ- 5,199 מיליון ש"ח בסוף שנת 2018. הקיטון נובע בעיקר מהחלשות מטבעות האירו והלירה שטרלינג ביחס לשקל שתרמו לירידה בשקלים של ההשקעה במלונות החברה באירופה וכן בעקבות רישום פחת בתקופת הדוח.

 

תיק ניירות הערך של החברה - עיקר תיק ניירות הערך הסחירים הינו מניות בנק לאומי. נכון ל- 30.9.19 הסתכם התיק ב כ- 460 מיליון ש"ח (מתוכו 410 מיליון ש"ח מניות בנק לאומי). נכון לשערי המניות ליום 20.11.2019 שווי תיק המניות של הקבוצה עמד על כ- 538 מיליון ש"ח (מתוכו 383 מיליון ש"ח מניות בנק לאומי). בנוסף, מתחילת 2019 ועד בסמוך לאשור הדוחות הכספיים נמכרו מניות בנק לאומי בתמורה לכ- 170 מיליון ש"ח.

 

עד לתאריך המאזן נרכשו מניות כלל ביטוח אשר שווין ליום 30.9.2019 הינו 46 מיליון ש"ח ובנוסף ממועד זה ועד היום נרכשו מניות של כלל ביטוח בעלות של כ- 100 מיליון ש"ח. בצירוף כלל הרכישות, שיעור האחזקה של החברה במניות כלל ביטוח מגיע לכ- 4.985%. במהלך תקופת הדוח (תשעה חודשים) נרשם רווח מניירות הערך הסחירים של הקבוצה בסכום של כ- 62 מיליון ש"ח, אשר נרשמו בדוח רווח והפסד לתקופה.

 

ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם בכ- 4,768 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,955 מיליון ש"ח בתום שנת 2018. הקיטון בהון העצמי בסך של כ- 187 מיליון ש"ח נובע בעיקר מקיטון בקרן תרגום פעילות חוץ בסך של כ- 189 מיליון ש"ח, מחלוקת דיבידנד בסך של כ-30 מיליון ש"ח ומרכישת מניות של החברה בסך של כ-81 מיליון ש"ח. מאידך רשמה החברה רווח לתקופה בסך של כ-116 מיליון ש"ח.

 

נכון ליום 30 בספטמבר 2019 שיעור ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) מסך המאזן מהווה כ- 36% (בהשוואה לכ-34.9% ליום 31.12.2018).

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הרוב בחברה הסתכם בכ- 4,339 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,492 מיליון ש"ח בתום שנת 2018.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    היתה בעבר אחת החברות האהובות עלי

    ועד היום אני לא מבין איך הבן של אקירוב קיבל ללא השקעה 15 אחוז מחברת הבת Luka מלונאות. איפה היו המוסדיים??
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ניר כהן 25/11/2019 15:42