נובולוג: ההכנסות עלו, אך מימוש רכישת האופציה של מדיקוויפ הביאה להפסד ברבעון השלישי

הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ-13% והסתכם לכ-23.8 מיליון ₪; החברה השלימה מהלכים לרכישת החזקות המיעוט באינפומד, טארגט קאר ומדיקוויפ

חדשות ספונסר 24/11/2019 14:44

א+א-

חברת שירותי הבריאות נובולוג מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2019 ולתשעת החודשים הראשונים של השנה. התוצאות שמציגה החברה הושפעו מהוצאה חד פעמית בהיקף של כ- 7 מיליון ש"ח שנרשמה בגין רכישת החזקות המיעוט במדיקוויפ.

 

המחזור המנוהל ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ-1,347 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 14.8% בהשוואה למחזור מנוהל של כ- 1,174 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מעליה בהיקף הפעילות וכן מאיחוד התוצאות הכספיות של אינפומד ומדיקר החל מרבעון הראשון לשנת 2019 וטרגט קאר החל מרבעון השני לשנת 2019.

 

המחזור המנוהל בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019 הסתכם בכ-3,979 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 12.5% בהשוואה למחזור מנוהל של כ- 3,537 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 2019 הסתכם בכ- 23.8 מיליון ש"ח (23.7 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) לעומת כ-21 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של 13.3% הנובע בעיקרו מעליה בהיקף הפעילות, ומאיחוד התוצאות של החברות אינפומד וטארגט קאר, כאמור. 

 

הוצאות אחרות, נטו הסתכמו לכ-6.9 מיליון ש"ח בהשוואה להכנסות בהיקף של 57 אלפי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ביחס לרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקרו מעדכון התחייבות פיננסית לרכישת החזקת המיעוט במדיקוויפ בתקופת הדוח בסך של כ-7.1 מיליון ש"ח, בשל מימוש אופציית הרכש. מהלך זה צפוי לחסוך לחברה הוצאות לשיערוך ההתחייבות לרכישת המיעוט בסך של כ-4 מיליון ש"ח בגין שנת 2019.

 

הרווח התפעולי ברבעון לפני השפעת IFRS16 בנטרול הוצאות שאינן קשורות לפעילות מסתכם לכ-11 מיליון ש"ח, בהשוואה ל-10.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד . במהלך הרבעון נרשם גידול בהוצאות חשבונאיות שאינן קשורות לניהול השוטף של העסק בהיקף של כ-8.4 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

 

הוצאות אלה נבעו מהפחתות של עודפי עלות רכישה, שערוך התחייבויות פיננסיות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה ותשלום מבוסס מניות . כתוצאה מכך, הרווח התפעולי המדווח ברבעון הסתכם בכ-1.6 מיליון ש"ח (כ-1.9 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16).

 

הרווח לפני מס ברבעון לפני השפעת IFRS16 ובנטרול הוצאות שאינן קשורות לפעילות מסתכם לכ-8 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-7.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. במהלך התקופה נרשם גידול בהוצאות חשבונאיות שאינן קשורות לניהול השוטף של העסק בהיקף של כ-8.4 מיליון ש"ח. כתוצאה מכך, ההפסד הנקי לפני מס המדווח לרבעון הסתכם לכ-0.6 מיליון ₪ (הפסד של 1.8 מיליון ש"ח לאחר השפעת החלת התקן IFRS16).

 

הרווח לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של השנה, בנטרול הוצאות שאינן קשורות לפעילות מסתכם בכ-34.1 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-29.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה- Adjusted EBITDA הסתכם ברבעון השלישי לשנת 2019 בכ- 15.7 מיליון ש"ח (20.9 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) לעומת כ-14.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-8.2% הנובע בעיקרו מהעליה בפעילות החברה, ממגוון המהלכים שהחברה מבצעת לרבות צעדי התייעלות ומאיחוד התוצאות הכספיות של אינפומד וטארגט קאר.

 

עירן טאוס, מנכ"ל נובולוג: " אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה ושיפור בתוצאות החברה תוך הצגת גידול במחזור המנוהל, ברווח הגולמי ובעיקר ב- Adjusted Ebitda בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. תוצאות אלה תומכות בתחזית החברה ובתוכנית העבודה במסגרתה מעריכה החברה כי ה- EBITDA המאוחד יעמוד בשנת 2021 על סך של כ- 100 מיליון ש"ח מהפעילות בישראל.

 

לאחרונה השלמנו את רכישת החזקות המיעוט במדיקוויפ בגינה אנו רושמים בדוחותינו הוצאה חד פעמית של כ- 7 מיליון ש"ח. השלמת הרכישה תחסוך הוצאות לשערוך ההתחייבות לרכישת המיעוט אשר השנה היו צפויות להסתכם לכ- 4 מיליון ש"ח. מהלך זה הינו חלק מהתוכנית האסטרטגיה שלנו להרחבת תחום ה-Home Care ואנו מאמינים כי יסייע למצות את פוטנציאל הצמיחה של החברה.

 

אנו מצפים לגידול משמעותי בהיקפי הפעילות של החברה בשנים הקרובות. כמו כן, במהלך הרבעון הודענו על מימוש אופציית ה-CALL לרכישת יתרת האחזקות הן באינפומד והן בטארגט קאר, מוקדם מהמוסכם בהסכמי הרכישה המקוריים. אנו צופים כי המהלכים שביצענו לרכישת החזקות המיעוט בשלושת החברות יקטינו את ההוצאות לשערוך ההתחייבות לרכישת המיעוט אשר היו צפויות להסתכם בכ- 6 מיליון ש"ח בשנת 2019.

 

בנוסף, דיווחנו על עסקה במסגרתה רכשה אינפומד כ- 75% מחברת אודורו מערכות, אשר מספקת מערכות תורים ממוחשבות לאלפי רופאים בישראל. שילוב סל המוצרים הנוכחי של אודורו עם השירותים שמספקת אינפומד צפוי לתרום לבניית עוגן נוסף של רווח ותזרים לקבוצת נובולוג .

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה