תמר פטרוליום הגישה הצעה למיזוג עם אלון גז ומפרסמת דוחות כספיים

ההכנסות נטו ברבעון השלישי 2019 ממכירה של גז וקונדנסט עמדו על 77.5 מיליון דולר; הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-35 מיליון דולר

חדשות ספונסר 18/11/2019 12:42

א+א-

חברת תמר פטרוליום מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השלישי של שנת 2019. החברה מחזיקה ב-16.75% מהזכויות בחזקת תמר, זאת לאחר שבחודש מרץ 2018 רכשה החברה מחברת נובל אנרג’י זכויות השתתפות נוספות בחזקות "תמר" ו"דלית" בשיעור של 7.5%, בתמורה להקצאת מניות בשיעור של 43.5% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ולתמורה במזומן שגויסה במסגרת הנפקת אגרות חוב בערך נקוב של 560 מיליון דולר.

 

ההכנסות בניכוי תמלוגים לרבעון השלישי של שנת 2019 עמדו על כ-77.5 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד. היקף הגז הנמכר ממאגר תמר (100%) הסתכם ברבעון השלישי 2019 בכ-2.8 BCM בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

רווחי החברה מפעולות רגילות ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו בכ-57 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

הוצאות המימון, נטו הסתכמו ברבעון השלישי של שנת 2019 בכ-14.3 מיליון דולר, לעומת כ-15.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות המימון, נטו נובע בעיקר מקיטון בהוצאות המימון בסך של כ-1.1 מיליון דולר בגין אגרות החוב (סדרות א’ ו- ב’).

 

הרווח הנקי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 עלה לכ-35.1 מיליון דולר לעומת כ-33 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרימי המזומנים נטו, שנבעו לחברה מפעילות שוטפת, הסתכמו ברבעון בכ-61 מיליון דולר, לעומת כ-64.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. יתרת המזומנים ושווי המזומנים ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכמו בכ-31.5 מיליון דולר. ההון העצמי ליום 30 בספטמבר 2019 הסתכם בכ-205.5 מיליון דולר.

 

במקביל לפרסום הדו"חות, מעדכנת החברה כי הגישה לבעלי המניות באלון גז הצעה למיזוג בדרך של מיזוג משולש הופכי. במסגרת ההצעה, תמר פטרוליום תרכוש את כל מניות אלון גז בתמורה להקצאת 26% ממניותיה, כך שלאחר השלמת המהלך תהיה אלון גז חברה בת בבעלות מלאה של תמר פטרוליום.

 

יצוין כי אלון גז מחזיקה ב-3.8% ממאגר תמר ולה חוב פרטי בהיקף של 112.5 מיליון דולר (לפירעון מלא עד סוף 2026). לתמר פטרוליום 2 סדרות אג"ח בע.נ של כ-1.1 מיליארד דולר. יתרונות המהלך עבור תמר פטרוליום, הם בראש ובראשונה הקטנת המינוף הפיננסי (היות ויחס המינוף של אלון נמוך מזה של תמר), ובתוך כך גם הגדלת שווי החברה והיתרונות הנובעים מיתרון לגודלה של החברה, לרבות: חיסכון בעלויות, שיפור היכולת לקבלת החלטות במאגר תמר ועוד.

 

ליעמי ויסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום: "אנחנו מפרסמים היום דו"חות חזקים לרבעון השלישי ובמקביל מעדכנים כי חתמנו על תיקון להסכמים שלנו עם או.פי.סי, במסגרתו התחייבה או.פי.סי לרכוש ממאגר תמר גם את כלל הגז הדרוש להפעלת תחנות הכוח במישור רותם ובחדרה – וזאת עד לתקופת ההפעלה המסחרית של מאגר הגז "כריש".

 

ההסכם מצטרף להסכמים דומים שנחתמו בין שותפי תמר לבין תחנות הכוח "דליה" ו"דוראד", כשהמשמעות מבחינתנו היא גידול פוטנציאלי בכמויות המכירה בשנים הקרובות. תיקון זה להסכם עם או.פי.סי משפר את הודאות לגבי מכירות תמר בשנים הקרובות , ובכוונתנו להמשיך לפעול לקידום ועדכון הסכמים נוספים למאגר תמר, לטווח הקצר ולטווח הארוך.

 

בנוסף, אנחנו מעדכנים היום כי הגשנו לבעלי המניות באלון גז הצעה למיזוג, הצעה שטומנת בחובה יתרונות רבים לשתי החברות, כאשר מבחינת תמר פטרוליום, משמעות המיזוג, ככל שיבשיל, הינה ירידה בשיעור המינוף לצד גידול בגמישות הפיננסית, וכן יצירת יתרון לגודל הטומן בחובו חברה בעלת שווי משמעותי הנהנית מיתרונות לגודל"

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה