חדשות שוק ההון

גלוברנדס מדווחת על עליה של 5% ברווח הנקי ל-18.5 מיליון שקל

ההכנסות ברבעון בניכוי מסי קניה הסתכמו בכ-121 מיליון שקל בדומה להכנסות הרבעון המקביל; החברה החליט על חלוקה של 30 מיליון שקל לבעלי המניות

חדשות ספונסר 14/11/2019 10:08

א+א-

חברת גלוברנדס, מייבאת ומפיצה של מוצרי טבק ועישון, ממתקים וחטיפים, מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השלישי של 2019.

 

הכנסות החברה בניכוי מס קנייה הסתכמו בכ-121 מיליון שקל, בדומה להכנסות הרבעון המקביל אשתקד. במגזר מוצרי העישון הסתכמו ההכנסות נטו בכ-106.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-108.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ואילו במגזר הממתקים והחטיפים גדלו ההכנסות לכ-14.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי הסתכם בכ-43.4 מיליון שקל (כ-35.8% מסך ההכנסות), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ-43.1 מיליון שקל (כ-35.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי הושפע, בין היתר, מעלייה במכירות והטבה בשערי החליפין, ומאידך מעדכון התנאים המסחריים עם JTI.

 

הוצאות מכירה ושיווק הסתכמו ברבעון השלישי בכ-12.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-11.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהוצאות נבעה מגידול בהוצאות שכר ואחזקת רכב, ומהשתתפות החברה בהוצאות השיווק של ספקיה.

 

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-7.1 מיליון שקל ברבעון השלישי, בהשוואה לכ-7.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות נובע בעיקרו מקיטון בהוצאות השכר.

 

הוצאות המימון נטו ברבעון השלישי של 2019 הסתכמו בכ-1 מיליון שקל, וזאת בהשוואה להוצאות מימון נטו של כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. במסגרת הארכת ההתקשרות עם ספקיה המרכזיים עברה גלוברנדס במהלך 2019 לחיוב שקלי מולם, באופן שמקטין משמעותית את חשיפת החברה לשינויים בשערי החליפין.

 

ה- EBITDAהמתואם (רווח תפעולי הכולל את הכנסות/הוצאות המימון בגין עסקאות גידור לרכישת מלאי) הסתכם ברבעון השלישי בכ-27.1 מיליון שקל, וזאת בהשוואה לכ-27.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי של גלוברנדס ברבעון השלישי הסתכם בכ-18.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 17.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת 2019 הרוויחה גלוברנדס 49 מיליון שקל.

 

במסגרת התיקון לחוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, התשמ"ג-1983, אשר נכנס לתוקף במרץ 2019, תאסר החל מינואר 2020, בין היתר, מכירת מוצרי עישון באריזות שאינן אריזות אחידות, כאשר השוני היחיד בין המוצרים יהיה שם המותג/המוצר באותיות רגילות וללא לוגו.

 

החברה נערכת ליישום התיקון לחוק כאמור כבר במהלך הרבעון הרביעי השנה. אך נכון למועד זה, אין ביכולתה של החברה להעריך את מידת ההשפעה של יישום התיקון לחוק על סך השוק, נתחי השוק של המותגים אותם היא משווקת ועל תוצאותיה הכספיות.

 

לגלוברנדס מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה החברה תחלק לפחות 75% מהרווח הנקי לבעלי המניות, כאשר החלוקה תתבצע פעמיים בשנה, על בסיס הרווחים שנצברו ברבעון הראשון והשלישי. 

 

במסגרת מדיניות זו החליט דירקטוריון החברה על חלוקה של 30 מיליון שקל לבעלי המניות, וזאת בהמשך לחלוקת דיבידנד בהיקף של 35 מיליון שקל לבעלי המניות בחודש יוני. מרישום החברה למסחר במאי 2018, חילקה גלוברנדס לבעלי מניותיה רווחים בהיקף מצטבר של 132 מיליון שקל.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה