נטו מוכרת את כל אחזקותיה בביכורי השדה

רווח ההון הצפוי לחברה בעקבות העסקה עומד על סך של כ- 160 מיליון ₪; ביכורי שדה מתכננת לבצע IPO ב-2020

חדשות ספונסר 10/11/2019 12:12

א+א-

חברת נטו אחזקות מדווחת היום על מכירת מלוא החזקותיה המהוות 50% מהון המניות של ביכורי השדה שיווק תוצרת חקלאית. בנוסף מדווחת החברה על מכירת מלוא החזקותיה המהוות 22.97% בחברת גרין ארק.

 

התמורה לחברה עבור מכירת מניות ביכורי השדה וגרין ארק עומדת על סך של 300 מיליון ₪, מתוכם 100 מיליון ישולמו במזומן במועד ההשלמה כנגד העברת המניות הנמכרות לביכורי השדה ושעבודן לטובת החברה.

 

50 מיליון ₪ נוספים ישולמו עד תום 12 חודשים ממועד השלמת העסקה ו-150 מיליון ₪ נוספים ישולמו בדרך של הקצאת מניות רגילות של ביכורי שדה במספר מניות השווה לחלוקת סך של 150 מיליון ₪ במחיר המניה האפקטיבי שיקבע במסגרת השלמת הנפקה ראשונה לציבור של ביכורי השדה.

 

ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) היא תנאי מתלה, והעסקה תושלם רק לאחר ההנפקה ובכפוף להשלמתה.

 

עד למועד ההשלמה, ביכורי השדה תשחרר את החברה מכל הערבויות שהועמדו על ידי החברה להבטחת התחייבויות ביכורי השדה, גרין ארק או כל חברה קשורה לביכורי השדה. להבטחת הלוואת המוכר יחתמו בעלי השליטה בביכורי השדה אחזקות אילן וששון שבע וחברה בשליטתם, על ערבות אישית לטובת החברה.

 

במסגרת העסקה התחייבה החברה לשפות את ביכורי השדה בגין מחצית מחובות  של לקוחות מסוימים במקרה של אירוע תשלום ביטוח אשראי בגינם, וזאת מעבר לסכום ביטוח האשראי כך שסכום השיפוי יגיע לכל היותר לסך של 60 מיליון ₪ במידה ולא יחול ביטוח אשראי. התחייבות זו לשיפוי, תעמוד בתוקפה למשך תקופה של 12 חודשים ממועד השלמת העסקה.

 

השלמת העסקה מותנית, בקבלת אישור הממונה על התחרות לעסקה ולהשלמת ההנפקה עד לתום מרץ 2020. להערכת החברה, כתוצאה מהמכירה צפויה החברה לרשום במועד המימוש רווח הון בסך של כ- 160 מיליון ש"ח לפני מס.

 

לאור קיומם של תנאים להשלמת העסקה אשר אינם בשליטתה של החברה, למועד הדוח אין כל וודאות בדבר התקיימותם, השלמת העסקה והשפעותיה של מכירה כאמור על תוצאותיה הכספיות של החברה.

 

  1. מניות בכתבה
  2. נטו אחזקות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה