כלל חברה לביטוח מדווחת היום על תביעה כספית, אשר הוגשה כנגדה לבית המשפט המחוזי תל אביב-יפו וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית.

 

עניינה של התובענה בטענה כי כלל ביטוח גובה, שלא כדין, הפרשי הצמדה וריבית בגין דמי ביטוח בפוליסות רכב רכוש, המשולמים במועדים הקבועים במפרט הפוליסה. 

 

לחילופין, נטען כי במידה וייקבע בית המשפט כי כלל ביטוח זכאית לגבות הפרשי הצמדה וריבית כאמור, אזי חישוב הפרשי ההצמדה המבוצע על ידה אינו כדין, וכי הפרשי ההצמדה אמורים להיות מחושבים לפי השינוי בין המדד שפורסם לפי המאוחר מבין 30 ימים מיום תחילת תקופת הביטוח או מיום הגשת החשבון בעד דמי הביטוח, ובין המדד ליום התשלום בפועל.

 

הקבוצה אותה מבקש התובע בתובענה לייצג, הינה כל מי שרכש מהנתבעת פוליסה לביטוח רכב פרטי, ואשר במסגרת מפרט הפוליסה נקבע כי דמי הביטוח ישולמו על פי סכומים ומועדים שנקבעו, ושילם במועדים כאמור, ולמרות האמור, כלל ביטוח חייבה אותו בהפרשי הצמדה וריבית, וזאת בשבע השנים שקדמו להגשת הבקשה.

 

לחילופין,אם ייקבע בית המשפט כי כלל ביטוח הייתה רשאית להוסיף הפרשי הצמדה וריבית ביחס לתשלומי דמי ביטוח המשולמים במועדים הקבועים במפרט פוליסות ביטוחי רכבים פרטיים, מבקש התובע להגדיר את הקבוצה אותה הוא מבקש לייצג כ- כל מי שרכש מהנתבעת פוליסה לביטוח רכב פרטי, ואשר במסגרת מפרט הפוליסה נקבע כי דמי הביטוח ישולמו על פי סכומים ומועדים שנקבעו, וחויב בהפרשי הצמדה, אשר לא חושבו לפי השינוי בין, מצד אחד, המדד שפורסם לפני המאוחר מבין, 30 ימים מיום תחילתה של תקופת הביטוח, או מיום הגשת החשבון בעד דמי הביטוח למבוטח, ומצד שני, המדד ליום התשלום בפועל.

 

סכום התביעה הייצוגית לקבוצה מוערך בסך שלא יפחת מ-5,000,000 ₪.

 

הסעדים העיקריים הנתבעים במסגרת התובענה הינם, להשיב לחברי הקבוצה את הסכומים בגין החיובים, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד נטילתם ועד השבתם; להצהיר כי מעשיה של הנתבעת אינם כדין; להורות לנתבעת לחדול מביצוע החיובים; ולהורות על פסיקת כל סעד אחר לטובת חברי הקבוצה, כפי שימצא בית המשפט לנכון.

 

בשלב זה, כלל ביטוח לומדת את התביעה והבקשה. 

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש