חדשות שוק ההון

הרווח הכולל של קבוצת הראל פיננסים גדל במחצית הראשונה של 2019 ב-174%

הנכסים המנוהלים של הקבוצה הסתכמו בשיא של 260 מיליארד ₪; החברה מתכננת שינוי מבני במסגרתו יועברו מלוא החזקותיה של הראל ביטוח בחברת הראל פנסיה וגמל לחברה

חדשות ספונסר 29/08/2019 10:33

א+א-

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2019 ודיווחה כי הרווח הכולל במחצית הראשונה של שנת 2019, הסתכם בכ-686 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-250 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 174%. הרווח הכולל בנטרול ההשפעות המיוחדות במחצית הסתכם בכ-700 מיליון ש"ח, מול 216 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הכולל ברבעון השני של שנת 2019, הסתכם בכ-346 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-170 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 104%.

 

התשואה על ההון במחצית הראשונה של שנת 2019 הינה 22%, לעומת תשואה של 9% בתקופה המקבילה אשתקד. סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 30 ביוני 2019, הגיע לשיא של כ-260.4 מיליארד ש"ח, גידול של כ-11% מאז 31 בדצמבר 2018. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 30 ביוני 2019, הינו בסך של כ-6.47 מיליארד ש"ח.

 

סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים הסתכם במחצית הראשונה של שנת 2019 ל-13.2 מיליארד ש"ח, לעומת 12.5 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים הסתכם ברבעון השני של שנת 2019 ל-6.6 מיליארד ש"ח, לעומת 6.3 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

בחודש יולי 2019 (לאחר תקופת הדוח) הוחלט על חלוקת דיבידנד נוסף בסך של 107 מיליון ש"ח, שמביא את סכום הדיבידנד השנתי המחולק בשנת 2019 עד כה לסך של 236 מיליון ש"ח. במהלך העשור האחרון חילקה הראל השקעות לבעלי מניותיה דיבידנדים בסכום מצטבר של כ-2.3 מיליארד ש"ח.

 

בנוסף, החברה מתכננת לבצע שינוי מבני במסגרתו יועברו מלוא החזקותיה של הראל ביטוח בחברת הראל פנסיה וגמל לחברה. המהלך צפוי, בין היתר, לשפר את האיתנות הפיננסית של החברה. בכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים לרבות אישור רשות המיסים, השינוי המבני כאמור צפוי להיכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2020.

 

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, ציין כי: "התוצאות הכספיות של קבוצת הראל מבטאות את העוצמה של הקבוצה, את הצמיחה בכל אחד מתחומי פעילות הליבה שלה ואת יתרונותיה היחסיים בכל אחד מהתחומים".

 

עוד ציין סיבוני כי קבוצת הראל השיגה תשואה משמעותית של כ-22% על ההון העצמי במחצית וברבעון, וכן "חילקנו השנה לבעלי המניות דיבידנדים בסכום כולל של 236 מיליון ש"ח ובעשור האחרון סכום כולל של כ-2.3 מיליארד ש"ח". לדבריו "חלוקת הדיבידנדים מבטאת, בראיה ארוכת טווח, את הצמיחה והאיתנות הפיננסית שמציגה הקבוצה באופן עקבי".

 

בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) רשמה החברה הפסד כולל לפני מס ברבעון השני שהסתכם בכ-61 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-204 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע בעיקר מירידה בעקום הריבית אשר הביאה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות לעומת עליה בעקום הריבית בתקופה המקבילה אשתקד אשר הביאה לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות.

 

כמו-כן, התוצאות במחצית הראשונה וברבעון השני של שנת 2019 הושפעו מיישום טיוטת חוזר לעניין מדידת התחייבויות בנושא לוחות התמותה. בעקבות יישום טיוטת החוזר הגדילה הראל ביטוח את ההתחייבויות הביטוחיות במגזר ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח בסך של כ -91 מיליון ש"ח והקטינה את הרווח הכולל לפני מס בסכום האמור.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה