חדשות שוק ההון

הפניקס מציגה רווח כולל של 554 מיליון ש”ח בחציון הראשון

היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה הסתכם לכ- 199 מיליארד ₪; כחלק מהערכות לחוק הריכוזיות הכריזה החברה על חלוקת מניות מהדרין כדיבידנד בעין

חדשות ספונסר 28/08/2019 14:39

א+א-

חברת הפניקס פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון השני של השנה ולמחצית הראשונה של 2019. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה לחציון הראשון הסתכם לכ- 554 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 283 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הרווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה לחציון הראשון הסתכם לכ- 329 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 327 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

 

הרווח הכולל לרבעון השני המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה הסתכם לכ- 197 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 108 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הרווח לרבעון השני המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה הסתכם לכ- 139 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 138 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

 

התוצאות בתקופת הדוח וברבעון השני הושפעו בעיקר מהירידה בעקום הריבית ובפרמיית אי הנזילות במשק, וזאת בנוסף להשפעת השינויים בטיוטת חוזר הנחות דמוגרפיות ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות הביטוח אשר הגדילו ההתחייבויות הביטוחיות.

 

מנגד עדכון באומדני החברה בענפי רכב חובה וחבויות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון לפיה שיעור הריבית לצורך היוון קצבה שנתית יעמוד על 3%, הביאו להקטנה של ההתחייבויות הביטוחיות.

 

סך ההשפעה על הגידול ההתחייבויות הביטוחיות וקיטון ברווח בתקופת הדוח הינה בסך של כ-219 מיליון ש"ח לפני מס וברבעון השני קיטון בהתחייבויות הביטוחיות אשר הביאה לגידול ברווח בסך של כ- 5 מיליון ש"ח לפני מס.

 

בתקופה המקבילה אשתקד וברבעון השני המקביל, התוצאות הושפעו מעליה בעקום הריבית במשק ומהשפעת שינויים בהנחות. השפעת העליה בריבית ובפרמיית אי הנזילות והשינויים בהנחות על הקיטון בהתחייבויות הביטוחיות ועל העלייה ברווח הסתכמה לסך של כ- 80 מיליון ש"ח לפני מס וברבעון השני אשתקד השפעתה הייתה בסך של כ- 65 מיליון ש"ח לפני מס.

 

התוצאות בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח בתקופת הדוח וברבעון השני הושפעו בעיקר מהירידה בעקום הריבית אשר הביאה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 190 מיליון ש"ח וסך של כ- 59 מיליון ש"ח בהתאמה ומהשפעת טיוטת חוזר הנחות דמוגרפיות ועדכון מודל שיפורי תמותה לחברות הביטוח שהביאה לגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 85 מיליון ש"ח.

 

בתקופה המקבילה אשתקד התוצאות הושפעו מעליה בעקום הריבית אשר הביא לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 117 מיליון ש"ח בחציון ובסך של כ- 101 מיליון ש"ח ברבעון השני.

 

מנגד דמי הניהול המשתנים בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ- 167 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 19 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני, דמי הניהול המשתנים הסתכמו לסך של כ- 32 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בדמי הניהול המשתנים בתקופת הדוח וברבעון הנוכחי בהשוואה לאשתקד נובעת מתשואות ריאליות גבוהות יותר שהושגו על ידי החברה התקופה בהשוואה לאשתקד. וזאת לאחר כיסוי מלוא הגרעון בדמי ניהול המשתנים נכון ל 31 בדצמבר, 2018 כבר ברבעון הראשון של שנת 2019 בסך של כ -62 מיליון ש"ח.

 

פנסיה - הרווח לפני מס בחציון הראשון של השנה הסתכם לכ- 6 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 18 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד ול- 1 מיליון ש"ח ברבעון בהשוואה ל- 6 מיליון ש"ח אשתקד. הקיטון ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות אשר נבע בעיקר מעליה בדמי הניהול להפניקס ביטוח ובעלות ניהול ההשקעות להפניקס השקעות.

 

היקף הנכסים המנוהלים בפנסיה לסוף התקופה היינו כ- 27.3 מיליארדי ש"ח בהשוואה לכ- 22.8 מיליארדי ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ- 19.8%.

 

גמל - הרווח לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לכ- 22 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 15 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וברבעון הנוכחי ל- 9 מיליון ש"ח בהשוואה ל-8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי ניהול בתקופת הדוח ושיפור ברווחי הנוסטרו של קופת גמל מבטיחת תשואה.

 

היקף הנכסים המנוהלים בגמל לסוף התקופה היינו כ- 33.0 מיליארדי ש"ח בהשוואה לכ- 29.5 מיליארדי ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ- 11.7%.

 

בחודש אפריל, 2019 סיים מר איל לפידות את תפקידו כמנכ"ל החברה ומנכ"ל הפניקס חברה לביטוח, תפקיד שכיהן בו כ- 10 שנים. החל מחודש מאי, 2019 מכהן מר אייל בן סימון כממלא מקום מנכ"ל הפניקס ביטוח והחל מחודש יוני, 2019 כממלא מקום מנכ"ל החברה, לאחר שכיהן כמשנה למנכ"ל הפניקס ביטוח ובתפקידים בכירים בחברה מזה 15 שנה.

 

בחודש אפריל 2019 חילקה החברה דיבידנד בסכום של 250 מיליון ש"ח. ביום 15 באוגוסט 2019, אישר דירקטוריון החברה לחלק את כל מניות מהדרין, כדיבידנד בעין לבעלי המניות של החברה כחלק מההיערכות לחוק הריכוזיות, בעקבות זאת סווגה ההשקעה במניות מהדרין לדוחותיה של החברה ליום 30 ביוני, 2019 בסך של כ- 230 מיליון ש"ח כנכס מוחזק לחלוקה לבעלים. החלוקה בפועל של מניות מהדרין לבעלי מניותיה של החברה תתבצע ביום 18 בספטמבר, 2019.

 

במאי השנה הודיעה קבוצת דלק כי נחתם הסכם מחייב בינה לבין תאגידים בשליטת Centerbridge Partners LP ו- Gallatin Point Capital LLC למכירת כ-32.5% מהון מניות החברה בתמורה לסכום כולל של כ- 1.72 מיליארד ש"ח. השלמת העסקה כפופה לקיומם של תנאים מתלים, הכוללים בין היתר, קבלת היתר שליטה ואישורים מגופים רגולטוריים נוספים להעברת שליטה, אי קיומו של אירוע בעל השפעה מהותית לרעה על עסקי הפניקס והשלמת הסדר מימון.

 

 

בתקופה שלאחר מועד הדיווח ועד סמוך למועד פרסומו חלה ירידה ניכרת של עקום הריבית חסרת הסיכון, דבר הצפוי להביא להגדלה נוספת של ההתחייבויות בגין חוזי ביטוח. בנוסף, ישנן מספר ההתפתחויות בשווקי ההון, אשר עלולות להשפיע לרעה על תיק השקעות הנוסטרו שבניהול החברה. יש לציין כי המידע המתואר לעיל מושפע במידה רבה משוק ההון ויתכן ויחולו בו שינויים, ועל כן אינו מהווה הערכה לגבי תוצאותיה הכספיות הצפויות של החברה. מידע זה הינו חלקי בלבד, אינו כולל רכיבים אחרים של הכנסות (הפסדים) מהשקעות ואת השפעת יתר פעילויות הקבוצה על התוצאות הכספיות של החברה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה