חדשות שוק ההון

הכנסות אלרוב נדל”ן עלו ב-40% ברבעון השני

עיקר הגידול נובע מרכישת שני נכסים נוספים באנגליה, נכס מניב בשוויץ ונכס בצרפת; הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 95.3 מיליון ₪

חדשות ספונסר 26/08/2019 12:45

א+א-

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2019. ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 395 מיליון ש"ח, לעומת כ-282 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעון הסתכמו בכ-84 מיליון ש"ח, לעומת כ- 81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מרכישת שני נכסים נוספים באנגליה, נכס מניב בשוויץ ונכס בצרפת במהלך שנת 2018 אשר לא קיבלו ביטוי מלא ברבעון המקביל אשתקד.

 

העודף התפעולי ממלונות החברה (כולל מלון לוטיסיה שנמצא בשלבי הרצה) הסתכם ברבעון לכ- 48.6 מיליון ש"ח לעומת כ-38.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. החברה צופה המשך צמיחה במגזר המלונות גם בשנת 2019.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 95.3 מיליון ש"ח לעומת כ- 27.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה ברבעון הסתכם בכ- 84.0 מיליון ש"ח לעומת כ-28.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 60.6 מיליון ש"ח לעומת כ-68.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 30.6.2019 הסתכם בכ-7,885 מיליון ש"ח לעומת כ- 8,011 מיליון ש"ח בסוף שנת 2018. הקיטון נובע בעיקר מהחלשות מטבעות הפרנק השוויצרי, האירו והלירה סטרלינג ביחס לשקל שתרמו לירידה בשקלים של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה באירופה.

 

שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך כולל נכסים בלתי מוחשיים (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 30.6.2019 הסתכם בכ-4.91 מיליארד ש"ח לעומת כ- 5.17 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018. הקיטון נובע בעיקר מהחלשות מטבעות האירו והלירה שטרלינג ביחס לשקל שתרמו לירידה בשקלים של ההשקעה במלונות החברה באירופה וכן בעקבות רישום פחת בתקופת הדוח.

 

תיק ניירות הערך של החברה - עיקר תיק ניירות הערך הסחירים הינו מניות בנק לאומי. נכון ל- 30.6.19 הסתכם התיק ב כ- 453 מיליון ש"ח (מתוכו 443 מיליון ש"ח מניות בנק לאומי). נכון לשערי המניות ליום 21.8.2019 שווי תיק המניות של הקבוצה עמד על כ- 426 מיליון ש"ח (מתוכו 420 מיליון ש"ח מניות בנק לאומי). בנוסף, לאחר תאריך הדוח נמכרו מניות בנק לאומי בתמורה בסך של כ- 24 מיליון ש"ח.

 

במהלך תקופת הדוח נרשם רווח מניירות הערך הסחירים של הקבוצה בסכום של כ- 71 מיליון ש"ח, אשר נרשמו בדוח רווח והפסד לתקופה.

 

ההון העצמי של החברה ליום 30 ביוני 2019 הסתכם בכ- 4,930 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,955 מיליון ש"ח בתום שנת 2018. הקיטון בהון העצמי בסך של כ- 25 מיליון ש"ח נובע בעיקר מקיטון בקרן תרגום פעילות חוץ בסך של כ- 91 מיליון ש"ח, מחלוקת דיבידנד בסך של כ-20 מיליון ש"ח ומרכישת מניות של החברה בסך של כ-17 מיליון ש"ח. מאידך רשמה החברה רווח לתקופה בסך של כ-106 מיליון ש"ח.

 

נכון ליום 30 ביוני 2019 שיעור ההון (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) מסך המאזן מהווה כ- 35.9% (בהשוואה לכ-34.9% ליום 31.12.2018). ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הרוב בחברה הסתכם בכ- 4,482 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,492 מיליון ש"ח בתום שנת 2018.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה