חדשות שוק ההון

המלט עברה להפסד של כ-677 אלף דולר ברבעון השני

ברבעון השני של השנה נמשכה מגמת החולשה בשוק המוליכים למחצה, אך ניכר שיפור בפעילות בשוק הציוד לייצור פאנלים סולריים

מערכת ספונסר 22/08/2019 10:08

א+א-

חברת המלט פרסמה את תוצאותיה לרבעון השני לשנת 2019. המכירות ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו בכ-45.6 מיליון דולר ומהוות גידול של כ-2% לעומת מכירות של כ-44.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

העלייה במכירות נובעת מגידול במכירות בתחום המוצרים לבקרת זרימה בקיזוז קיטון במכירות תחום המוצרים לתעשייה התהליכית ותחום המוצרים האולטרה נקיים. במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו המכירות בכ-88.5 מיליון דולר, בהשוואה למכירות של כ-89.1 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד.

 

מכירות המוצרים לתעשיית המוצרים האולטרה נקיים הסתכמו ברבעון השני של 2019 בכ-15 מיליון דולר לעומת מכירות של כ-19.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות המוצרים האולטרה נקיים ביחס לרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקרה מירידה בביקושים בטריטוריות אירופה וצפון אמריקה.

 

בטריטוריית אירופה הירידה במכירות נובעת בעיקר מירידה במכירות של חברת הבת היצרנית באנגליה עקב החשש של הלקוחות באירופה מהשפעת ה"ברקזיט" על האספקות.

 

במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו מכירות המוצרים לתעשיית המוצרים האולטרה נקיים בכ-31.5 מיליון דולר בהשוואה למכירות של כ-38.1 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד.

 

מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית הסתכמו ברבעון השני של 2019 בכ-20.3 מיליון דולר, לעומת מכירות של כ-23.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות המוצרים לתעשייה התהליכית, ביחס לרבעון השני בשנת 2018 נובעת בעיקרה מירידה בביקושים למוצרי החברה בצפון אמריקה, אירופה והמזרח הרחוק וכן משינוי יזום בתמהיל המכירות בחברת הבת בסין.

 

במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכמו מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית בכ-39.3 מיליון דולר בהשוואה למכירות של כ-48.3 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-12.8 מיליון דולר (כ-28% מסך המכירות), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ-16 מיליון דולר (כ-36% מסך המכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי בהשוואה בין התקופות נובעת בעיקר מאיחוד לראשונה של תוצאות פעילותה של חברת הבת שנרכשה בקוריאה, לה שיעור רווחיות גולמית נמוך משיעור הרווחיות הממוצעת בשאר חברות הקבוצה וכן מירידה במכירות הקבוצה על רקע של עלויות קבועות בעלות המכר.

במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם הרווח הגולמי בכ-25.3 מיליון דולר בהשוואה לכ-31.8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד.

 

סעיף הוצאות אחרות ברבעון השני והמחצית הראשונה לשנת 2019 הסתכם בכ-737 אלף דולר בהשוואה לכ-76 אלף דולר בתקופות המקבילות אשתקד. הוצאות אלה נבעו מעדכון התמורה המותנית והחייבים בגין רכישת פעילות חברת הבת בקוריאה ושומת מס הכנסה ניכויים.

 

הרווח התפעולי ברבעון השני לשנת 2019 הסתכם בכ-958 אלף דולר בהשוואה לכ-5.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול סעיף הוצאות אחרות כמפורט לעיל, היה הרווח התפעולי מסתכם ברבעון השני בכ-1.7 מיליון דולר.

 

במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם הרווח התפעולי בכ-2.2 מיליון דולר, בהשוואה לכ-10.1 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. בנטרול סעיף הוצאות אחרות כמפורט לעיל, היה הרווח התפעולי במחצית הראשונה מסתכם בכ-3 מיליון דולר.

 

ה-EBITDA שהציגה הקבוצה ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-4.5 מיליון דולר לאחר יישום לראשונה של תקן חכירות IFRS16 (כ-3.6 מיליון דולר בנטרול השפעת החלת התקן) לעומת כ-6.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ב

 

מחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם ה-EBITDA בכ-8.6 מיליון דולר לאחר יישום לראשונה של תקן חכירות IFRS16 (כ-6.7 מיליון דולר בנטרול השפעת החלת התקן), בהשוואה לכ-13.3 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני בכ-8.1 מיליון דולר לעומת כ-824 אלף דולר ברבעון הראשון השנה.

 

ההפסד הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם בכ-677 אלף דולר בהשוואה לרווח נקי של כ-3.5 מיליון דולר ברבעון המקביל בשנת 2018. בנטרול סעיף הוצאות אחרות כמפורט לעיל, החברה הייתה מציגה רווח נקי שאינו מהותי.

 

במחצית הראשונה של שנת 2019 הסתכם ההפסד הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בכ-491 אלף דולר בהשוואה לרווח נקי של כ-8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד. בנטרול סעיף הוצאות אחרות כמפורט לעיל, החברה הייתה מציגה רווח נקי שאינו מהותי.

 

ההון העצמי נכון ליום 30.6.19 הסתכם בכ-75.9 מיליון דולר לעומת כ-76.9 מיליון דולר ליום 31.12.18. השינוי בהון העצמי נובע מתוצאות הפעילות בתקופת הדו"ח.

 

אמיר וידמן, מנכ"ל המ-לט, מסר: "ברבעון השני של השנה נמשכה מגמת החולשה בשוק הסמיקונדקטורס אך ניכר שיפור בפעילות בשוק הציוד לייצור פאנלים סולרייםPV . אנו מעריכים שברבעונים הבאים יגדלו הביקושים למוצרי הקבוצה בתחום זה וכן אנו צופים שיפור בביקושים בשוק הסמיקונדקטורס לאור הצפי להצטיידות הפאבים החדשים שמוקמים בארה"ב ובמזרח הרחוק וחלקם ישתקפו במכירות המחצית השנייה של השנה.

 

המלט מבוזרת היטב בטריטוריות השונות ובמגזרי פעילות מגוונים ולמרות תנאי השווקים המאתגרים ששררו בשנה האחרונה, החברה הצליחה ברבעון השני להציג עליה של כ-2% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל אשתקד, שהיה רבעון שיא בתולדות החברה, ועליה של כ-6% לעומת הרבעון הראשון השנה כנובע מהתגברות ההזמנות למערכות לטרמינלים לגז טבעי בחברת הבת בקוריאה והגידול בביקושים בתעשיית ה-PV. בהמשך השנה אנו מצפים להמשך גידול עם הזמנות משמעותיות בתחומים אלו, בעיקר בויאטנם, קוריאה וסין.

 

בעקבות איחודה של החברה הקוריאנית חלה ירידה בשיעור הרווחיות הגולמית של הקבוצה כתוצאה מרווחיותה הגולמית הנמוכה יחסית מול הרווחיות הממוצעת של הקבוצה. בנוסף, הרווחיות במחצית הראשונה של השנה הושפעה לרעה גם משינויים בשערי החליפין של המטבעות השונים ביחס לדולר. אנו מעריכים כי ההתייעלות התפעולית המתבצעת בחברות הנרכשות תישא פרי ותשפר את רווחיות הקבוצה ברבעונים הבאים.

 

בשנים האחרונות נקטנו בכל הפעולות הדרושות כדי לבסס צמיחה ולקחת נתחי שוק: חזקנו את מעמדנו בקרב הלקוחות הגדולים, רכשנו חברות כדי לשרת תעשיות צומחות, חזקנו את ההנהלה הגלובלית ונערכנו לקראת התגברות ההזמנות בשלושת תחומי פעילותינו.

 

אנו מעודדים מקצב כניסת ההזמנות הגדל בתחום המוצרים לתעשייה התהליכית במהלך הרבעון השני והשלישי ומרמת הביקושים הגבוהה בחברת הבת בקוריאה וערוכים היטב למימוש תכנית הצמיחה הרב שנתית להגדלת המכירות והרווח כולל."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה