חדשות שוק ההון

כלל ביטוח סיימה את הרבעון השני בהפסד של 17 מיליון ש”ח

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הסתכמו לסך של כ־2.4 מיליארד ש"ח; מנגד, נרשם גידול בפרמיות שהורווחו בביטוח חיים בסך של כ־97 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 21/08/2019 11:42

א+א-

חברת כלל ביטוח מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון השני של השנה ולמחצית כולה ומדווחת כי הפרמיות שהורווחו ברוטו בששת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו לסך של כ־4.8 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ־4.99 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הקיטון בפרמיות נובע בעיקר מסיום התקשרויות עם קופות חולים מכבי ולאומית בביטוח סיעודי קבוצתי, במסגרתן הפרמיות שהורווחו הסתכמו אשתקד לסך של כ־357 מיליוני ש"ח ו־63 מיליוני ש"ח בהתאמה. מנגד, נרשם גידול בפרמיות שהורווחו בעיקר בביטוח חיים ביחס לאשתקד בסך של כ־188 מיליוני ש"ח, בעיקר מגידול בפרמיות החד פעמיות.

 

הרווח הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ־192 מיליוני ש"ח, לעומת הפסד כולל בסך של כ־4 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון במונחים שנתיים בתקופת הדוח עמדה על שיעור של 7.8%,לעומת שיעור שלילי של 0.2% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הכולל בתקופת הדוח הושפע בעיקר מעלייה בתשואות שווקי ההון שהיו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד וקיבלו ביטוי בגידול בהכנסות מהשקעות שהביאו לגביית דמי ניהול משתנים בסך של כ־206 מיליוני ש"ח, לעומת גבייה בסך של כ־15 מיליוני ש"ח אשתקד.

 

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון הסתכמו לסך של כ־2.4 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-2.51 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, נרשם גידול בפרמיות שהורווחו בביטוח חיים ביחס לאשתקד בסך של כ־97 מיליוני ש"ח.

 

ההפסד הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ־17 מיליוני ש"ח, לעומת רווח כולל בסך של כ־112 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. התשואה להון במונחים שנתיים בתקופת הדוח עמדה על שיעור שלילי של 1.3%,לעומת שיעור של 9.1% בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההפסד נובע מהפרשות לפני מס של כ-270 מיליון שקלים בגלל שילוב של הירידה בריבית חסרת הסיכון, שינוי הנחות תוחלת החיים והתמותה וכן לאחר הקטנת התחייבויות בעקבות המלצות ועדת וינוגרד ושינוי בגיל הפרישה.

 

ברבעון השני לשנת 2019 נרשמה עלייה בתשואות שווקי ההון שהיו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה וקיבלו ביטוי בגידול בהכנסות מהשקעות שהביאו לגביית דמי ניהול משתנים בסך של כ־35 מיליוני ש"ח, לעומת גבייה בסך של כ־2 מיליוני ש"ח אשתקד.

 

החברה מזהירה בדו"ח כי גם לאחר תאריך הדיווח נמשכה הירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון. ירידה בשיעורי הריבית עשויה לגרום לגידול בהתחייבויות הביטוח בביטוח כללי בענפים חובה וחבויות ותאונות אישיות, בהתחייבות להשלמה לעתודות לקצבה, בהתחייבויות לגמלאות בתשלום בביטוח חיים וכן בהפרשות בביטוח חיים, סיעוד ובריאות ולירידה ביחס כושר פירעון כלכלי.

 

בשלב זה, אומרים בחברה כי לא ניתן להעריך את השלכות הירידה של עקום הריבית חסרת הסיכון בתקופה זו על תוצאות הרבעון השלישי לשנת 2019 ועל יחס כושר פירעון כלכלי, וזאת בין היתר, לנוכח האי ודאות ביחס להשפעת ההתפתחויות האמורות על הערכת ההתחייבויות הביטוחיות של כלל ביטוח, בהתייחס להשפעת הירידה של עקום הריבית על שווים ההוגן של נכסי חוב ובהתייחס להמשך ההתפתחויות בשווקים הפיננסים עד לסוף הרבעון השלישי לשנת 2019.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה