אלביט מערכות: הכנסות של 1.064 מילארד דולר ברבעון השני

הרווח הנקי למניהNon-GAAP - 1.46 דולר; הרווח הנקי למניה לפי - US-GAAP 1.22 דולר

חדשות ספונסר 15/08/2019 10:42

א+א- 1

אלביט מערכות בע"מ, דיווחה היום על תוצאות פעילותה ברבעון השני של 2019 שהסתיים ב- 30 ביוני 2019.

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2019 הסתכמו ב- 1,064.0 מיליון דולר בהשוואה ל-892.2  מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2018. הגידול המשמעותי נבע בעיקר מאיחוד תוצאת תעש.

 

הרווח הגולמי Non-GAAP לרבעון השני של שנת 2019 הסתכם ב- 294.3 מיליון דולר (27.7% מסך ההכנסות), בהשוואה לרווח גולמי של 254.8 מיליון דולר (28.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי לפי US-GAAP לרבעון השני של שנת 2019 הסתכם ב- 288.4 מיליון דולר (27.1% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 250.0 מיליון דולר (28.0% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הוצאות המחקר והפיתוח, נטו, לרבעון השני של שנת 2019 הסתכמו ב- 77.3 מיליון דולר (7.3% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 76.6 מיליון דולר (8.6% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הוצאות השיווק והמכירה, נטו, לרבעון השני של 2019 הסתכמו ב- 73.6 מיליון דולר (6.9% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 69.9 מיליון דולר (7.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הוצאות הנהלה וכלליות, נטו, לרבעון השני של 2019 הסתכמו ב- 57.2 מיליון דולר (5.4% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 37.0 מיליון דולר (4.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות תפעוליות אחרות, נטו לרבעון השני של 2018, הסתכמו ב- 45.4 מליון דולר. הכנסות אלו נבעו משינוי בשיעור החזקה, כתוצאה מהשקעה של צד שלישי, בחברות בת ישראליות בתחומי הסייבר האזרחי והמכשור הרפואי.

 

הרווח התפעולי Non-GAAP ברבעון השני של 2019 הסתכם ב- 89.6 מיליון דולר (8.4% מסך ההכנסות), לעומת רווח תפעולי של 73.1 מיליון דולר (8.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי לפי US-GAAP ברבעון השני של שנת 2019 הסתכם ב- 80.3 מיליון דולר (7.5% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 111.8 מיליון דולר (12.5% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הוצאות המימון, נטו, לרבעון השני של 2019 הסתכמו ב- 20.3 מיליון דולר, בהשוואה ל- 10.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות מימון, נטו ברבעון השני לשנת 2019 כוללות הפרשי שער בסך של כ- 5.2 מליון דולר,בגין התחייבויות חכירה במטבעות שאינן דולר (בעיקר ש"ח) כתוצאה מיישום תקן חכירות 842ASC , החל מיום 1 בינואר 2019.

 

הכנסות אחרות, נטו, ברבעון השני לשנת 2019 הסתכמו ב- 1.6 מיליון דולר בהשוואה להוצאות אחרות בסך 5.1 מליון דולר ברבעון אשתקד, בעיקר כתוצאה מהוצאות הקשורות לתכנית פנסיה ופרישה בהתאם לתקן חשבונאות ASU 2017-07 והתאמת השקעות בחברות בת ישראליות המוצגות לפי שווי הוגן.

 

מיסים על הכנסה ברבעון השני של 2019 הסתכמו ב- 10.8 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 17.6%), בהשוואה ל- 7.3 מיליון דולר (שיעור מס אפקטיבי של 7.6%) ברבעון המקביל אשתקד. שיעור המס האפקטיבי מושפע מתמהיל שיעורי המס במדינות השונות בהן לחברה ולחברות הבת שלה נוצרות הכנסות לצרכי מס וכן מהכנסות והוצאות אחרות שאינן נכללות בחישוב ההכנסה לצרכי מס.

 

חלק החברה ברווחי חברות כלולות ושותפויות ברבעון השני של 2019 הסתכם ברווח של כ- 3.5 מיליון דולר (0.3% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 3.3 מיליון דולר ( 0.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

חלק המיעוט ברווח הנקי ברבעון השני של 2019 הסתכם ב- 0.4 מיליון דולר בהשוואה ל- 0.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לבעלי המניות הרגילות של החברה ברבעון השני של 2019 הסתכם ב- 64.3 מיליון דולר (6.0% מסך ההכנסות), בהשוואה ל- 61.0 מיליון דולר (6.8% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לפי US-GAAP לרבעון השני של שנת 2019 הסתכם ב- 53.8 מיליון דולר (5.1% מסך ההכנסות) בהשוואה ל- 91.9 מיליון דולר (10.3% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח למניה Non-GAAP בהשוואה ל- 1.43 דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה לפי US-GAAP לרבעון השני של 2019 עמד על 1.22 דולר בהשוואה ל- 2.15 דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

צבר ההזמנות של החברה ליום 30 ביוני 2019 היה 9,796 מיליון דולר, לעומת 8,065 מיליון דולר ליום 30 ביוני 2018. כ- 60% מצבר ההזמנות של החברה מיועד למכירה ללקוחות מחוץ לישראל. כ- 56% מצבר ההזמנות מיועד לביצוע במחצית השנייה של 2019 ובמהלך 2020.

 

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת במהלך המחצית הראשונה של 2019 הסתכם ב- 91.5 מיליון דולר, בהשוואה לתזרים מזומנים בסך של-1.1 מיליון דולר ששימש לפעילות שוטפת במחצית הראשונה של 2018.

תזרים המזומנים שנבע מפעילות השקעה במחצית הראשונה לשנת 2019 כולל תקבולים מפקטורינג של נכס פיננסי הקשור ברכישת תעש בסך של כ- 344.9 מליון דולר.

תזרים המזומנים ששימש לפעילות מימון במחצית הראשונה לשנת 2019 כולל תקבולים בסך כ- 184.8 מליון דולר שנבעו מהנפקת מניות למשקיעים מוסדיים.

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין: "אנו שבעי רצון מתוצאות הרבעון השני, מהצמיחה המתמשכת בצבר ההזמנות ומהגידול האיתן במכירות בשיעור של יותר מ-19%, המתפלגות על פני כל אזורי הפעילות העיקריים שלנו. כמו כן, אנו מעודדים מכך, שגם לאחר איחוד תוצאות תעש, המיקוד המתמשך שלנו ביעילות תפעולית אפשר לנו לשמר את הרווח התפעולי ברמה דומה לזו של הרבעון המקביל אשתקד. אנחנו ממשיכים בשילוב ומיצוי הסינרגיה מהרכישות האחרונות שלנו ומצפים להמשך הצמיחה בעסקינו".

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    כ 11.7 מיליון דולר הכנסה ביום !!!|271|

    .... וכל יום.... שאפו. |48||48||48|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    boltrade 15/08/2019 11:04