חדשות שוק ההון

מידאס התקשרה בהסכם הלוואה בסך 8 מיליון ₪

סכום ההלוואה ישמש לפירעון סופי של אג"ח ב’; ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור של 9.6%

חדשות ספונסר 22/07/2019 10:34

א+א- 1

חברת מידאס השקעות מודיעה היום כי החברה התקשרה עם תאגיד בנקאי בהסכם הלוואה לפיו תועמד לחברה הלוואה בסך של 8 מיליון ₪. העמדת ההלוואה תלויה בהתקיימות תנאים מוקדמים שהעיקרי שבהם הוא הפקדת כספים בחשבון נאמנות שיחד עם סכום ההלוואה יהוו את מלוא הסכום הדרוש לפרעון סופי של אגרות החוב מסדרה ב’ של החברה.

 

ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור של 9.6%, שתשולם בתשלומים חצי שנתיים בשנים 2019-2022. התשלום הראשון ישולם ב31 בדצמבר 2019, התשלום האחרון ביוני 2022. הקרן תשולם ב-3 תשלומים שנתיים לא שווים – 10% בתום השנה הראשונה, 105 נוספים לאחר שנתיים, והיתרה בשיעור של 80% תשולם ביוני 2022.

 

לחברה זכות לפדיון מוקדם החל מאפריל 2020 כאשר הקנס על פדיון מוקדם אם יתבצע, יחושב בהתאם למנגנון היוון תזרימי מזומנים.

 

מידאס מעמידה לטובת המלווה בטוחות הכוללות שעבוד קבוע יחיד וראשון בדרגה של 414 מניות רגילות של גני שרונה, המהוות נכון למועד זה כ-23% מהון המניות של גני שרונה, שעבוד קבוע וראשון של מלוא זכויות מידאס הנובע מהלוואות בעלים שהחברה העמידה לגני שרונה, שאינן הלוואות לזמן ארוך.

 

בתקופת ההלוואה, ממועד העמדתה ועד לפירעון המלא, התחייבה מידאס לא ליצור שעבוד נוסף על כלל נכסיה ללא הסכמת הגוף המלווה.

 

הסכם ההלוואה כולל התחייבות של החברה לעמידה בקובננטים של הון עצמי מינימלי שלא יפחת מ-25 מיליון ₪. אם ההון העצמי כן יפחת, הריבית השנתית על ההלוואה תעלה ב-0.5%. אם ההון העצמי של החברה יפחת מ-21 מיליון ₪ הדבר יהווה עילה להעמדת ההלוואה לפירעון מיידי.

 

פרויקט גני שרונה יוערך מדי שנה בהערכת שווי שתצורף לדוחות הכספיים השנתיים של החברה, ולא יפחת מסך של 210 מיליון ₪. הפחתה של סכום זה תביא להעלאת שיעור הריבית בחצי אחוז וירידה של הסכום מתחת ל-206 מיליון ₪ יביא לפירעון מיידי של ההלוואה.

 

החברה התחייבה כי עד למועד פירעון ההלוואה ה-NOI השנתי מפרויקט גני שרונה לא יפחת מסך של 7.5 מיליון ₪.  שיעור הריבית המצטבר שיתווסף בגין חריגות אם יקרו, יכול להגיע עד לתוספת שנתית של 1.5%.

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    עסקה מטורפת זה שוק שחור

    יניב 22/07/2019 18:43