חדשות שוק ההון

בעקבות ההסכם עם איתקה: מידרוג מציבה את אג”ח קבוצת דלק תחת בחינה

"עסקת שברון מעלה את מידת הסיכון העסקי של קבוצת דלק, בשל החשיפה הגבוהה של העסקה למחירי הנפט בהתחשב בגודל העסקה והיקף ההון העצמי שהחברה צפויה להשקיע בה

חדשות ספונסר 14/07/2019 10:33

א+א- 2

מידרוג מציבה תחת בחינה (CREDIT REVIEW) עם השלכות שליליות את דירוג אגרות החוב שהנפיקה קבוצת דלק. הצבת הדירוג בבחינה הינה בעקבות הודעת החברה על חתימתה של החברה הבת איתקה על הסכם מחייב עם שברון, לרכישת הזכויות שבבעלות שברון בעשרה נכסי נפט וגז באזור הים הצפוני בעלות אפקטיבית המוערכת ע"י החברה בכ- 1.65 מיליארד דולר.

 

במסגרת העסקה צפויה איתקה לרכוש את הון המניות של  Chevron שנכסי הנפט וגז שלה בים הצפוני בעלי עתודות מוכחות בהיקף של כ- 131 מיליון שווה ערך חביות נפט (MBOE) ובעלי משאבים מותנים של כ- 45 מיליון שווה ערך חביות נפט. על פי נתוני החברה, קצב ההפקה של הנכסים הנרכשים עמד על מעל לכ-60 אלף שווה ערך חביות נפט ברבעון הראשון של שנת 2019.

 

בהתאם להערכת החברה, העסקה צפויה להיות ממומנת בחלקה הגדול באמצעות מסגרת אשראי מבוססת עתודות (RBL) שתיטול איתקה וכן הלוואת גישור או אג"ח שתגייס החברה. במסגרת מימון העסקה צפויה איתקה לבצע מימון מחדש של התחייבויותיה הפיננסיות הקיימות, אשר צפויות להסתכם ביום הסגירה של העסקה בטווח של 0.5 – 0.55 מיליארד דולר.

 

מידרוג מעריכה כי היקף המקורות שתידרש קבוצת דלק להזרים לאיתקה, בדמות ההון העצמי בעסקה, הינו בטווח של 400-500 מיליון דולר ואשר עשוי לקטון או לגדול כתלות בסכום המזומן שיצטבר בקופת החברה הנרכשת עד למועד סגירת העסקה. יש לציין כי במקביל צפויה להתבטל ערבות שהעמידה החברה לטובת איתקה על סך 300 מיליון דולר.

 

להערכת מידרוג, עסקת שברון עומדת בקנה אחד עם האסטרטגיה העסקית של קבוצת דלק ונועדה למצב את איתקה כחברת נפט וגז בעלת גודל משמעותי ויכולות תפעול והפקה. הנכסים הנרכשים צפויים להגדיל באופן משמעותי את היקף העתודות 2P שמחזיקה איתקה, המסתכמות כיום בכ- 90 מיליון שווה ערך חביות נפט, וכן להגדיל את פיזור נכסי הנפט והגז שלה. כמו כן, שברון היאמפעילה ותיקה ומנוסה של נכסי נפט באזור הים הצפוני, המעסיקה כ-450 עובדים ובבעלותה מערך תשתיות הכולל אסדות וצנרות.

 

יחד עם זאת, מידרוג מעריכה כי עסקת שברון מעלה את מידת הסיכון העסקי של קבוצת דלק, בשל החשיפה הגבוהה של העסקה למחירי הנפט, בהתחשב בגודל המשמעותי של העסקה והיקף ההון העצמי שצפויה החברה להשקיע בעסקה, וכן בהינתן מאפייני תזרים המזומנים של הנכסים הנרכשים.

 

מידרוג מצפה כי מדיניות החברה להתמקדות בתחום האנרגיה בישראל ובעולם ובמסגרת זו מימוש אחזקות שאינן בליבה, תוביל לצמצום החוב הפיננסי בחברה. כפי שאנו מעריכים בשלב זהעל פי הערכות, עסקת שברון צפויה להגדיל את החוב הפיננסי נטו של החברה בטווח שבין 0.5 ועד 1 מיליארד ₪, כתלות גם במבנה העסקה הסופי, וזאת תחת ההנחה כי החברה תשלים את מכירת אחזקותיה בפניקס בטווח הקצר (אך לא בהכרח עוד טרם להשלמת העסקה) בתמורה לכ- 1.6 מיליארד ₪, מתוכם כ- 1.3 מיליארד ₪ צפויים להתקבל במעמד הסגירה.

 

לאורך זמן, היקף החוב הפיננסי תלוי גם בהיקף הדיבידנדים שתחלק החברה לבעלי המניות וכן בהיקף המימושים הנוספים שתבצע החברה, לרבות מימוש האחזקות בתמר. להערכתנו, קיימת אי וודאות לגבי עיתוי והיקף התזרימים העתידים מהמימושים העתידיים.

 

הכנסת הדירוג לבחינה מצביעה על הערכת מידרוג בדבר אפשרות להשפעה שלילית של העסקה על אופק הדירוג של החברה או על דירוג החברה בטווח הקצר, וככל שהעסקה תצא אל הפועל, מידרוג תבחן השפעה זו. הרכישה מהווה שלב נוסף בהפיכתה של החברה לשחקנית אנרגיה בינ"ל בתחום הקידוחים וההפקה (E&P) ואנו נבחן בהקשר זה גם את הצורך בהתאמת המתודולוגיה לסוג הפעילות של החברה, המדורגת כיום כחברת החזקות הממוקדת בתחום האנרגיה.

 

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    תשואה ל 5 שנים דלק קבוצה במינוס 39% ויתר .לשרטט גרף למשך שנה זה עבודה בעניים

    יוסי 14/07/2019 14:15

  2. 2
    העניים הגדולות של תשובה יביאו אסון לציבור המשקיעים

    יוסי 14/07/2019 12:20