חדשות שוק ההון

דירקטוריון ביקום קורא לכלל הגורמים המעורבים לתמוך באישור הצעת סרצ’לייט

"עצם האפשרות לצירוף לשליטה בחברה של משקיעים אסטרטגיים דוגמת סרצ’לייט ומשפחת פורר, מעלה תקווה לשיפור ניכר ביציבות החברה והקבוצה"

חדשות ספונסר 13/06/2019 15:07

א+א-

הנהלת ביקום והדירקטוריון פרסמו הודעה המסכמת את עמדתם בקשר להצעת קרן סרצ’לייט. המנכ"ל עמי ברלב אמר כי לאחר עבודה של מספר שבועות לגיבוש מסמכי ההסדר הוצגו בפני הדירקטוריון המסמכים המעודכנים. הדירקטוריון רואה עצמו מחויב לפעול להגנה על האינטרסים של כלל ה- Stake Holders של החברה, לרבות מחזיקי אגרות החוב של החברה, עמם מצויה החברה בדיונים ומגעים במהלך התקופה האחרונה.

 

הנהלת החברה, כך לפי ברלב, שמה לנגד עיניה כמטרה ראשית, לייצר פתרון איכותי למבנה החוב של החברה לטובת המחזיקים, תוך הגנה על זכויותיהם הקיימות, וזאת במקביל ליצירת ערך ראוי לבעלי המניות של החברה.

 

עסקת סרצ’לייט, תאפשר הזרמה כוללת של כ- 640 מיליון ש"ח לקופת החברה אשר צפויים לייצב ולשפר משמעותית את מצבה של החברה. כתוצאה מכך ניתן יהיה לפרוע במלואה את יתרת החוב למחזיקי אגרות החוב סדרה ב’, לבצע פירעון מוקדם בהיקף של כ- 614 מיליון ש"ח למחזיקי אגרות החוב סדרה ג’, תוך ייצוב פעילות החברה לעתיד לבוא ושילוב השאת ערך. כמתואר בדיווחיה הקודמים של החברה, ההצעה לעיל משקפת גם מרכיב הוני, לרבות ביצוע הנפקת זכויות לטובת בעלי המניות של החברה.

 

עצם האפשרות לצירוף לשליטה בחברה של משקיעים אסטרטגיים דוגמת סרצ’לייט ומשפחת פורר, מעלה תקווה לשיפור ניכר ביציבות החברה והקבוצה ולהכוונת פעילותה לעתיד לבוא כפי שנדרש על מנת לאפשר לנכס הבסיס - מניית בזק, להתאושש. להערכת דירקטוריון החברה, קיים ערך משמעותי בשילובם של גורמים איכותיים כקרן סרצ’לייט ומשפחת פורר כבעלי השליטה בקבוצת בזק - גורמים המשלבים ניסיון מוכח, איתנות פיננסית ורקע עסקי עשיר.

 

ההסכם המפורט המועלה להצבעה כולל, וכנהוג, מצגים מצד החברה, התחייבויות לבלעדיות בתקופת הביניים, התחייבויות לאי ביצוע פעולות מהותיות בתקופת הביניים (בכפוף להוראות הדין), וכיו"ב. במקביל המסגרת המו"מ על ההסכם הושגו מספר שיפורים לטובת החברה והמחזיקים כגון: צומצמו באופן משמעותי ביותר אירועי MAE, המאפשרים את ביטול ההסכם, שולב סעיף פיצוי הדדי במקרי הפרות וכן ניתנו התחייבויות מימון וערבויות מוגבלות מטעם הרוכשים. כמו כן, ההסכם כולל התחייבות חוזית לשיעבוד מניות בזק לטובת מחזיקי אגרות החוב.

 

הנהלת החברה מבהירה כי העסקה המוצעת והמתוארת במסמכים שדווחו, כוללת בחובה עדיין חשיפות לא מבוטלות, בין השאר עקב חוסר וודאות רגולטורית לאור משך הזמן שיידרש לשם השלמת התנאים - חשיפה משפטית במקרה שהצדדים לא יצליחו להשלים את תהליך רישום השעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב (להערכת החברה, רישום השעבוד ישים ואפשרי מבחינה משפטית), תנאים מתלים מאתגרים (לרבות שמירת מינימום נזילות עד השלמת העסקה), העדר בטוחה קשיחה מוחלטת בהיקף מספק להבטחת ההתחייבויות וכיו"ב.

 

במקביל, ניכר כי רמת הסיכון העסקית פוחתת לאור האיתנות הפיננסית והעסקית של קרן סרצ’לייט ומשפחת פורר ורצינותם לאורך התהליך שהופגנה עד כה.

 

לדעת הדירקטוריון, מבחינה כלכלית ההצעה מאזנת בצורה ראויה בין האינטרסים של הצדדים הרלבנטיים וכוללת בחובה הזרמה מהותית הן מהמשקיעים והן מבעלת השליטה תוך מתן אפשרות, גם אם מוגבלת בהיקפה, לציבור להשתתף. העסקה מאפשרת עמידה של החברה בהתחייבויותיה באופן מלא.

 

מבחינה משפטית ופרקטית, ההצעה פותרת מחלוקות משפטיות שהיו עלולות להעיב ולעכב פתרונות חלופיים, מה גם שכדאי לציין שכרגע לא קיימת הצעה חלופית עדיפה. מבחינת בזק, העסקה מהווה פיתרון לסוגיית חוק הריכוזיות.

 

דירקטוריון בי קום מאמין כי קרן סרצ’לייט מנוסה בתחום הטלקום ומתעתדת להביא ערך אסטרטגי ולא רק פיננסי. הקרן נמצאת בתהליך זמן והוכיחה רמת מחויבות ורצינות ניכרת. שילוב בעל שליטה כאמור, עשוי, בנסיבות הנכונות, להוביל ליצירת ערך לבעלי המניות הקיימים של החברה.

 

לסיכום, הדירקטוריון קורא לכלל הגורמים המעורבים לתמוך באישור ההצעה, ומודה לכל הגורמים הרבים המעורבים במו"מ.

 

במקביל, פרסמה היום חברת אינטרנט זהב את חוות הדעת של המומחה אותו מינה בית המשפט לבדיקת ההצעה המדוברת. אבישי עובדיה כתב בסיכום דבריו " אני ממליץ למחזיקי החוב להיענות להצעה המעודכנת. ככל שאדרש, אמליץ בפני כבוד השופט לקבל את ההסדר המושתת על הצעה זו".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה