חדשות שוק ההון

ביג מרכזי קניות מסכמת רבעון ראשון עם גידול של 167% ברווחים

הרווח המיוחס לבעלי המניות טיפס ברבעון לכ-132.4 מיליון שקל; סך המאזן עלה לכ-11.1 מיליארד שקל

חדשות ספונסר 30/05/2019 11:02

א+א-

חברת "ביג מרכזי קניות" מפרסמת את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2019 ומדווחת כי ה-NOI ברבעון עלה בכ-3.2% לכ-151.1 מיליון שקל וה-FFO ברבעון עלה בכ-3.5% לכ-85.4 מיליון שקל. עיקר הגידול בהכנסות מגיע מרכישת נכסים חדשים בישראל ובסרביה. יתרת הגידול מקורו בגידול ריאלי בהכנסות שכ"ד ודמי ניהול.

 

ה-NOI מנכסים זהים בישראל גדל בכ-4.4% כתוצאה מהמשך העלייה בהכנסות, לצד קיטון בהוצאות המכירה והשיווק. ה-NOI מנכסים זהים בארה"ב נותר יציב. עיקר הגידול ב-FFO (תזרים תפעולי מייצג) מקורו בהמשך הרחבת הפעילות בישראל ובסרביה.

 

במהלך הרבעון הכירה החברה ברווח בסכום של כ-94 מיליון שקל בעקבות רכישת 13% ממניות אפריקה נכסים במחיר הזדמנותי. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לרבעון הראשון לשנת 2019 צמח לכ-132.4 מיליון שקל, לעומת סך של כ-49.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח נובעת בעיקר מהכרה ברווח הזדמנותי בסך כ-94 מיליון שקל מרכישה של 13% ממניות "אפריקה נכסים" בחודש מרץ.

 

פדיונות הקבוצה same centers בחודשים ינואר-אפריל עלו בשיעור של כ-2.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יצוין, כי חג הפסח חל השנה ב-20 באפריל ולכן השפעתו היא על הרבעון השני, בעוד אשתקד חל החג ב-31 במרץ והשפעתו הייתה על הרבעון הראשון. לכן בחרה החברה להציג את נתוני פדיונות ינואר-אפריל אשר להערכתה משקפים השוואה נכונה יותר בין התקופות. שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על כ-100% בקירוב, בארה"ב על כ-92% ובסרביה על כ- 99%.

 

סך המאזן עלה לכ-11.1 מיליארד שקל. סעיפי הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח (חלקה האפקטיבי של החברה) הסתכמו בכ-9.57 מיליארד שקל מתוך האמור כ-5.6 מיליארד שקל (כ-58.5% מסה"כ) נכסים בישראל, כ-3.4 מיליארד שקל (כ-35.5% מסה"כ) בארה"ב והיתרה בסרביה.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה עומד על כ-3.52 מיליארד שקל והיווה כ- 31.7% מסך המאזן, לעומת כ-3.43 מיליארד שקל בסוף שנת 2018. החברה שומרת על נזילות וגמישות פיננסית גבוהה, המתבטאת ביתרות מזומנים ופיקדונות בהיקף של כ-322 מיליון שקל, נכסים בלתי משועבדים נכון למועד פרסום הדוח בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל ומסגרת אשראי פנויה בסך של כ-390 מיליון שקל. בנוסף, לחברה נכסים בישראל בשווי של כ-1.13 מיליארד שקל שכנגדם הועמדו הלוואות מתאגידים בנקאיים בשיעור מינוף ממוצע של כ-35% בלבד.

 

אסף נגר, סמנכ"ל הכספים של החברה מסר עם פרסום הדו"חות: "אנחנו מסכמים את הרבעון הראשון של שנת 2019 עם המשך צמיחה בפעילות החברה, המתבטא בגידול בהכנסות ובפרמטרים התפעוליים, ה-NOI וה-FFO, לצד המשך גידול בפדיונות השוכרים בשליש הראשון של השנה (בנטרול השפעת עיתוי חג הפסח).

 

לחברה צבר משמעותי של פרויקטים בישראל בתכנון ובהקמה אשר יהוו את אחד ממנועי הצמיחה של החברה לשנים הקרובות. השלמת הפרויקטים בישראל ובסרביה, צפויה להביא להגדלה ניכרת בהיקף ההכנסות והרווח המייצג של החברה, בטווח הבינוני עד הארוך. הגמישות הפיננסית הגבוהה של החברה מאפשרת לנו להמשיך ולאתר עסקאות נוספות על מנת להשיא ערך לבעלי המניות"

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה