חדשות שוק ההון

הכשרת הישוב עברה להפסד של 15 מיליון ₪ ברבעון הראשון

הכנסות החברה ירדו מ-213 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד ל-92 מיליון ₪; ההפסד נובע כתוצאה מהפסקת הפעילות המלונאית, מירידה ברווח בפעילות הייזום בחו"ל ומעלייה בהוצאות המימון

חדשות ספונסר 29/05/2019 15:37

א+א-

קבוצת הכשרת הישוב פירסמה את הדוחות הכספיים ואת תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2019. ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-92 מיליון שקל, בהשוואה לכ-213 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מכך שאשתקד נכללו בתוצאות הקבוצה הכנסות בסך של כ-63 מיליון שקל בגין מכירת קרקעות, בעוד שהשנה לא נרשמו הכנסות מתחום זה. כמו כן, נרשמה ירידה בהכנסות מפעילות הייזום למגורים בחו"ל, שבה נרשמות ההכנסות בהתאם לקצב מסירת יחידות הדיור.

 

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-28 מיליון שקל, לעומת כ-63 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח התפעולי נובע מהירידה בהכנסות כאמור לעיל.

 

החברה רשמה ברבעון הראשון לשנת 2019 הפסד של כ-15 מיליון שקל (כ-21 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח של כ-28 מיליון שקל (כ-28 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נובע בעיקר כתוצאה מהפעילות המלונאית שהופסקה, וכן מירידה ברווח בפעילות הייזום בחו"ל כתוצאה מפערים בכמות הדירות שנמסרו לרוכשים, ומעלייה בהוצאות המימון בעקבות התחזקות השקל מול הזלוטי והיורו.

 

הרווח של הקבוצה ממגזרי פעילות ברבעון הסתכם בכ-42 מיליון שקל, בהשוואה לרווח ממגזרי פעילות בסך של כ-85 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתחום השכרת נכסים החברה מדווחת על ההכנסות ברבעון של כ-69 מיליון שקל, בהשוואה לכ-70 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון משקפות עליה קלה בהכנסות מפארקים לוגיסטיים עקב גידול בשטחים מושכרים, אשר קוזזה על ידי ההשפעה של הפסקת ההשכרה של מתחם ירקונים עקב סגירתו בסוף שנת 2018. הרווח מהשכרת נכסים הסתכם ברבעון בכ-42 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-45 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

בתחום ייזום ובניה בישראל רשמה החברה ברבעון הראשון של השנה הוצאות בסך של כ-2 מיליון שקל, לעומת כ-1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הוצאות אלה נרשמו בעיקר להמשך הפיתוח של הפרוייקטים בתחום ההתחדשות העירונית.

 

בתחום ייזום ובניה בחו"ל רשמה הקבוצה ברבעון הכנסות של כ-14 מיליון שקל, בהשוואה לכ-68 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מעסקאות הבנייה ברבעון הסתכם בכ-3 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת, כאמור, מכך שהחברה מכירה בהכנסות בגין פעילות זו בהתאם לקצב מסירת יחידות הדיור, שהיה גבוה יותר משמעותית אשתקד.

 

סך המזומנים ושווי המזומנים של הקבוצה הסתכם ביום 31 במרץ 2019 בכ-168 מיליון שקל. הונה העצמי של הקבוצה ל-31 במרץ 2019, הסתכם בכ-1.2 מיליארד שקל, מתוכו כ-700 מיליון שקל מיוחס לבעלי מניות החברה. סך הנכסים של הקבוצה הסתכם ביום 31 במרץ 2019 בכ-5.1 מיליארד שקל, והם כוללים נדל"ן להשקעה בהיקף של כ-3.65 מיליארד שקל.

 

החברה דיווחה במהלך הרבעון על מערכת הסכמים שחתמה החברה-הבת מלונות הכשרת הישוב עם רשת מלונות דן, למכירת נכסים בבעלות מלונות הכשרה, ולפני מספר ימים דווח על מכירת מלון נוסף וכן המותג "רימונים", לצדדים שלישיים. התמורה הכולל למלונות הכשרה בגין העסקאות האמורות, מסתכמת בסך של כ-229 מיליון שקל, ממנה יוותר בידי מלונות הכשרת הישוב תזרים מזומנים פנוי המוערך בסך של כ-157 מיליון שקל, לפני הוצאות ומס. בעקבות ההתקשרות בהסכמים אלה, בדוחות הכספיים של הכשרת הישוב, סווגו כל הנכסים, ההתחייבויות, ההכנסות וההוצאות המיוחסים לתחום המלונאות כפעילות שהופסקה, לרבות במספרי ההשוואה לתקופות קודמות. 

 

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "במהלך הרבעון התמדנו בתהליך של מיקוד עסקיה של הכשרת הישוב במגזר הנדל"ן המניב והיזמי, בישראל ובפולין. בהתאם לאסטרטגיה זו, חתמה מלונות הכשרה על הסכמים למכירת 3 מן המלונות בבעלותה למלונות דן ומלון נוסף והמותג "רימונים" נמכרו לצדדים שלישיים אחרים. במקביל, השלמנו בהצלחה הצעת רכש למניות מלונות, ואנחנו מחזיקים ב- 100% מן המניות.

 

במסגרת פעילות הייזום בישראל, אנו ממשיכים לקדם את פרויקט "קמפוס הכשרת הישוב" בבני ברק, שהינו בעל פוטנציאל יצירת ערך משמעותי עבור הקבוצה, כאשר לאחרונה חתמנו עם חברת אפקון על הסכם לביצוע מגדל C במתחם. בחו"ל, אנו ממשיכים את הרחבת פעילות המרכזים הלוגיסטיים של MLP בפולין, בגרמניה וברומניה, כאשר במהלך מאי 2019 דיווחנו על הסכם מימון בהיקף של כ- 94 מיליון יורו, אשר חלקו שימש למיחזור הלוואות תוך הארכת המח"מ ושיפור בתנאי הריבית, והיתרה תשמש את MLP להרחבת מצבת השטחים להשכרה ".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה