חדשות שוק ההון

הרווח הכולל של הפניקס זינק ב-104% ברבעון הראשון

היקף הנכסים המנוהלים של הקבוצה הסתכם לכ- 190 מיליארד ₪; באפריל 2019 חילקה הפניקס דיבידנד בסך של 250 מיליון ₪

חדשות ספונסר 29/05/2019 11:28

א+א-

קבוצת הפניקס מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2019. הרווח לתקופה המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה לתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 190 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 189 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה. הרווח הכולל המיוחס לבעלי המניות של הקבוצה לתקופת הדוח הסתכם לסך של כ - 357 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 175 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה.

 

התוצאות בתקופת הדוח הושפעו לטובה משוק ההון, ומנגד הושפעו מהירידה בעקום הריבית ובפרמיית אי הנזילות במשק. ההשפעה של ירידת עקום הריבית על הגידול בהתחייבויות הביטוחיות ועל הקטנת הרווח הסתכמה בתקופת הדוח לסך של כ- 223 מיליון ש"ח לפני מס ולסך של כ- 147 מיליון ש"ח אחרי מס. בתקופה המקבילה אשתקד, הושפעו התוצאות מעליה בעקום הריבית במשק. השפעת העליה בריבית ובפרמיית אי הנזילות על הקיטון בהתחייבויות הביטוחיות ועל העלייה ברווח הסתכמה לסך של כ- 15 מיליון ש"ח לפני מס ולסך של כ- 10 מיליון ש"ח אחרי מס.

 

דמי הניהול המשתנים בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ- 134 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 15 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בדמי הניהול המשתנים בתקופת הדוח בהשוואה לאשתקד נובעת מתשואות ריאליות גבוהות יותר שהושגו על ידי החברה התקופה בהשוואה לאשתקד. וזאת לאחר כיסוי מלוא הגרעון בדמי ניהול המשתנים נכון ל 31 בדצמבר, 2018 בסך של כ -62 מיליון ש"ח.

 

בתחום הפנסיה, הרווח לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לכ- 6 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 11 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד. הקיטון ברווח ביחס לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול בהוצאות הנהלה וכלליות אשר נבע בעיקר מעליה בדמי הניהול להפניקס ביטוח ובעלות ניהול ההשקעות להפניקס השקעות. היקף הנכסים המנוהלים בפנסיה לסוף התקופה היינו כ- 25.6 מיליארדי ש"ח בהשוואה לכ- 21.8 מיליארדי ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד, עלייה של כ- 17.8%.

 

במחלקת הגמל, הרווח לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לכ- 14 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח נבע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי ניהול בתקופת הדוח ושיפור ברווחי הנוסטרו של קופת גמל מבטיחת תשואה.

 

בביטוח כללי הרווח הכולל לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ- 145 מיליון ש"ח לעומת רווח כולל בסך של כ- 60 מיליון ש"ח אשתקד, עיקר הגידול נובע מעלייה בהכנסות מהשקעות, לרבות רווח כולל אחר, אשר הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ- 119 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 17 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

בתחום הבריאות הרווח הכולל לפני מס הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ- 15 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ- 35 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

התוצאות בתקופת הדוח בהשוואה לאשתקד הושפעו לרעה בעיקר מירידה בעקום הריבית חסרת הסיכון אשר הגדילה את עתודת ה-LAT בענף בריאות (סיעוד) בסך של כ-75 מיליון ש"ח. מאידך חל שיפור בתוצאות החיתומיות בעיקר בענף בריאות קולקטיבים. כמו כן בתקופת הדוח, הפרמיות ברוטו עמדו על סך של 809 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של 540 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 33.2%, עיקר הגידול בפרמיות נובע מכניסתה של עסקת מכבי סיעוד החל מיום 1 בינואר 2019. ההכנסות מהשקעות כולל הרווח הכולל האחר הסתכמו לסך של כ- 227 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 19 מיליון ש"ח, בתקופה המקבילה אשתקד. (חלק מהותי מההכנסות מהשקעות, בעיקר בענף הסיעוד ובפרט עסקת מכבי כאמור, נזקפים לרזרבות של המבוטחים להן פוליסות תלויות תשואה).

 

עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מגידול בהכנסות מדמי ניהול בסך של כ- 33 מיליון ש"ח, מקרנות סל ומפעילות חבר הבורסה. בנוסף, ההכנסות אשתקד כוללות קיזוז של השינוי בשווי מניות החברה המוחזקות על ידי תעודות הסל, עם כניסתו של תיקון 28 החל מאוקטובר 2018 התבטלה השפעה זו. בנוסף העליה ברווח נובעת משערוך השקעה בסך 28 מיליון ש"ח בחברה מוחזקת שאוחדה לראשונה ברבעון הנוכחי.

 

ביום 31 במרס, 2019 הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסכום של 250 מיליון ש"ח, הדיבידנד שולם בחודש אפריל 2019. ב- 23 במאי, 2019 הודיעה קבוצת דלק כי נחתם הסכם מחייב בינה לבין תאגידים בשליטת Centerbridge Partners LP ו- Gallatin Point Capital LLC למכירת כ-32.5% מהון מניות החברה בתמורה לסכום כולל של כ- 1.72 מיליארד ש"ח. השלמת העסקה כפופה לקיומם של תנאים מתלים, הכוללים בין היתר, קבלת היתר שליטה ואישורים מגופים רגולטוריים נוספים להעברת שליטה, אי קיומו של אירוע בעל השפעה מהותית לרעה על עסקי הפניקס והשלמת הסדר מימון.

 

הפניקס ביטוח והפניקס פנסיה, חתמו על הסכם קיבוצי תלת-שנתי חדש לתקופה מיום 1.1.2019 ועד ליום 31.12.2021 בין הפניקס לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה וועד העובדים בחברת הפניקס. על פי ההסכם הקיבוצי החדש, התווספו על הוראות הסכם 2016 תוספות שכר, ביטוחים פנסיוניים, בונוס שנתי, מענק לרגל "70 שנים להפניקס", תנאי עבודה נוספים ומיצוי תביעות ושקט תעשייתי.

 

בחודש אפריל, 2019 סיים מר איל לפידות את תפקידו כמנכ"ל החברה ומנכ"ל הפניקס חברה לביטוח, תפקיד שכיהן בו כ- 10 שנים. החל מחודש מאי, 2019 מכהן מר אייל בן סימון כממלא מקום מנכ"ל הפניקס ביטוח, לאחר שכיהן כמשנה למנכ"ל הפניקס ביטוח ובתפקידים בכירים בחברה מזה 15 שנה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה