חדשות שוק ההון

אלרוב נדל”ן: הרווח הנקי צנח ב-40% למרות גידול בהכנסות

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעון הסתכמו בכ-86 מיליון ש"ח, לעומת כ- 81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד; עיקר הגידול נובע מרכישת שני נכסים נוספים באנגליה במהלך שנת 2018

חדשות ספונסר 27/05/2019 11:17

א+א-

חברת הנדל"ן אלרוב מפרסמת היום את דו"חות הרבעון הראשון של 2019 ומדווחת על הכנסות ברבעון שהסתכמו בכ- 271.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-228.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

דמי השכירות שנבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל ברבעון הסתכמו בכ-86 מיליון ש"ח, לעומת כ- 81 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מרכישת שני נכסים נוספים באנגליה במהלך שנת 2018. העודף התפעולי ממלונות החברה (למעט לוטיסיה שנמצא בשלבי הרצה) הסתכם ברבעון לכ- 4.1 מיליון ש"ח לעומת כ- 6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד התפעולי ממלונות החברה, כולל ההפסד התפעולי אשר תרם מלון לוטיסיה, הסתכם בכ- 5.8 מיליון ש"ח. החברה צופה המשך צמיחה במגזר המלונות גם בשנת 2019.

 

מלון לוטיסיה בפריז נסגר במהלך אפריל 2014 לצורך שדרוג והסבה על מנת שיעמוד בסטנדרטים הגבוהים המאפיינים את יתר מלונות הקבוצה, המלון נפתח מחדש באופן מדורג החל מחודש יולי 2018 ולקראת תום שנת 2018 נפתח באופן מלא. בדוחות הכספיים ליום 31 במרס 2019 הופחתה הערכת החברה לעודף התפעולי הצפוי של מלון לוטסיה לשנת 2019, מטווח של 40-45 מיליון ש"ח בהתאם לצפי בדוח לשנת 2018, לעודף תפעולי בטווח של 30-35 מיליון ש"ח בדוח הנוכחי, וזאת בשל המשך ההפגנות של "האפודים הצהובים" ברחבי צרפת ובפרט בפאריס, אשר הימשכותם עלולה להמשיך ולהשפיע לרעה על התיירות בפריס וכפועל יוצא על העודף התפעולי של המלון.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה ברבעון הסתכם בכ- 13.3 מיליון ש"ח לעומת כ-21.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 41.4 מיליון ש"ח לעומת כ-58.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

 

שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 31.3.2019 הסתכם בכ-7,811 מיליון ש"ח לעומת כ- 8,011 מיליון ש"ח בסוף שנת 2018. הקיטון נובע בעיקר מהחלשות מטבעות הפרנק השוויצרי, האירו והלירה סטרלינג ביחס לשקל שתרמו לירידה בשקלים של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה באירופה. שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך כולל נכסים בלתי מוחשיים (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 31.3.2019 הסתכם בכ-5.0 מיליארד ש"ח לעומת כ- 5.17 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2018.

 

בתיק ניירות הערך של החברה, עיקר הניירות הסחירים הם מניות בנק לאומי. נכון ל- 31.3.19 הסתכם התיק ב כ- 514 מיליון ש"ח (מתוכו 506 מיליון ש"ח מניות בנק לאומי). נכון לשערי המניות ליום 21.5.2019 שווי תיק המניות של הקבוצה עמד על כ- 525 מיליון ש"ח. בנוסף, לאחר תאריך הדוח נמכרו מניות בנק לאומי בתמורה בסך של כ- 29 מיליון ש"ח. במהלך תקופת הדוח נרשם רווח מניירות הערך הסחירים של הקבוצה בסכום של כ- 34 מיליון ש"ח, אשר נרשמו בדוח רווח והפסד לתקופה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה