חדשות שוק ההון

עלייה קלה ברווח הנקי של איי.די.איי ביטוח ברבעון הראשון

הפרמיות ברוטו צמחו ב-1% לעומת אשתקד והסתכמו לסך של כ- 722 מיליון ₪; במרבית הענפים בהם פועלת החברה חל גידול, אך הוא קוזז ע"י הורדת תעריפים הענף הרכב

חדשות ספונסר 21/05/2019 11:06

א+א-

חברת איי. די. איי. ביטוח מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2019 ומדווחת כי הפרמיות ברוטו הסתכמו בכ-721.6 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-716.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה נובעת בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, לצד הורדת תעריפים בענף רכב רכוש. 

 

הפרמיות שהורווחו ברוטו צמחו בכ-5% והסתכמו בכ-652.7 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-619.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח כללי הסתכמו בכ-583.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-585.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-0.5% הנובע בעיקרו מהורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב שינויים בסביבה התחרותית ובתוצאות החיתומיות והינו לאחר קיזוז הצמיחה בגודל התיק.

 

הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח חיים ללא חסכון לטווח ארוך צמחו בכ-9% לעומת אשתקד. הפרמיות ברוטו מעסקי ביטוח חיים כולל חיסכון לטווח ארוך צמחו בכ-5% והסתכמו בכ-74.5 מיליון ש"ח לעומת כ-71 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הפרמיות שהורווחו ברוטו מעסקי ביטוח בריאות צמחו בכ-7% והסתכמו בכ-64.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-59.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות ובהיקף הפעילות.

 

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו בשנת הדוח בכ-135.6 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-116.1 מיליוני ש"ח אשתקד, גידול של כ-17% הנובע בעיקר מצמיחה בהיקף הפעילות, אשר באה לידי ביטוי בגידול בעמלות לשותפים עסקיים, לצד עליה בשיעור הביטולים בענפי חיים ובריאות, לעומת רבעון ראשון אשתקד והשפעתם על מרכיב הוצאות הרכישה הנדחות (DAC), גידול בהוצאות השכר, בין היתר, בשל התפתחות השכר במשק, גידול בהיקף הנציגים בהלימה לצמיחה בגודל התיק וכן הגדלת השקעות בתשתית הטכנולוגית.

 

הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח כללי צמח ברבעון בכ-32% והסתכם בכ-53.2 מיליון ש"ח לעומת כ-40.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח נובעת בעיקרה מגידול בהכנסות מהשקעות וכן משיפור ברווח החיתומי בענף רכב חובה, אשר קוזז בחלקו על ידי ירידה בתוצאות החיתומיות בענפי רכוש. 

 

הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך הסתכם ברבעון בכ-14.9 מיליון ש"ח לעומת כ-23.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. קיטון של כ-37% הנובע מגידול ביחס התביעות שהיה נמוך במיוחד ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הכולל לפני מס מעסקי ביטוח בריאות הסתכם בכ-11.0 מיליון ש"ח בדומה לרווח הכולל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל לפני מיסים על ההכנסה צמח בכ-2% והסתכם בכ-78.0 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-76.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הכולל הסתכם בכ-51.1 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-50.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.  

 

קובי הבר, מנכ"ל החברה אמר בתגובה לדו"חות: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון ברווח כולל של כ-51 מיליון ש"ח, המשקף חזרה לרמת הרווחיות אותה הצגנו בעבר. התוצאות הושגו הודות למיקוד המתמשך ברווחיות החיתומית וגידול בהכנסות מהשקעות ברבעון זה, זאת על אף השינויים בסביבה התחרותית ועליה בהוצאות התפעוליות הנובעת, בין היתר, מצמיחה בהיקף הפעילות ומהרחבת השקעות בתשתית הטכנולוגית.

 

הגידול בהיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, הביא לעליה בסך הפרמיות ברוטו, אשר קוזזה בחלקה על ידי הורדת תעריפים בענף רכב רכוש.

 

חרף האתגרים והשינויים בסביבה התחרותית, נמשיך לפעול לצמיחת החברה בכל תחומי הפעילות ונעמוד ביעדים שהצבנו לעצמנו. אנו מעריכים שהגידול בפעילות, לצד הצעדים האינטנסיביים שלנו לשיפור היעילות התפעולית ולצמצום ההוצאות, והמשך תוצאות טובות בשוק ההון, יתרמו להמשך הצמיחה בפעילות החברה".

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה