חדשות שוק ההון

אי.די.בי פיתוח מוכרת כ-10% ממניות כלל ביטוח

המכירה לפי מחיר של 47.7 ₪ למניה; בנוסף ניתנה לרוכשים אופציה לרכישת 3% נוספים

חדשות ספונסר 02/05/2019 15:06

א+א- 4

חברת אי.די.בי פיתוח מודיעה היום כי התקשרה בהסכמים עם שני צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, לפיהם כל אחד מהרוכשים ירכוש מניות של כלל עסקי ביטוח המהוות כ- 4.99% מהונה המונפק, בתמורה לתשלום במזומן של 47.7 ש"ח למניה.

 

בנוסף, ניתנה לאחד מהרוכשים אופציה לרכישה של מניות כלל עסקי ביטוח נוספות, המהוות כ- 3% מהונה המונפק, וזאת למשך תקופה של 120 ימים, בכפוף לקבלת היתר החזקה, ובמחיר של 50 ש"ח למניה.

 

כמו כן, התקשרה החברה, ביום 2.5.2019, בהסכם עם רוכש שלישי שאינו קשור לחברה, לפיו יקבל הרוכש הנוסף מהחברה אופציה לתקופה של 50 ימים לרכישת מניות כלל עסקי ביטוח המהוות עד כ- 4.99% מהונה המונפק (ולא פחות מ- 3% מהונה המונפק), בתמורה ל- 47.7 ש"ח למניה. בכפוף למימוש האופציה על-ידי הרוכש הנוסף התמורה בגין מניות האופציה תשולם על-ידי הרוכש הנוסף באופן ש- 10% מהתמורה תשולם במזומן והיתרה באמצעות הלוואה שתועמד לרוכש הנוסף על-ידי החברה או על-ידי תאגיד בנקאי או מוסד פיננסי, בתנאים שהוסכמו.

 

ההסכמים כוללים, בין היתר, התחייבות של הרוכשים והרוכש המשותף שלא למכור את המניות הנרכשות למשך תקופות שהוסכמו. יובהר, כי כל אחד מהרוכשים והרוכש הנוסף הצהירו והתחייבו כלפי החברה כי אין בינם לבין יתר הרוכשים ו/או לבין הרוכש הנוסף (לפי הענין) הסדרים או הסכמות בדבר החזקה משותפת של מניות כלל עסקי ביטוח נשוא ההסכמים.

 

ההיקף הכולל של מניות כלל עסקי ביטוח שיכול ויירכשו על-ידי שלושת הרוכשים דלעיל, ככל ששלושת ההסכמים יושלמו ותמומשנה האופציות על-פיהם, עומד על כ-18% מההון המונפק של כלל עסקי ביטוח. התקשרותה של החברה בהסכמים כאמור אושרה על-ידי דירקטוריון החברה.

 

כוונתה של החברה הינה כי מקורן של מניות כלל עסקי ביטוח הכלולות בהסכמים יהיה מתוך מניות כלל עסקי ביטוח המוחזקות על-ידי הנאמן ואשר ביחס אליהן ניתנה הוראת הממונה, וכן ממניות נוספות שתימכרנה במסגרת סיום מוקדם של חלק מעסקאות ההחלף שביצעה החברה בקשר למניות כלל עסקי ביטוח או ממניות נוספות שבידי הנאמן.

 

בקשר לכך, פנתה החברה לממונה על-מנת שייתן הסכמתו לעדכון התנאים כאמור, באופן שיתאפשר לבצע מכירה של מניות כלל עסקי ביטוח נשוא עסקאות ההחלף באמצעות עסקאות מחוץ לבורסה, לרוכש מסוים (חלף מכירה בדרך של הפצת המניות), וכן שיתאפשר לחברה להורות לגורמים הפיננסיים שבאמצעותם בוצעו עסקאות ההחלף לבצע את המכירות לרוכשים ולרוכש הנוסף.

 

בהתייחס לעתירה מנהלית שהגיש נאמן אג"ח ט’ לבית המשפט המחוזי בירושלים כנגד הממונה, הנאמן והחברה, במסגרתה התבקש בית המשפט, בין היתר, להורות לממונה ולנאמן להשהות את מכירת מניות כלל עסקי ביטוח, ולבקשה למתן צו ביניים שהוגשה על-ידי נאמן אג"ח ט’ במקביל לעתירה במסגרתה התבקש בית המשפט להורות לממונה ולנאמן להימנע מביצוע הוראת הממונה עד להכרעה בעתירה, מבהירה החברה כי ככל שלא יינתן צו הביניים המבוקש, בכוונתה לעמוד בהוראת הממונה באמצעות מכירת מניות כלל עסקי ביטוח שבידי הנאמן; וככל שייעתר בית המשפט לבקשה לצו ביניים וישהה את המכירה נשוא הוראת הנאמן, אזי תפעל החברה להקדמת סיומה של עסקאות החלף, על-מנת לבצע את מכירת המניות על-פי ההסכמים.

 

החברה ציינה בתגובה שהגישה החברה לבקשה לצו ביניים, כי בכל מקרה, לאור הוראותיהם של ההסכמים, היא מותירה את העניין לשיקול דעתו של בית המשפט.

 

השלמתם וביצועם של ההסכמים כפופים לקיום של תנאים מתלים ובהם הסכמתו של הממונה כמפורט לעיל, ואין ודאות כי זו תינתן בכלל או בלוח הזמנים שננקב בהוראת הממונה.

 

נכון למועד דיווח זה, כלל עסקי ביטוח מוחזקת על-ידי החברה בשיעור של כ-25.3% (מהם כ-20.3% באמצעות הנאמן), ההשקעה בכלל עסקי ביטוח כוללת, בנוסף להחזקה האמורה, גם השקעה באמצעות עסקאות החלף ביחס למניות כלל עסקי ביטוח בשיעור של כ-28.9%.

כתבות נוספות

4 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  ביטוח ישיר גם לא עשה מהלך

  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  YYD 02/05/2019 16:03

 2. 2
  זה הנייר היחידי בביטוח שלא עשה מהלך

  וחששו שם מהפצות. בנוסף....כניסה של 2 טייקונים כאלה למניה מסמנת על הבעת אימון והשוק אוהב את זה. זה שנכנסו במחיר מסויים זה לא אומר שצריכה להסחר בשער זה
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  הדר 02/05/2019 15:56

 3. 3
  אשמח להסבר - משקיעים קונים ב 4.77

  שלום, אודה להסבר מדוע המניה עולה לאזור ה 5.4ש"ח, כאשר צמד המשקיעים רכש מניה במחיר של 4.77. מה ההיגיון / רציונל של השוק לעליה זו. תודה
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  DHL 02/05/2019 15:42

 4. 4
  יקיר גבאי ומוקי ארקין הם הקונים

  טכנית יש בעיה ב-5550 . מעל זה תפתח תבנית W
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  הדר 02/05/2019 15:26