חמת סוגרת את מפעל חרסה בבאר שבע

עובדי החברה מפגינים הבוקר בכניסה למפעל; בין הסיבות לסגירה פעילות הפסדית של המפעל בשלוש וחצי השנים האחרונות והחרפת תחרות הייבוא

חדשות ספונסר 29/04/2019 10:57

א+א-

דירקטוריון חברת חמת החליט אמש על סגירת מפעל חברת הבת חרסה המייצר כלים סניטריים ופועל בבאר שבע ובכלל זה גם להוציא לעובדי המפעל זימונים לשימוע לפני פיטורים.

 

החלטות הדירקטוריון התקבלו על רקע מגמת שחיקה מתמשכת ברווחיותה של חרסה, פעילות הפסדית של המפעל בשלוש וחצי השנים האחרונות, ירידה ביעילות הייצור בשנים האחרונות (בין היתר עקב קיצור שבוע עבודה ועדכון שכר המינימום), קושי בפיתוח וייצור מוצרים מודרניים חרף השקעות בציוד ותשתיות ייצור ומאמצי התייעלות, ירידה במחזור המכירות בשוק המקומי (בין היתר בגין מדיניות "דיור למשתכן") וירידה בייצוא בין היתר על רקע ייסוף השקל ביחס לאירו והחרפת תחרות הייבוא מהמזרח הרחוק וירידה במחירי המכירה.

 

להערכת החברה ועל פי בחינה ראשונית שנערכה על ידי הנהלת החברה על בסיס דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 ,כתוצאה מסגירת המפעל ייגרם לחברה הפסד חד פעמי בסך של כ- 10 מיליון ש"ח, לפני מסים (הנובע בעיקר ממחיקת השקעות בציוד ותשתיות שאינם שמישים בקבוצה) אשר צפוי להירשם בדוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2019 .

 

התחייבות החברה לעניין סיום העסקת עובדי המפעל מכוסה בהפרשה מלאה כנדרש ולא צפויות להיות השפעות מהותיות בגין אומדן האקטואריה. כמו כן, יצוין כי ההשלכות של סגירת המפעל אינן צפויות לגרום לחברה לחריגה מאמות המידה הפיננסיות בהן היא מחויבת כלפי נתוני האשראי שלה.

 

בחמת מדגישים כי הערכת החברה בדבר ההשפעות כאמור לעיל, הינה בגדר מידע צופה פני עתיד ומבוססת על ניתוח תרחישים וחלופות סבירות לאופן סגירת המפעל. העלויות החשבונאיות והכספיות עשויות להיות שונות מהותית מהערכות החברה וזאת במידה ויחולו עלויות סגירה נוספות או אי השמשת רכוש קבוע בחברות אחרות בקבוצה אשר נכללו בהנחות החברה.

 

הנהלת החברה הונחתה להבטיח את המשך ביצוע ההתחייבויות הקיימות והעתידיות של המפעל כלפי לקוחות הקבוצה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה