חדשות שוק ההון

אלרוב נדל”ן: ההכנסות בשנת 2018 הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד ש”ח בדומה לשנת 2017

בשנת 2018 רכשה החברה נכסים מניבים בהיקף של כמיליארד ש"ח אשר עתידים להניב לה דמי שכירות בשנה מייצגת של כ- 46 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 01/04/2019 11:47

א+א-

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2018, ההכנסות בשנת 2018 הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד ש"ח בדומה לשנת 2017. 

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכמו בכ- 441 מיליון ש"ח, לעומת כ-530 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל בשנת 2018 הסתכמו בכ-349 מיליון ש"ח, לעומת כ- 316 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד וזאת בין היתר הודות לרכישת נכסים מניבים חדשים (ראה סעיף "רכישות החברה בשנת 2018" בהמשך).

דמי השכירות הצפויים להתקבל על בסיס שנה מלאה מהנכסים בחו"ל מסתכמים בכ- 285 מיליון ש"ח (הכוללים 201 מיליון ש"ח משוויץ, 37 מיליון ש"ח בצרפת ו- 47 מיליון ש"ח מלונדון). בהתאם לדמי שכירות מלאים.

העודף התפעולי ממלונות החברה הסתכם בשנת 2018 לכ- 84 מיליון ש"ח לעומת כ- 93 מיליון ש"ח בשנת 2017, (בניטרול ההפסד התפעולי של מלון לוטסיה בפריז אשר נפתח להרצה במחצית השנה, היה העודף התפעולי מסתכם בכ- 119 מיליון ש"ח)  החברה צופה המשך צמיחה במגזר המלונות גם בשנת 2019.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה לשנת 2018 הסתכם בכ- 322 מיליון ש"ח לעומת כ- 541 מיליון ש"ח בשנת 2017.

הרווח הנקי המיוחס לבעלים של החברה ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 108 מיליון ש"ח לעומת כ-305 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2017.

 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2018 בכ- 271 מיליון ש"ח לעומת כ- 215 מיליון ש"ח בשנת 2017, גידול של כ- 26%. 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 88 מיליון ש"ח לעומת כ-57 מיליון ש"ח בשנת 2017, גידול של כ- 54%. 

שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 31.12.2018 הסתכם בכ-8,011 מיליון ש"ח לעומת כ- 6,591 מיליון ש"ח בסוף שנת 2017. הגידול נובע מרכישת נדל"ן להשקעה של כ- 986 מיליון ש"ח ומעליית שווי הוגן של כ- 274 מיליון ש"ח. מהתחזקות של הלירה שטרלינג, הפרנק השוויצרי והאירו ביחס לשקל שתרמו לעליה בשקלים של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה באנגליה, בשוויץ ובצרפת בסך כולל של כ- 314 מיליון ש"ח. מאידך, יצא מאיחוד מרכז מסחרי בשוויץ שערכו בספרים טרם היציאה מאיחוד עמד על כ- 116 מיליון ש"ח בעסקת מכירת מניות החברה המאוחדת וכן נמכרו שלושה בנייני משרדים בצרפת בסך של כ- 51 מיליון ש"ח.

 שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך ובהקמה (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 31.12.2018 הסתכם בכ-5.17 מיליארד ש"ח לעומת כ- 4.67 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2017. הגידול נבע מהמשך ההשקעה במלון לוטסיה בפאריס בסך של 371 מיליוני ש"ח שנפתח מחדש במדורג החל מחודש יולי 2018 וכן גידול משערוך הרכוש קבוע בסך של כ- 162 מיליון ש"ח סה"כ גידול בסך 533 מיליוני ש"ח. כמו כן, נרשם גידול בערכו של הרכוש הקבוע בסך של כ- 103 מיליון ש"ח בשל התחזקות האירו והלירה שטרלינג ביחס לשקל שתרם לעליה בשקלים של ההשקעה במלונות החברה באירופה. מאידך, חל קיטון מסעיף פחת לתקופה בסך של כ- 128 מיליון ש"ח.

 

תיק ניירות הערך של החברה - עיקר תיק ניירות הערך הסחירים הינו מניות בנק לאומי. נכון לתום שנת 2018 הסתכם התיק בכ- 504 מיליון ש"ח . נכון ליום 27.3.2019 מסתכם שווי תיק המניות בכ- 515 מיליון ש"ח וזאת לאחר שנמכרו מניות בנק לאומי בתמורה לסך של כ- 19 מיליון ₪ וזכות לדיבידנד בסך 4 מיליוני ש"ח, כך ששווי ניירות הערך בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים בצירוף תמורת המכירות לאחר תאריך המאזן, כאמור מסתכם בסך של כ- 538 מיליון ש"ח.

 ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2018 הסתכם בכ- 4,955 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 4,453 מיליון ש"ח בסוף שנת 2017. הגידול בהון העצמי בסך של כ- 502 מיליון ש"ח נובע בעיקר מ:

רווח נקי לשנת 2018 בסך של כ- 365 מיליון ש"ח, מגידול בקרן הון משערוך רכוש קבוע, נטו ממס בשנת הדוח בסך של כ- 120 מיליון ש"ח ומעלייה בקרן תרגום של פעילות חוץ בשנת הדוח בסך של כ- 117 מיליון ש"ח. מאידך, קיטון עקב חלוקת דיבידנד בסך של כ- 102 מיליון ש"ח.

סך ההון העצמי לסך המאזן לתום שנת 2018 הינו כ- 35% בדומה לתום שנת 2017.

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה