חדשות שוק ההון

חברת פז מפרידה את פעילות הנדל”ן והדלק ורוצה להיכנס לתחום החשמל

שערוך נכסי הנדל"ן צפוי להביא לגידול בהון של כ-300-400 מיליון ₪; בנוסף החברה מעוניינת להקים תחנת כח נוספת ולרכוש תחנות כח מחברת החשמל

חדשות ספונסר 06/02/2019 14:21

א+א-

חברת פז מודיעה היום כי במהלך שנת 2019 היא תחל לבחון את פעילות ותוצאות הנדל"ן של החברה באופן עצמאי, בבחינה נפרדת מזו של פעילות הקמעונאות והמסחר על מנת שניתן יהיה לשקף, לנהל ולמדוד את התשומה הכלכלית של כל אחד מתחומי הפעילות בנפרד ובאופן מיטבי יותר, להקצות משאבים בדרך מתאימה יותר ולהגדיל את המיקוד הניהולי הנפרד בכל אחד מתחומי הפעילות האמורים. השינוי נעשה גם על רקע שינויים אפשריים בסביבה העסקית של החברה.

 

בהתאם לכך, דירקטוריון החברה אישר, כי במסגרת אחד הדוחות הרבעוניים שיפורסמו על ידי החברה בשנת 2019( אך לא במסגרת הדוח השנתי ליום 31 בדצמבר 2018 ) יחול שינוי בדיווח המגזרי של החברה, כך שפעילות הנדל"ן תפוצל למגזר חשבונאי ולתחום פעילות נפרד מזה של מגזר הקמעונאות והמסחר.

 

החברה תיערך לשינוי האמור, לרבות באמצעות הערכות שווי משמאים חיצוניים לנכסי הנדל"ן השונים שייכללו במגזר הצפוי, הכוללים נדל"ן להשקעה ונדל"ן לשימוש עצמי.

 

דירקטוריון החברה קיבל דווח כי לפי הערכות שווי פנימיות משוערות שקיימות בידי החברה, צפוי כי יירשם בגין השערוך של נכסי הנדל"ן גידול משמעותי בהון החברה בסך של כ- 400-300 מיליון ₪

 

עוד הודיעה פז כי בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, היא רואה הזדמנות עסקית בכניסה לשוק החשמל, במסגרת הרפורמה במשק החשמל בישראל. זאת, באמצעות פז בית זיקוק אשדוד (פז"א), חברה בת בהחזקה מלאה של החברה, ובהתבסס על הניסיון שצברה החברה בעשור האחרון - הן כיצרן והן כספק באמצעות בעלות על 2 תחנות קוגנרציה בשטח בית הזיקוק.

 

בהתאם להחלטה דירקטוריון החברה אישר לחברה לפעול בשני מישורים - האחד לקדם תכנית מסגרת להקמת תחנת כוח שלישית בשטח פז"א, בהספק של כ- MW700 ,אשר תייצר חשמל לרשת החשמל הארצית. בכפוף להשלמת בדיקות כלכליות, פיננסיות וטכנולוגיות, ולקבלת כל ההיתרים והאישורים כנדרש לפי הדין. המישור השני הוא בחינת אפשרות להשתתף במכרז עבור רכישת תחנות כוח של חברת החשמל.

 

את הקמת תחנת הכוח השלישית מעוניינת החברה לבצע בעצמה או עם שותפים נוספים כחברה נפרדת, בשטח בית הזיקוק באשדוד. לפי הערכה ראשונית של החברה, עלות ההקמה צפויה להגיע לכ- 700 מיליון דולר אשר תמומן הן באמצעות הון עצמי והן באמצעות גיוס חוב. התחנה תהיה על בסיס גז טבעי ותתבסס על טכנולוגית מחזור משולב עם טורבינת קו-גנרציה. להערכת החברה, הכנסות התחנה ינבעו מתשלומי זמינות מחברת החשמל וממכירת חשמל בשוק.

 

הצפי להפעלה מסחרית של התחנה לפי התכנית – במהלך שנת 2023. ביצוע התכנית כפוף לקבלת כל ההיתרים והאישורים כנדרש על פי דין, ובכלל זה - קבלת רישיון מותנה לייצור חשמל או אישור רגולטורי שמשמעותו הבטחת תעריף מכסה ואסדרה, היתר בניה, סקר חיבור מחייב מחברת החשמל וכיוצ"ב וכן בחתימה על הסכמים שונים, לרבות הסכם רכישת גז טבעי, הסכם הולכת גז טבעי הסכם עם ספק הציוד העיקרי, והסכמים עם קבלני ההקמה והתפעול ועוד.

 

כמו כן פז מעוניינת להשתתף במכרזים לרכישת תחנות כוח. במסגרת הרפורמה בחברת החשמל, תוצענה למכירה על-ידי חברת החשמל חמש תחנות כוח במהלך שמונה השנים הקרובות. תחנת הכח הראשונה של חברת החשמל המוצעת למכירה במסגרת זו הינה תחנת הכח אלון תבור, בהספק של 600 MW והחל בעניינה שלב המיון המקדים.

 

פז בוחנת אפשרות להגשת הצעה מטעמה במכרז. הליך המכרז עתיד להימשך על פני מספר חודשים אשר יגיעו לסיומם לקראת סוף שנת 2019. בכוונת החברה לבחון באופן דומה הגשת הצעות במכרזים נוספים של חברת החשמל שיפורסמו בעתיד.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה