חדשות שוק ההון

גלוברנדס ו-JTI מאריכות את ההתקשרות ביניהן בשש שנים נוספות

להתקשרות בתנאים המסחריים החדשים תהיה השפעה מצטברת על הרווח השנתי הנקי הצפוי לחברה החל ב-2021

חדשות ספונסר 31/12/2018 09:25

א+א-

חברת היבוא וההפצה גלוברנדס מדווחת היום כי הגיעה עם JTI, אחת מחברות הטבק המובילות והוותיקות בעולם, להסכמות עקרוניות בדבר הארכת ההתקשרות ביניהן בשש שנים נוספות החל מחודש פברואר 2021 (תום תקופת ההסכם הנוכחי) ובסך הכל בשמונה שנים החל ממועד דוח זה, קרי עד חודש פברואר 2027, ובדבר עדכון התנאים המסחריים ביניהם החל משנת 2019 ואילך.

 

החברה רואה חשיבות רבה בהארכת ההתקשרות כאמור עם JTI לתקופה של שמונה שנים כאמור לעיל. יצוין, כי להערכת החברה נכון למועד זה, עדכון התנאים המסחריים כאמור עלול להשפיע על הרווח השנתי הנקי הצפוי של החברה (במאוחד), כך שהחל משנת 2019 ועד לשנת 2024, יחול קיטון ברווח השנתי הנקי המאוחד בשיעור שנתי בטווח הנע בין כ-4% לכ-9% במהלך השנים האמורות (כל שנה ביחס לשנה הקודמת לה, למעט ביחס לשנת 2019 הנבחנת ביחס לשנת 2017), כך שבשנת 2024 יקטן שיעור הרווח השנתי הנקי הצפוי של החברה בכ-33% לעומת הרווח השנתי הנקי המאוחד של החברה בשנת 2017.

 

עוד יצוין, כי עיקר השינוי כאמור יבוא לידי ביטוי החל משנת 2021 ועד לשנת 2024, כך שעד לשנת 2020 (כולל) שיעור הקיטון השנתי לא יעלה על כ-9% ביחס לרווח השנתי הנקי בשנת 2017.

 

יובהר ויודגש, כי הערכת שיעור הקיטון כאמור ברווח השנתי הנקי הצפוי של החברה עד לשנת 2024, הינה בהתבסס על פעילות החברה והכנסותיה נכון למועד דוח זה ואינה לוקחת בחשבון כל שינוי בפעילות החברה ככל שיהיה ובכלל זה, בין היתר, בהיקף ההכנסות והרווחיות של החברה, העלאות מחירים, גידול טבעי והרחבת קו המוצרים הן בתחום מוצרי העישון והן בתחום הממתקים והחטיפים, הרחבת פעילות לתחומים סינרגטיים וכיו"ב.

 

כן, יובהר, למען הסר ספק, כי אין בכל האמור בדיווח זה כדי להוות הערכות של החברה בדבר פעילותה ותוצאותיה הכספיות בעתיד וכי האמור בדיווח זה נועד לצורך המחשת השפעות אפשריות להסכמות המסחריות כאמור לעיל בהתבסס על פעילותה של החברה נכון למועד זה בלבד.

 

יובהר כי לאחר השגת ההסכמות העקרוניות דלעיל הצדדים ינהלו מגעים לגיבוש תיקון פורמאלי לתנאי ההסכם ביניהם באופן שישקף את ההסכמות העקרוניות כאמור.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה