שלמה נחמה, יור אלומיי קפיטל קרדיט: יח"צ

אלומיי קפיטל פרסמה דו”חות כספיים: הכנסות החברה גדלו בכ- 29% לעומת התקופה המקבילה אשתקד

ההכנסות הסתכמו ב-13.9 מיליון אירו; הגידול נובע מתחילת הפעלתם של שני פרויקטים בתחום הביוגז בהולנד ומהכנסות האתר הפוטו-וולטאי בתלמי יוסף

מערכת ספונסר 30/12/2018 12:12

א+א-

אלומיי קפיטל המפתחת ומפעילה פרויקטים להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת באירופה וישראל, ופרויקטים לאגירת אנרגיה פרסמה היום את התוצאות הכספיות הבלתי מבוקרות לשלושת ותשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018.

 

רן פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל ציין: "אנו מסכמים תשעה חודשים המצביעים על המשך צמיחה של החברה עם גידול משמעותי בהכנסות, הנובע בעיקרו מתחילת הפעלתם של שני פרויקטים בתחום הביוגז בהולנד ומהכנסות האתר הפוטו-וולטאי בתלמי יוסף.

אנו ממשיכים בפיתוח פרויקט טלאסול (300 מגה וואט פוטו וולטאי בספרד) ופרויקט צוק מנרה (156 מגה וואט אגירה שאובה). עלויות פיתוח הפרויקטים עמדו על כ- 2.6 מיליון אירו בחודשים ינואר-ספטמבר, גידול של כ-53% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השקעות אלו צפויות להניב גידול בהכנסות החברה ולחזק את מעמדה בשוק האנרגיה המתחדשת"

 

הכנסות החברה הסתכמו בכ-13.9 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת כ-10.8 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017. הגידול בהכנסות משקף את תחילת ההפעלה של שני פרויקטי ביוגז בהולנד (האחד בנובמבר 2017 והשני ביוני 2018) ואת תוצאות האתר הפוטו-וולטאי בתלמי יוסף שנרכש באוקטובר 2017, לאחר קיזוז חלקי של הכנסות נמוכות יותר באיטליה הנובעות מרמות קרינה נמוכות יחסית בהשוואה ל-2017.

 

ההוצאות התפעוליות הסתכמו בכ- 4.6 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018 לעומת כ-1.7 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017. הוצאות הפחת הסתכמו בכ-4.4 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת כ-3.3 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס בעיקר להוצאות הנובעות מההפעלה של שני פרויקטי ביוגז בהולנד ומהאתר הפוטו-וולטאי בתלמי יוסף.

 

עלויות פיתוח הפרויקטים הסתכמו בכ-2.6 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת כ-1.7 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017. הגידול מיוחס בעיקר להוצאות על שירותי ייעוץ עבור פיתוח הפרויקט להקמת אתר פוטו-וולטאי עם כושר ייצור של 300 מגוואט בטלאוואן, מחוז קסרס, ספרד.

 

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בכ-2.8 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת כ-1.9 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017. הגידול נובע בעיקר מתשלום סכום של כ-0.4 מיליון אירו בגין שומות מע"מ משנים קודמות בישראל והוצאות נוספות הנובעות מתחילת ההפעלה של שני פרויקטי ביוגז בהולנד ומהאתר הפוטו-וולטאי בתלמי יוסף.

 

חלקה של החברה ברווח בגין אחזקותיה בדוראד בניכוי עסקאות בין חברתיות הסתכם בכ-2.2 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת כ-1.6 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס בעיקר לגידול במכירות חשמל ללקוחות דוראד הודות לייצור מוגבר וקיטון בהוצאות המימון של דוראד בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018 כתוצאה מהצמדה למדד המחירים לצרכן של הלוואות מבנקים ומצדדים קשורים.

 

הוצאות המימון נטו הסתכמו בכ-1.8 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת כ-6.9 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017. הקיטון נובע מרווח של כ-0.3 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018 בקשר עם שערוך של נגזרים, לעומת הפסד של כ-2.8 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד וכן גם מהכנסה הנובעת מהפרשים בשערי חליפין שהסתכמה בכ-0.4 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת הוצאות הנובעות מהפרשים בשערי החליפין שהסתכמו בכ-2 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בהפרשי שערי החליפין קשור בעיקר לאגרות החוב של החברה הנקובות בש"ח ולהלוואה לחברה כלולה, כתוצאה מתנודות בשערי החליפין של האירו/שקל.

 

מסים על ההכנסה הסתכמו בכ-0.1 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת כ-1.1 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017. הקיטון נובע בעיקר מהכנסת מס נדחית הנובעת מתמריץ מס בהולנד המפחית את סכום הרווח החייב במס.

 

ההפסד הנקי הסתכם בכ-0.1 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת הפסד נקי של כ-4.2 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017.

 

הרווח לבעלי המניות בניכוי חלק המיעוט עומד על כ-0.4 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת הפסד של כ-4.5 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הפסד מקיף אחר הסתכם בכ-0.8 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת רווח של כ-0.2 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017. השינוי נובע בעיקר משערוך של עסקאות גידור תזרים מזומנים ומהפרשים הנובעים מתרגום הפעילויות השקליות של החברה כתוצאה מתנודות בשערי חליפין של האירו/שקל.

 

ההפסד המקיף הכולל הסתכם בכ-0.9 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת כ-4 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017.

 

הרווח לפני מימון, מסים ופחת (EBITDA) הסתכם בכ-6.2 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018, לעומת כ-7.1 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2017.

 

תזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת הסתכם בכ-4.6 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018 לעומת כ-3.5 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס בעיקר לתשלום ריבית שהתקבל במהלך 2018 על הלוואה שניתנה לחברה כלולה ומגידול בזרם המזומנים כתוצאה מתחילת ההפעלה של פרויקטי הביוגז בהולנד ופרויקט תלמי יוסף.

 

נכון ל-1 בדצמבר 2018 הסתכמו יתרות המזומנים ושווי המזומנים שבידי החברה ב-46.7 מיליון אירו, כ-2.2 מיליון אירו בניירות ערך סחירים וכ-5.2 מיליון אירו במזומנים מוגבלים לטווח קצר וארוך.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה