חדשות שוק ההון

דיסקונט השקעות אישרה תוכנית רכישה עצמית של מניות בהיקף של 120 מיליון ₪

הרכישות ימומנו ממקורותיה העצמיים של החברה; להערכת הדירקטוריון מניות החברה נסחרות בבורסה במחיר נמוך יחסית לערכן

חדשות ספונסר 16/12/2018 11:49

א+א-

חברת דיסקונט השקעות מדווחת הבוקר על כוונתה לבצע רכישה עצמית של מניות בהיקף של 120 מיליון ₪. על פי הדיווח, רכישת ניירות הערך תתבצע בהתאם להזדמנויות בשוק, במועדים, במחירים ובהיקפים, כפי שייקבע על ידי הנהלת החברה. בנוסף, ובהתאם להחלטת דירקטוריון החברה, הרכישות יבוצעו באופן שבכל מקרה, החזקות הציבור תעמודנה לפחות על שיעור של 10.1% מסך ההון המונפק של החברה.

 

טרם אישור התכנית בחן דירקטוריון החברה את עניין חלוקת הדיבידנדים. נכון למועד אישור התכנית בדירקטוריון, לחברה יתרת רווחים ראויים לחלוקה, בסך של כ-848 מיליון ש"ח בעוד שהיקף התכנית הנו עד 120 מיליון ₪. להערכת דירקטוריון החברה, לאחר שבחן את מצבה הפיננסי של החברה ובכלל זה יתרת הנכסים הנזילים של החברה וכן את תזרים המזומנים החזוי של החברה, נראה כי לא קיים חשש סביר שביצוע התכנית ימנע מהחברה את יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע מועד פירעונן.

 

להערכת דירקטוריון החברה, תכנית הרכישה העצמית אינה צפויה להשפיע לרעה על מצבה הכספי של החברה ובכלל זה על מבנה ההון שלה, מצב נזילותה, רמת המינוף שלה, וכן על יכולתה להמשיך לפעול במתכונת פעילותה הקיימת.

 

דירקטוריון דיסקונט השקעות שבשליטתו של אדוארדו אלשטיין, סבור כי מניות החברה נסחרות בבורסה במחיר נמוך יחסית לערכן הכלכלי. להערכת הדירקטוריון בשים לב לתנאי השוק ולמחירי המניות, רכישתן תהווה שימוש נאות בחלק מיתרות המזומנים שבידי החברה, וכן כי התכנית מהווה הבעת אמון בחברה. רכישה עצמית של מניות החברה על-פי תכנית זו מהווה הזדמנות עסקית וכלכלית ראויה לחברה.

 

להערכת החברה, לא צפויות השלכות מס מהותיות לחברה בגין תכנית הרכישה.ביחס למחזיקי המניות, השפעות המס שיחולו על כל מחזיק מניה אשר ימכור את מנייתו במסגרת התכנית, יהיו בהתאם לנסיבותיו ועל כל בעל מניות כאמור לבחון את השלכות המס שיחולו עליו באופן פרטני.

 

הרכישות העצמיות על פי תכנית זו תמומנה ממקורותיה העצמיים של החברה.

 

ביצוע רכישות המניות יעשה על-ידי החברה (או באמצעות צד שלישי מטעם החברה) בעסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב או מחוץ לבורסה, בהתאם לכללים שבתכנית זו. למען הסר ספק, החברה לא תרכוש מניות מבעלי עניין במסגרת עסקאות מחוץ לבורסה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה