קו מנחה רוכשת בנין משרדים בחולון ב-50.8 מיליון ₪

העסקה משותפת לקו מנחה וחברת יפעת; מתעתדות להעביר את משרדי החברות לבנין החדש

חדשות ספונסר 03/12/2018 13:40

א+א-

חברת קו מנחה, יחד עם חברת יפעת בקרת פרסום דיווחו הבוקר על הסכם לרכישת בניין משרדים בחולון. רכישת הנכס בוצעה על ידי החברה ויפעת עבור חברה ייעודית הנמצאת בהקמה, אשר תוחזק על ידיהן בשיעורים הבאים: קו מנחה -75%, יפעת - 25%.

 

הנכס הינו בניין בן 4 קומות משרדים מעל קומת מסחר ו-2 קומות חניה תת-קרקעיות הכוללות כ-125 מקומות חניה. הנכס מצוי בשלבי הקמה סופיים לקראת קבלת היתר אכלוס. שטח הנכס הכולל, ללא קומות החניה, הינו כ-6,280 מ"ר, והוא בנוי על מגרש ששטחו כ-2,361 מ"ר הממוקם ברחוב הלוחמים בחולון. השימוש המותר בנכס הינו משרדים ב-4 הקומות העליונות וכן, מסחר בתחומים המפורטים בתב"ע בקומת המסחר.

 

התמורה בגין הנכס הינה כ-50.8 שקל שקל בתוספת מע"מ, חלקה של קו מנחה מסתכם בכ-38.1 מיליון שקל בתוספת מע"מ והיא נקבעה במו"מ בין הצדדים. התמורה במלואה תשולם עד ה-31.1.18, בכפוף להתקיימות התנאים המתלים ותנאים נוספים המפורטים בהסכם, כגון: קבלת היתר אכלוס, וכנגד קבלת חזקה מלאה בנכס. התמורה במלואה תופקד בנאמנות ותשוחרר למוכרת בשלבים בהתאם להוראות ההסכם. על העסקה יחול מס רכישה בסך של כ-3 מיליון שקל וחלק החברה, 75% כ-2.3 מיליון שקל.

 

בכוונת החברה ויפעת להשתמש בנכס, על פי יחס הבעלות ביניהן כבניין משרדים עבור פעילותן והחלפת המשרדים אותם הן שוכרות כעת. הנכס יימסר ברמת מעטפת.

 

להערכת החברה, עלות ביצוע ההתאמות הנדרשות בנכס תסתכם לכ-15 מיליון שקל בתוספת מע"מ. חלק החברה, 75% כ-11.3 מיליון שקל בתוספת מע"מ. בכוונת החברה ויפעת להתקשר ביניהן, באמצעות החברה הייעודית שתוקם בהסכם אשר יסדיר את אופן השימוש בנכס. נכון למועד זה, הסכם כזה טרם גובש.

 

השלמת העסקה כפופה להתקיימותם של תנאים מתלים ותנאים נוספים שפורטו בהסכם, וכן לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה. בשלב זה אין ודאות כי העסקה תושלם. כמו כן, יובהר כי הערכות החברה בדבר עלות ביצוע ההתאמות הנדרשות בנכס מתבססות על בדיקות שערכה עם יועציה. עם זאת, יתכן שהערכות אלו של החברה לא תתממשנה או תממשנה באופן אחר. זאת, בין היתר, בשל העובדה שנכון למועד זה טרם אושרה על ידי החברה תכנית סופית לעבודות ההתאמה והחברה טרם התקשרה עם ספקים מתאימים. עלות העבודות תושפע מהתכולה הסופית של תכנית העבודות שתאושר, עלות ביצוע העבודה )שכר עבודה, חומרים, רווח קבלני( ועלות רכישת אביזרים כמו ריהוט, ציוד מחשוב וכד’.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה