חדשות שוק ההון

אלרוב מסכמת רבעון עם עליה של 240% ברווח הכולל

ה- NOI מהנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל ברבעון השלישי הסתכם בכ- 82 מיליון ש"ח, גידול של כ- 7.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; תחלק דיבידנד של 24.5 מיליון ₪ בחודש דצמבר

חדשות ספונסר 28/11/2018 14:46

א+א-

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי לשנת 2018. ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2018 הסתכמו בכ- 455 מיליון ש"ח, לעומת כ-289 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-57.4% אשר נובע בעיקרו מעלייה בשווי ההוגן שנרשמה ברבעון הנוכחי בסך של כ-127 מיליון ש"ח לאור חתימת הסכמי שכירות מהותיים בשני נכסים מניבים בשוויץ אשר קוזזה חלקית מרישום הוצאות רכישה חד פעמיות בגין רכישת נכסים מניבים חדשים בלונדון .

 

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל הסתכמו בכ-84 מיליון ש"ח בהשוואה ל-79 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-6.3%. דמי השכירות הצפויים להתקבל על בסיס שנה מלאה מהנכסים בחו"ל (לא כולל נכס פנוי בשוויץ שנרכש בדצמבר 2016 אשר דמי השכירות השנתיים בגינו צפויים להסתכם לכ-10 מיליון ש"ח) מסתכמים בכ- 250 מיליון ש"ח (הכוללים 184 מיליון ש"ח משוויץ, 19 מיליון ש"ח בצרפת ו- 47 מיליון ש"ח מלונדון).

 

ה-NOI מהנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל ברבעון השלישי הסתכם בכ- 82 מיליון ש"ח בהשוואה ל-NOI בסך של כ- 76 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 7.9% מגידול בסך שך כ- 6 מיליון ש"ח בהכנסות משכ"ד ודיור מוגן בעקבות הכנסות שכירות באזור מסחרי ממילא ומרכישת שני נכסי נדל"ן להשקעה נוספים בלונדון, אנגליה .

 

העודף התפעולי ממלונות החברה ברבעון השלישי הסתכם בכ- 18 מיליון ש"ח , ובנטרול מלון לוטסיה (שנפתח באופן מדורג בחודש יולי האחרון) הסתכם העודף התפעולי לכ-30 מיליון ש"ח בהשוואה ל-18 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הגידול נובע מהשיפור המשמעותי במלונות מצודת דוד וממילא אשר הושפע בין היתר מהמשך מגמת העלייה בתיירות הנכנסת לישראל בשנת 2018, לצד שיפור בעודף התפעולי במלון קפה רויאל בלונדון.

 

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו ב כ- 30.4 מיליון ש"ח לעומת כ- 3.7 מיליון ש"ח , גידול הנובע בעיקר מעסקאות סוואפ על מטבע חוץ, ממימון רכישת שני נכסים להשקעה באנגליה וכן מתחילת רישום עלויות מימון החל מהרבעון השלישי של השנה עם פתיחתו של מלון לוטסיה באופן מדורג מיולי 2018.

 

הרווח הכולל מסתכם בכ-310 מיליון ש"ח, גידול של כ-240% בהשוואה לרווח של 91 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במהלך תקופת הדוח רשמה החברה עליה בהפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילות חוץ בסך של כ- 1 מיליון ש"ח בעקבות התחזקות הפרנק השווצרי, הלירה שטרלינג ואירו ביחס לשקל. כמו כן, נרשם גידול בשערוך רכוש קבוע נטו ממס בסך של כ-114 מיליון ש"ח הכולל סך של 119 מיליון ש"ח ממלון לוטסיה.

 

הרווח הכולל המיוחס לבעלי החברה הסתכם ברבעון לכ-261.3 מיליון ש"ח לעומת 91 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 55.6 מיליון ש"ח לעומת 52.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל , גידול של כ- 5.7%.

 

שוויו ההוגן של נדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 30.09.2018 הסתכם בכ-7,256 מיליון ש"ח לעומת כ- 6,591 מיליון ש"ח ב-31.12.2017. הגידול בנדל"ן להשקעה בסך של כ- 665 מיליון ש"ח נובע בעיקר מהשקעת הקבוצה בנדל"ן להשקעה בשוויץ ובאנגליה (בלונדון) בסך כולל של כ- 523 מיליון ש"ח ומנגד, יציאה מאיחוד מרכז מסחרי בשוויץ בשווי של כ- 116 מיליון ש"ח וכן נמכרו שלושה בנייני משרדים בצרפת בסך של כ- 51 מיליון ש"ח. גידול נוסף נובע מהתחזקות מטבעות הפרנק השוויצרי, האירו והלירה סטרלינג ביחס לשקל שתרמו לעליה בשקלים של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה באירופה בסך כולל של כ- 193 מיליון ש"ח וכן מעליה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בעיקר בנכסים בשוויץ.

 

שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך ובהקמה (הכולל בעיקר את מלונות החברה ) ליום 30.09.2018 הסתכם בכ-5,117 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,665 מיליון ש"ח בסוף שנת 2017. גידול של כ- 452 מיליון ש"ח הנובע מהשקעות החברה בסך כולל של כ- 357 מיליון ש"ח המיוחסות בעיקר להשקעה במלון לוטסיה בפאריס וכן מגידול שערוך רכוש קבוע בסך של כ-137 מיליון ש"ח הכולל שערוך של מלון לוטסיה בסך של כ- 160 מיליון ש"ח. כמו כן, נרשם גידול בערכו של הרכוש קבוע בסך של כ-47 מיליון ש"ח בשל התחזקות היורו והלירה שטרלינג ביחס לשקל שתרם לעלייה בשקלים של ההשקעה במלונות החברה באירופה ומאידך חל קיטון בסעיף פחת בסך של כ-90 מיליון ש"ח.

 

תיק ניירות הערך של החברה - עיקר תיק ניירות הערך הסחירים נכון ליום 30.09.2018 וסמוך למועד החתימה נכון ליום 22.11.2018 מסתכם בסך של כ- 603 מיליון ש"ח וסך של כ-568 מיליון ש"ח, בהתאמה. לאחר תאריך המאזן ועד בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים ,נמכרו מניות נוספות בתמורה לסך של כ-42 מיליון ש"ח.

 

ההון העצמי של החברה ליום 30.9.2018 הסתכם בכ- 4,809 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 4,453 מיליון ש"ח בסוף שנת 2017. הגידול בהון העצמי בסך של כ- 356 מיליון ש"ח נובע מ:

רווח הנקי לתקופה בסך של כ- 235 מיליון ש"ח, מגידול בקרן הון שערוך רכוש קבוע בסך של כ-101 מיליון ש"ח וגידול בקרן תרגום פעילות חוץ בסך של כ-67 מיליון ש"ח. מאידך חלה ירידה בעיקר בעקבות חלוקת דיבידנד בסך של כ-48 מיליון ש"ח .

 

סך ההון העצמי לסך המאזן ליום 30.9.2018 הינו כ- 35.6% לעומת 35.1% ליום 31.12.2017. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הרוב בחברה ליום 30.9.2018 הסתכם בכ- 4,371 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,060 מיליון ש"ח ליום 31.12.2017.

 

מדיניות החברה הינה לחלק דיבידנד בסך 30% מהרווח הנקי בנטרול שערוכים. בחודש אפריל בוצעה חלוקות דיבידנד ביניים על חשבון שנת 2018 בסך כולל של כ-35 מיליון ש"ח , המהווה כ- 1.45 ש"ח למניה . בחודש נובמבר הוכרזה חלוקת דיבידנד ביניים נוסף על חשבון שנת 2018 בסך כולל של 24.4 מיליון ש"ח , המהווה כ-1.01 ש"ח למניה.

 

במהלך יולי 2018 נפתח מחדש מלון לוטיסיה שבפריז ובהתאם להערכת השווי שבוצעה נקבע כי שווי המלון הינו 1,884 מיליון ש"ח, הכולל רווחי שערוך בסך של כ- 119 מיליון ש"ח , נטו ממס.

 

אלפרד אקירוב, יו"ר ומנכ"ל קבוצת אלרוב: "אנו שבעי רצון מתוצאות הרבעון כפי שבאו לידי ביטוי בגידול משמעותי בהכנסות וברווח הכולל לצד שיפור בעודף התפעולי ממלונות הקבוצה. השיפור המתמשך שאנו מציגים בפעילותם של מלונות הקבוצה נובע הן משיפור משמעותי של המלונות מצודת דוד וממילא בירושלים לצד השיפור במלונות הקבוצה באירופה (מלון הקונסרבטוריום באמסטרדם וקפה רויאל בלונדון) . כמו כן, בהתאם לתחזיות שאנו מפרסמים , אנו מעריכים כי העודף התפעולי של בתי המלון בשנת 2018 (לא כולל לוטסיה) צפוי להסתכם לכ- 117 מיליון ש"ח וכי מגמת השיפור והצמיחה צפויה להמשך גם בשנים הבאות".

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה