חדשות שוק ההון

אקויטל ויואל משלימות את תהליך המיזוג

מניות יואל יועברו במלואן לאקויטל; המיזוג נעשה לצורך עמידה בהוראות החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות.

חדשות ספונסר 01/11/2018 12:27

א+א-

אמש אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון את הסכם המיזוג עם יואל, אשר נחתם באותו היום. על פי הסכם המיזוג, במועד השלמת המיזוג תועברנה לחברה כל המניות בהונה המונפק של יואל המוחזקות על ידי כל בעלי המניות של יואל בתמורה להקצאת מניות.

 

המיזוג ייעשה בדרך של מיזוג משולש הופכי, במסגרתו חברה בת בבעלות ושליטה מלאים של החברה, אשר הינה חברה נעדרת כל פעילות וריקה מנכסים והתחייבויות  תתמזג עם ולתוך יואל, כך שלאחר השלמת המיזוג, כל מניותיה של יואל תמחקנה מהמסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ויואל תהפוך לחברה פרטית, שכל מניותיה יוחזקו על ידי החברה.

תמורת המיזוג לבעלי המניות הזכאים הינה: בגין כל מניה אחת של יואל בת 1 ש"ח ע.נ. יוקצו 1.836מניות של החברה בנות 1 ש"ח כ"א בתוספת מזומן בסך של 63 ש״ח.

 

על אף הודעתה הקודמת של בעלת השליטה בחברה, י.ח.ק, שותפות מוגבלת לפיה לא תתמוך במיזוג שיביא לכך שזכויות ההצבעה שלה בחברה לאחר המיזוג יפחתו משיעור של 45% ,במהלך המשא ומתן נתנה יחק את הסכמתה למיזוג שבסופו ישארו בידה 36% מזכויות ההצבעה בחברה.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה