חדשות שוק ההון category name

גלילאו טק הגישה לרשות שוק ההון בקשה לקבלת רישיון מורחב למתן שירותים בנכס פיננסי

יאפשר מתן אשראי מסוגים שונים, החלפת נכסים פיננסיים לרבות פדיון, המרה פריטה ומכירה ועוד

מערכת ספונסר 10/10/2018 10:05

א+א-

החברה הגישה לרשות שוק ההון ביטוח וחסכון בקשה לקבלת רישיון מורחב למתן שירותים בנכס פיננסי, ובהמשך לפניית רשות ניירות ערך בקשר עם הרגולציה החלה על החברה ביחס לארנק גלילאו, החברה מתכבדת להבהיר כדלקמן:

 

בקשר עם פעילות בישראל, ובהתאם לייעוץ שקיבלה החברה, החברה מתכבדת להבהיר כי ביחס לפעילות בשוק הישראלי היא נדרשת לרישיון נותן שירותים פיננסים מורחב, אשר יאפשר לה לפעול בשוק המקומי להעמדת אשראי ובכלל זאת לפעול ו/או לתת שירותי ניכיון שיקים ושטרות; מתן אשראי כנגד המחאות זכות; מתן אשראי אגב מימון רכישה או השכרה של נכס או שירות; מתן אשראי ללקוח בודד בסכום הנמוך מ-30,000 ש"ח; מתן אשראי בידי מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, גם שלא למטרות רווח, שעיסוקו במכירת נכסים או במתן שירותים שאינם פיננסיים; מתן ערבות להתחייבות של אחר ומתן אשראי שכנגדו משועבד נכס בלא זכות חזרה.

 

כמו כן, רישיון נותן שירותים פיננסיים מורחב יאפשר לחברה לתת שירותים בנכס פיננסי ובכלל זאת, החלפה של נכס פיננסי בנכס פיננסי אחר, לרבות פידיון, פריטה, המרה, מכירה או העברה של נכס פיננסי; ניהול או שמירה של נכס פיננסי לרבות באמצעות כספת. "נכס פיננסי" יחשב למזומן, שיק, שטר חוב או שטר חליפין כמשמעותם בפקודת השטרות, המחאה בנקאית או המחאת נוסעים, פיקדון כספי, נייר לכבוד רשות ניירות ערך www.isa.gov.il לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.tase.co.il ערך למוכ"ז כמשמעותו בחוק החברות, לוחית או חפץ אחר המיועדים לרכישת נכסים או שירותים, שניתן לצבור בהם ערך כספי מעל סכום שקבע שר האוצר, מטבע וירטואלי, וכיוצ"ב. סוג הרשיון אשר התבקש על ידי החברה מאפשר לה לתת שירותים בנכס פיננסי בהיקף / מחזור עסקים העולה על 30 מיליון ₪ ובמתן אשראי – צבר אשראי העולה על 25 מיליון ₪. על פי מידע שמסרו יועצי החברה משך תקופת הטיפול בבקשה על ידי רשום שוק ההון עד לאישורה מוערך על ידם בחודשים בודדים.

 

כמו כן, החברה מתעתדת ליתן שירותי ארנק גלילאו באירופה באופן אשר יאפשר לה לתת שירותי ארנק או בנק דיגיטלי באירופה. החברה פועלת לקבלת רישיונות מסוג wallet currency Virtual service ו-service exchange currency Virtual הניתנים תחת רגולציה אסטונית אשר תקפה במדינות האיחוד האירופאי.

 

החברה פועלת לקבלת הרישיונות האירופאיים, באמצעות הקמת חברה בת בעלות מלאה אשר תאוגד באחת ממדינות האיחוד האירופאי. הערכת החברה ביחס למועד בו יתקבלו הרישיונות האירופאיים, הינה כי קבלת הרישיונות תארך חודשים בודדים.

 

בכוונת החברה להתמקד בשלב בקשר עם פעילות ארנק גלילאו בשוק האירופאי, לרבות פעילות מקוונת באינטרנט וכמו כן לפעול בשוק המקומי. לחברה אין מידע אודות מגבלות רגולטוריות נוספות החלות על פעילות ארנק גלילאו.

 

למיטב הבנת החברה אין בפעילות של ארנק גלילאו כדי לפגוע בפעילותה השוטפת של החברה, לרבות בקשר עם פתיחת חשבון בנק עבור החברה. האמור בדיווח מיידי זה ביחס עניינים שהתממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה בלבד לרבות ביחס להשגת האמצעים הכספיים הדרושים לצורך השלמת פיתוח ארנק גלילאו וביחס לקבלת הרישיונות הנזכרים בדיווח זה, הינם מידע צופה פני עתיד, כמשמעו בסעיף 32א לחוק ניירות ערך.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה