צחי חג'ג'<br>קרדיט: טל צ'יקורל
צחי חג'ג' קרדיט: טל צ'יקורל

בהמשך לתיאור בדוח תיאור עסקי התאגיד שצורף לדוח התקופתי של חג’ג’ אירופה בקשר עם נכס 109 Victoria כהגדרתו בדוח התקופתי, מבקשת החברה לעדכן כדלקמן: ביום 08 לאוקטובר 2018 התקשרה H&S West Properties S.R.L חברת נכס של החברה בהסכם עם קבלן מקומי לביצוע עבודות בנייה בנכס, וזאת לאחר שהתקבל היתר בנייה בקשר עם הנכס. במסגרת ההסכם יבצע הקבלן את עבודות הבנייה שכוללות את חיזוקו של המבנה, עבודות איטום, התקנת מעליות חדשות, תוספת גרם מדרגות חיצוני לשעת חירום, עבודות אינסטלציה, מיזוג אויר, מערכת כיבוי אש, לוביים קומתיים ברמת גמר מלא וכיוב’ וזאת עד לתאריך 15 באפריל 2019.

 

ההסכם הינו הסכם פאושלי, והתמורה הקבועה לפיו הינה כ-3.4 מיליון אירו בתוספת מע"מ. התמורה תשולם לקבלן עם חתימת הצדדים על פרוטוקול מסירת העבודות, לפיו מילא הקבלן אחר כל התחייבויותיו על פי ההסכם . במקרה של איחור במועד השלמת העבודות העולה על 90 ימים, בשל סיבות שאינן תלויות בקבלן, תשלם החברה את גובה שיעור ריבית המימון שנטל הקבלן, ובכל מקרה בשיעור שלא יעלה על 7% מהתמורה הקבועה בהסכם.

 

ההסכם כולל עילות ביטול מקובלות לכל אחד מן הצדדים, וכן הוראות בדבר פיצויים בשיעורים ובסכומים מקובלים בגין הפרת ההסכם על ידי מי מהצדדים. יצוין כי לחברת הנכס עומדת, נוסף על עילות הביטול כאמור, הזכות לבטל את ההסכם באופן חד צדדי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בתמורה לתשלום העבודות שבוצעו עד למועד הודעת הביטול של החברה ובתמורה לתשלום של 3% מהתמורה כפיצוי מוסכם בנוסף, לחברה עומדת הזכות לבקש מהקבלן לבצע עבודות נוספות, בהתאם למחירון שצורף להסכם, בתוספת רווח של 5%. להערכתה של החברה עבודות נוספות, ככל ויתבקשו על ידה, לא יעלו על 10% מהתמורה, ולא יאריכו את משך הביצוע מעל ל- 60 ימים נוספים.

 

להבטחת טיב העבודות, יעמיד הקבלן לטובת חברת הנכס ערבות טיב לתקופה של 24 חודשים ממועד השלמת העבודות. במהלך תקופת הערבות מתחייב הקבלן לתקן כל תקלה ולהחליף חומרים שאינם תקינים על חשבונו. ערבות זו הינה ערבות מאת חברת ביטוח מקומית, בשיעור של 5% מהתמורה. כמו כן, מכוח הדין הרומני, לקבלן מוקנית הזכות, כבכל הסכם מסוג זה, לרשום הערה במרשם המתנהל עפ"י דין בדבר חתימת ההסכם עם החברה ובדבר ההתחייבויות האובליגטריות.

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש