חדשות שוק ההון

או.פי.סי אנרגיה בהסכם EPC עם קבלן להקמת פרויקט תחנת כח צומת

התמורה הכוללת המוערכת בהתאם למשטר העבודה הצפוי להערכת החברה, אשר תשולם במסגרת ההסכם, הינה כ-300 מיליון דולר ארה"ב

מערכת ספונסר 06/09/2018 09:47

א+א-

בהמשך לאמור בדוח המיידי של או.פי.סי אנרגיה מיום 27 בפברואר 2018 אודות עסקת רכישת צומת אנרגיה בע"מ לפרק א’ לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 ,אשר פורסם ביום 29 במרץ 2018, החברה מודיעה כי ביום 5 בספטמבר 2018, התקשרה צומת בהסכם תכנון, רכש והקמה עם פראט אנד וויטני, המוחזקת במלואה על-ידי מיצובישי היטאצ’י, חברה הרשומה ביפן, להקמת פרויקט צומת.

 

ההסכם הינו הסכם Lump Sum Turn-Key , במסגרתו התחייבה פראט אנד וויטני להקים את פרויקט צומת בהתאם למפרט טכני והנדסי שנקבע וכולל התחייבויות של הקבלן לביצועים מסוימים של הפרויקט, כפי שנקבעו בהסכם.

 

הקבלן הינו יצרן טורבינות הגז, ובמסגרת ההסכם יספק בין היתר 3 יחידות תעופתיות מסוג FT4000 SWIFTPAC וכן התחייב לספק שירותי תחזוקה מסוימים בקשר עם הציוד העיקרי של תחנת הכח, לפרק זמן של 20 שנה ממועד הפעלתה המסחרית.

 

על פי הסכם ה-EPC, התחייב הקבלן להשלים את עבודות הקמת פרויקט צומת לרבות את מבחני הקבלה, בתוך תקופה של כשנתיים וחצי ממועד קבלת צו תחילת עבודה מהחברה, בכפוף לנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם. ההסכם כולל תקופת עבודות פיתוח מוקדמות, שתקדם למועד צו תחילת עבודה, ותחל במועד חתימת הסכם ה-EPC.

 

עבודות הפיתוח המוקדמות כוללות, בין היתר, תכנון מוקדם וקבלת היתרי בנייה, אשר נדרשים במועד . יצוין כי החברה אינה מחויבת להגיש צו תחילת עבודה ותהא רשאית לסיים את הסגירה הפיננסית ההסכם בכל אחד משלביו, בכפוף לנסיבות מסוימות שנקבעו בהסכם. התמורה הכוללת המוערכת בהתאם למשטר העבודה הצפוי להערכת החברה, אשר תשולם במסגרת ההסכם, הינה כ-300 מיליון דולר ארה"ב והיא תשולם בהתאם למועדים ולאבני הדרך שנקבעו בהסכם.

 

בנוסף, ההסכם כולל הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, בהן התחייבויות לפיצוי מוסכם מוגבל בסכום, במקרה של אי עמידה בתנאים שנקבעו בהסכם לרבות בקשר לביצועים מובטחים מסוימים ובגין אי עמידה בלוחות הזמנים בתנאים שנקבעו וכיוצא באלה. עוד נקבע בהסכם, כי הקבלן יעמיד ערבויות, לרבות ערבות חברת אם, כמקובל בהסכמים מסוג זה.

 

בכוונת החברה וצומת לממן את עבודות ההקמה על פי הסכם ה-EPC באמצעות הון עצמי וגיוס חוב. יובהר, כי השלמת פרויקט צומת כפופה להתקיימותם של תנאים מקדימים שונים, אשר למועד זה טרם התקיימו, הכוללים, בעיקרם, את אישור רשות החשמל למתן רישיון, לאור עמדת ועדת הריכוזיות מאוגוסט 2017 ויכולת הוצאת חשמל מהאתר.

 

בנוסף, השלמת הפרויקט כפופה להשלמת סגירה פיננסית. כמו כן, לאור המכסה המוגבלת למתקנים גמישים במחזור פתוח מכוח הסדרה 914, הרי שלצורך הקמת פרויקט צומת מכוח ההסדרה הנ"ל, על צומת להגיע לסגירה פיננסית לפני שהמכסה של הסדרה 914 מוצתה ולפני תאריך היעד הנקוב בהסדרה 914 , ואין וודאות כי יתקיים האמור לעיל.

 

החברה ממשיכה לפעול על מנת להביא להתקיימות התנאים המקדימים כאמור לעיל ולביצוע פעילויות נוספות וזאת במטרה לקדם את פרויקט צומת לקראת סגירה פיננסית, אולם אין וודאות כי פרויקט צומת יושלם, והאמור תלוי, בין היתר, בגורמים שאינם בשליטת החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה