חדשות נדל”ן

אלרוב נדל”ן: צמיחה של 7% ב-NOI הרבעוני מהנדל”ן המניב בישראל ובחו”ל

הירידה בהכנסות הרבעון השני ל-282 מיליון ש"ח נובעת בעיקרו מעלייה בשווי ההוגן שנרשמה בגין 4 נכסים ברבעון המקביל. החברה צופה המשך צמיחה במגזר המלונות בשנת 2018

מערכת ספונסר 27/08/2018 09:09

א+א-

אלרוב נדל"ן מפרסמת את תוצאות הרבעון השני לשנת 2018. ההכנסות ברבעון השני לשנת 2018 הסתכמו בכ- 282 מיליון ש"ח, לעומת כ-365 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון אשר נובע בעיקרו מעלייה בשווי ההוגן שנרשמה ברבעון המקביל בסך של כ- 108 מיליון ש"ח בגין ארבעה נכסים: אזור מסחרי ממילא בירושלים , שני נכסים בשוויץ ונכס אחד בלונדון.

 

בחודש יולי נפתח מחדש מלון לוטסיה שבפריז, אשר בגינו רשמה החברה ברבעון הוצאות טרום פתיחה בסך של כ-14.5 מיליון ש"ח. המלון אמור להתחיל לתרום לעודף התפעולי של מלונות הקבוצה החל משנת 2019.

 

דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל הסתכמו בכ-80.7 מיליון ש"ח בהשוואה ל-76.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

 

דמי השכירות הצפויים להתקבל על בסיס שנה מלאה מהנכסים בחו"ל (לא כולל נכס פנוי בשוויץ שנרכש בדצמבר 2016 אשר דמי השכירות השנתיים בגינו צפויים להסתכם לכ-10 מיליון ש"ח) מסתכמים בכ- 233 מיליון ש"ח (הכוללים 182 מיליון ש"ח משוויץ, 20 מיליון ש"ח בצרפת ו- 31 מיליון ש"ח מלונדון).

 

ה-NOI מהנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל ברבעון השני הסתכם בכ- 79 מיליון ש"ח בהשוואה ל-NOI בסך של כ- 74 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6.75% הנובע בעיקרו מתחילת רישום השכירות בנכס Mark1 בלונדון וכן מגידול הכנסות שכירות באזור מסחרי ממילא בירושלים .

 

העודף התפעולי ממלונות החברה ברבעון השני הסתכם בכ- 39 מיליון ש"ח לעומת כ-37 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול הנובע בעיקרו מהעלייה בעודף התפעולי במלונות ירושלים (מצודת דוד וממילא) אשר הושפעו בעיקר ממגמת השיפור בתיירות הנכנסת לישראל אשר החלה בשנת 2017.

 

מלון לוטסיה בפריז - המלון נפתח מחדש באופן מדורג בחודש יולי 2018 וצפוי לתרום לעודף התפעולי של הקבוצה החל משנת 2019. החברה רשמה בתקופת הדוח הוצאות טרום פתיחה של המלון בסך של כ-14.5 מיליון ש"ח.

 

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ- 65.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-198.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. הקיטון ברווח התפעולי ברבעון נובע: מעלייה בשווי ההוגן שנרשמה ברבעון המקביל בסך של כ- 108 מיליון ש"ח בגין ארבעה נכסים: אזור מסחרי ממילא בירושלים , שני נכסים בשוויץ ונכס אחד בלונדון. מהוצאות טרום פתיחה שרשמה החברה ברבעון בגין מלון לוטסיה בפאריס בסך של כ-14.5 מיליון ש"ח. מהפחתת עלויות חד פעמיות בסך של 8.7 מיליון ש"ח בגין רכישת נכס חדש בשוויץ בתקופת הרבעון.

 

הוצאות המימון – ברבעון הסתכמו ב כ- 40.5 מיליון ש"ח לעומת כ- 26.7 מיליון ש"ח , גידול נובע בעיקר מעליה גדולה יותר בשיעור עליית המדד ברבעון לעומת התקופה המקבילה ומתנודתיות ברוח מעסקאות סוואפ בין התקופות.

 

הרווח המיוחס לבעלים של החברה לרבעון הסתכם בכ- 28.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 130.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל . הקיטון נובע בעיקרו מעליית ערך נדלן להשקעה שנרשמה ברבעון המקביל , הוצאות טרום פתיחה בגין מלון לוטסיה שנרשמו ברבעון הנוכחי , הפחתת עלויות בגין רכישת נכס ומגידול בהוצאות המימון ברבעון הנוכחי , כאמור.

 

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון בכ- 68.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 65 מיליון ש"ח ברבעון המקביל , גידול של כ- 5.85%.

 

שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 30.06.2018 הסתכם בכ-6,901 מיליון ש"ח לעומת כ- 6,591 מיליון ש"ח בסוף שנת 2017. הגידול בנדל"ן להשקעה בסך של כ-310 מיליון ש"ח נובע מהתחזקות הפרנק השוויצרי, הלירה שטרלינג וכן של האירו ביחס לשקל שתרמו לעליה בשקלים של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה באירופה בסך של כ-161 מיליון ש"ח. כמו כן, השקיעה הקבוצה בנדל"ן להשקעה בלונדון ובשוויץ (בעיקר) בסך של כ- 314 מיליון ש"ח. מאידך חל קיטון בסך של כ- 116 מיליון ש"ח בגין מרכז מסחרי בשוויץ אשר יצא מאיחוד בעסקת מכירת מניות החברה המאוחדת וכמו כן קיטון בסך של כ- 43 מיליון ש"ח בגין מכירת שני בנייני משרדים בצרפת.

 

שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך ובהקמה (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 30.06.2018 הסתכם בכ-4,818 מיליון ש"ח לעומת כ- 4,665 מיליון ש"ח בסוף שנת 2017. הגידול בסעיף זה בסך של כ- 153 מיליון ש"ח נבע בעיקר מהתחזקות מטבעות האירו והלירה סטרלינג ביחס לשקל שתרמו לעליה בשקלים של ההשקעה במלונות החברה באירופה בסך של כ-80 מיליון ש"ח וכן מהשקעות החברה בסך של כ-146 מיליון ש"ח בעיקר עקב המשך ההשקעה במלון לוטסיה בפאריס. מאידך, חל קיטון של כ-58 מיליון ש"ח בגין הפחת לתקופה.

 

תיק ניירות הערך של החברה - עיקר תיק ניירות הערך הסחירים נכון ליום 30.06.2018 וסמוך למועד החתימה נכון ליום 23.8.2018 מסתכם בסך של כ- 681 מיליון ש"ח וסך של כ-617 מיליון ש"ח, בהתאמה. לאחר תאריך המאזן ועד בסמוך למועד אישור הדוחות הכספיים ,נמכרו מניות נוספות בתמורה לסך של כ-134 מיליון ש"ח.

 

ההון העצמי של החברה ליום 30.6.2018 הסתכם בכ- 4,499 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 4,453 מיליון ש"ח בסוף שנת 2017. הגידול בהון העצמי בסך של כ- 46 מיליון ש"ח נובע מ: רווח הנקי לתקופה בסך של כ- 49 מיליון ש"ח וגידול בקרן תרגום פעילות חוץ בסך של כ-55 מיליון ש"ח. מאידך חלה ירידה בעיקר בעקבות חלוקת דיבידנד בסך של כ-48 מיליון ש"ח וכן שיערוך שלילי בקרן הון רכוש קבוע בסך של כ-12 מיליון ש"ח.

 

סך ההון העצמי לסך המאזן ליום 30.6.2018 הינו כ- 34.8% לעומת 33.35% ליום 30.6.2017. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הרוב בחברה ליום 30.6.2018 הסתכם בכ- 4,109 מיליון ש"ח לעומת כ- 3,600 מיליון ש"ח ליום 30.6.2017.

 

דיבידנד –מדיניות החברה הינה לחלק דיבידנד בסך 30% מהרווח הנקי בניטרול שיערוכים. בחודש אפריל בוצעה חלוקות דיבידנד ביניים על חשבון שנת 2018 בסך כולל של כ-35 מיליון ש"ח , המהווה כ- 1.45 ש"ח למניה.

 

אירועים עיקריים בתקופת הדוח ולאחר תאריך המאזן: במהלך הרבעון רכשה החברה נכס פנוי בשוויץ ("לנסי") תמורת סך של כ- 57.3 מיליון פר"ש (כ-210.8 מיליון ש"ח) כולל הוצאות רכישה אשר נזקפו לרווח והפסד. לאחר תאריך המאזן חתמה החברה על חוזי שכירות בהיקף של כ-2.3 מיליון פר"ש בגין 65% מסך שטחי הנכס הכוללים בין היתר חוזה שכירות עם בנק (כ-50% משטח הנכס).

 

לאחר תאריך המאזן חתמה החברה על הסכם לרכישת נכס נוסף בלונדון ("פיניקל האוס") תמורת סך של כ-42.8 מיליון ליש"ט (כ-200 מיליון ש"ח, הסכום כולל הוצאות רכישה בסך של כ-2.5 מיליון ליש"ט). שיעור ההחזקה האפקטיבי של החברה בנכס הסתכם בכ- 80.8% ודמי השכירות השנתיים צפויים להסתכם לסך של כ-2.4 מיליון ליש"ט.

 

לאחר תאריך המאזן התקבל אישור שינוי הייעוד למשרדים לנכס פנוי שרכשה החברה בשוויץ בסוף שנת 2016, בגינו נחתם הסכם שכירות לכ-75% משטחי הנכס עם חברת פארמה בדמי שכירות שנתיים בסך של כ-10 מיליון ש"ח (עם אופציה להשכרת 100% מהשטח).

 

לאחר תאריך המאזן ועד בסמוך למועד החתימה על הדוחות הכספיים עלה השווי ההוגן של תיק ני"ע של החברה (בצרוף תמורת מכירת ניירות ערך בתקופה האמורה) בהשוואה לשווי התיק ליום 30.6.2018 בסך של כ-70 מיליון ש"ח (בהתאם לשערים ליום 23.8.2018).

 

אלפרד אקירוב, יו"ר ומנכ"ל קבוצת אלרוב: "אנו מסכמים רבעון נוסף של צמיחה בפעילות החברה בכל מגזרי הפעילות. אנו שבעי רצון מהשיפור המתמשך בפעילותם של מלונות הקבוצה בדגש על השיפור המשמעותי של המלונות מצודת דוד וממילא בירושלים אשר נובע בין היתר מהתחזקות בתיירות הנכנסת לישראל החל משנת 2017, מגמה אשר התעצמה במהלך שנת 2018. במקביל, נמשכת מגמת השיפור במלונות הקבוצה באירופה (מלון הקונסרבטוריום באמסטרדם וקפה רויאל בלונדון) אשר טרם הגיעו לרווח התפעולי המייצג.

 

"בחודש יולי נפתח באופן מדורג מחדש מלון לוטסיה אשר בנוי כארמון היחיד שנמצא בגדה השמאלית של פריז. המלון היה סגור במשך כ- 4 שנים לצורך שדרוג והסבה על מנת שיעמוד בסטנדרטים הגבוהים המאפיינים את יתר מלונות הקבוצה. אנו צופים כי המלון יתחיל לתרום לעודף התפעולי של מלונות הקבוצה החל משנת 2019.

 

"בהתאם לתחזיות שאנו מפרסמים, אנו מעריכים כי העודף התפעולי של בתי המלון בשנת 2018 (לא כולל לוטסיה) צפוי להסתכם לכ- 117 מיליון ש"ח וכי מגמת השיפור והצמיחה צפויה להמשך גם בשנים הבאות.

 

"בנוסף, בבעלותנו פורטפוליו נכסים איכותי הכולל נכסי נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל המאופיינים בשיעורי תפוסה גבוהים ואנו פועלים באופן שוטף להרחבתו. בהתאם לכך , רכשנו במהלך הרבעון נכס פנוי בשוויץ ולאחר תאריך המאזן הושלמה השכרת כ-65% משטחו .כמו כן, לאחר תאריך המאזן רכשנו נכס נוסף בלונדון בסך של כ-42.8 מיליון ליש"ט כולל הוצאות (כ-200 מיליון ש"ח) המושכר במלואו ומשקף תשואה של 5.5%.

 

"אנו פועלים לביצוע עסקאות בהן יש ערך מוסף תוך מקסום יתרונותינו היחסיים בתחום הייזום . בהתאם לאסטרטגיה זו רכשנו נכס פנוי בשוויץ בסוף שנת 2016 ופעלנו להשבחתו ולהצפת ערך , בין היתר על ידי השכרתו תוך שינויי יעוד המבנה למשרדים , אישור לשינוי הייעוד התקבל לאחר תאריך המאזן".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה