חדשות שוק ההון

כלל ביטוח רשמה רווח של 112 מיליון ש”ח ברבעון השני לעומת 65 במקביל אשתקד

במחצית רשמה הפסד אשר נובע בעיקר מהשפעת שוק ההון, אשר קיבלה ביטוי בקיטון בהכנסות מהשקעות והן בגביית דמי הניהול המשתנים בתקופה המדווחת

מערכת ספונסר 21/08/2018 08:56

א+א- 1

כלל החזקות עסקי ביטוח

דוחות כספיים לרבעון ה-2 ולמחצית הראשונה של שנת 2018

הרווח הכולל לאחר מס המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון ה-2 של 2018 עומד על כ-112 מיליוני ₪ לעומת רווח בסך של כ-65 מיליוני ₪ ברבעון מקביל אשתקד, גידול של כ-72%

 

ברבעון השני של 2018, עם עליית עקום הריבית חסרת סיכון לזמן ארוך, שוחררו עתודות בסך של כ-417 מיליוני ₪ (סך של כ-415 מיליוני ₪ בביטוח חיים וסך של כ-2 מיליוני ₪ בביטוח בריאות-סיעוד) לעומת שחרור עתודות בסך של כ-13 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

 

מנגד, נרשם קיטון משמעותי בהכנסות מהשקעות וגביית דמי ניהול משתנים, עקב השפעת שוק ההון.

 

יתרת העתודה בגין השפעת סביבת ריבית נמוכה לתאריך 30.06.2018 עומדת על סך של כ-0.9 מיליארד ₪. ברבעון השני של 2018 החברה הכירה בירידת ערך המוניטין בגמל בסך של כ-115 מיליוני ₪, בעיקר בשל ירידה בשיעור דמי הניהול, בשל תנאי התחרות.

 

סך ההכנסות מפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי גמולים שנתקבלו מעסקי פנסיה וגמל בחציון ה-1 של 2018 עומד על כ-8,611 מיליוני ₪ לעומת כ-8,463 מיליוני ₪ בחציון המקביל אשתקד, גידול של כ-2%.

 

ההפסד בחציון ה-1 של 2018 עומד על כ-4 מיליוני ₪, לעומת רווח של כ-205 מיליוני ₪ בחציון מקביל אשתקד.

 

היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה נכון לתאריך ה-30.06.2018 הסתכם בכ-196 מיליארדי ₪ לעומת כ-191 מיליארדי ₪ נכון לתאריך ה-31.12.2017, גידול של כ-2%.

 

סך ההון המיוחס לבעלי המניות של החברה נכון לתאריך 30.06.2018 מסתכם בכ-5,042 מיליוני ₪.

 

איזי כהן, מנכ"ל כלל החזקות היוצא, שזה הדוח הכספי האחרון בתקופת כהונתו, ציין: "אני נפרד מכלל ביטוח לאחר כ-5.5 שנים בהן נעשו שינויים וחיזוקים משמעותיים במבנה ההון, בתמהיל העסקים, ברווחיות החיתומית, בשיפור הזכויות למבוטחים, בשיפור המערכות הטכנולוגיות ובמערכי ניהול הסיכונים, הבקרה והרגולציה. אין לי ספק כי אלו יסייעו להשבחת החברה בעתיד ולהצפת ערך לבעלי מניותיה. אני מאחל להנהלה החדשה להצמיח את החברה ולהרחיב את הפעילות העסקית על בסיס התשתיות שנבנו. כמו כן, אני מבקש לאחל הצלחה רבה ליורם נוה עם כניסתו לתפקיד החדש".

 

יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח, ציין: "אני מבקש להודות למנכ"ל כלל ביטוח היוצא, מר איזי כהן, על תרומתו הגדולה ופועלו הרב למען החברה, להמשך מובילותה בענף הביטוח בישראל".

 

דני נוה, יו"ר כלל החזקות, ציין: "ברצוני להודות בשם הדירקטוריון לאיזי כהן על העשייה לאורך חמש השנים האחרונות והעבודה הרבה בשדרוג מערכי החברה ותשתיותיה, אני מאחל לו הצלחה רבה בהמשך".

 

עיקרי האירועים בתקופת הדו"ח: הפרמיות שהורווחו ברוטו בתקופת הדוח הסתכמו לסך של כ-4,994 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-4,889 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בביטוח חיים נרשם קיטון של כ-36 מיליוני ש"ח בעיקר מקיטון בפרמיות חד-פעמיות בהשוואה לתקופה המקבילה. בביטוח בריאות נרשם גידול של כ-113 מיליוני ש"ח בעיקר כתוצאה מהגברת מכירות מוצרי פרט. בביטוח כללי נרשם גידול של כ-26 מיליוני ש"ח. דמי גמולים מפנסיה וגמל הסתכמו בתקופת הדוח לכ-3,617 מיליוני ש"ח לעומת כ-3,576 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הפרמיות שהורווחו ברוטו ברבעון השני הסתכמו לסך של כ-2,519 מיליוני ש"ח, לעומת סך של כ-2,445 מיליוני ש"ח אשתקד. דמי גמולים מפנסיה וגמל הסתכמו ברבעון השני לכ-1,817 מיליוני ש"ח לעומת כ-1,787 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההפסד הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה בתקופת הדוח הסתכם לכ-4 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ-205 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. בנטרול ההשפעות המיוחדות להלן, הסתכם ההפסד הכולל לאחר מס לתקופה לסך של כ-103 מיליוני ש"ח, לעומת רווח כולל של 164 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה. המעבר מרווח להפסד בנטרול השפעות סביבת הריבית כמפורט להלן, נובע בעיקר מהשפעת שוק ההון, אשר קיבלה ביטוי בקיטון בהכנסות מהשקעות והן בגביית דמי הניהול המשתנים בתקופה המדווחת, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

כמו כן, הקיטון ברווח נובע מגידול בהפרשה לתביעות אובדן כושר עבודה במגזר ביטוח חיים לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הכולל לאחר מס לבעלי מניות החברה ברבעון השני הסתכם לכ-112 מיליוני ש"ח לעומת רווח כולל של כ-65 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול ההשפעות המיוחדות להלן, הסתכם ההפסד הכולל לאחר מס לרבעון השני לסך של כ-101 מיליוני ש"ח, לעומת רווח כולל של 67 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל. המעבר מרווח להפסד בנטרול השפעות סביבת הריבית כמפורט להלן, נובע בעיקר מהשפעת שוק ההון, אשר קיבלה ביטוי בקיטון בהכנסות מהשקעות והן בגביית דמי הניהול המשתנים ברבעון השני, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. כמו כן, מגידול בהפרשה לתביעות אובדן כושר עבודה במגזר ביטוח חיים ומהתמתנות בהתפתחות החיובית בתביעות בענף משנה צד ג’ בביטוח כללי לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

תשואות בשוק ההון: בתקופת הדוח, הושגה תשואה ראלית ברוטו בפוליסות משתתפות ברווחים בשיעור של 0.57% לעומת שיעור תשואה של 2.75% בתקופה המקבילה אשתקד. עקב כך, בתקופת הדוח נגבו דמיניהולמשתניםבביטוחחיים בסך של כ-15 מיליוני ש"ח, לעומת גבייה בסך של כ-113 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילהאשתקד.

 

בתקופת הרבעון השני, הושגה תשואה ראלית ברוטו בפוליסות משתתפות ברווחים בשיעור של 0.19% לעומת שיעור תשואה של 0.91% ברבעון המקביל אשתקד. עקב כך, בתקופת הרבעון השני נגבו דמיניהולמשתניםבביטוחחיים בסך של כ-2 מיליוני ש"ח, לעומת גבייה בסך של כ-36 מיליוני ש"ח ברבעון המקבילאשתקד.

 

השפעות מיוחדות בתקופת הדו"ח

 

הריבית ריבית נמוכה: בתקופת הדוח קטנו העתודות בגין חוזי ביטוח חיים בסך של כ-276 מיליוני ש"ח (כ-182 מיליוני ש"ח לאחר מס), לעומת הקטנת עתודות בביטוח חיים בהיקף של כ-85 מיליוני ש"ח (כ-55 מיליוני ש"ח לאחר מס) בתקופה המקבילה אשתקד. עתודות בגין ביטוח סיעוד במגזר בריאות גדלו בסך של כ-61 מיליוני ש"ח (כ-40 מיליוני ש"ח לאחר מס), ללא השפעה בתקופה המקבילה. סך הקיטון בעתודות ביטוח חיים וביטוח סיעוד במגזר בריאות לתקופת הדוח הסתכם לכ-215 מיליוני ש"ח (כ-142 מיליוני ש"ח לאחר מס) בהשוואה לשחרור עתודות בהיקף של כ-85 מיליוני ש"ח בביטוח חיים (כ-55 מיליוני ש"ח לאחר מס), כאמור, בתקופה המקבילה אשתקד.

 

יצוין כי לכלל ביטוח יתרת הפרשה בגין בחינת נאותות העתודות LAT בביטוח חיים ומגזר סיעוד בריאות ליום 30 ביוני 2018, בסך של כ-116 מיליוני ש"ח וכ-61 מיליוני ש"ח, בהתאמה.

 

ברבעון השני העתודות בגין חוזי ביטוח חיים קטנו בסך של כ-415 מיליוני ש"ח (סךשל כ-273 מיליוני ש"ח לאחר מס), לעומת הקטנת עתודות בסך של כ-13 מיליוני ש"ח (סךשל כ-8 מיליוני ש"ח לאחר מס) ברבעון המקביל אשתקד. עתודות בגין ביטוח סיעוד במגזר בריאות קטנו בסך של כ-2 מיליוני ש"ח (כ-1 מיליוני ש"ח לאחר מס), ללא השפעה בתקופה המקבילה.

 

המלצות וינוגרד: במסגרת תיקון שיעור הריבית המשמשת לצורך היוון קיצבה שנתית ע"פ המלצות וינוגרד, החברה אמדה את ההשפעה האפשרית הכוללת בגין האמור, ובהתאם הקטינה את ההתחייבויות הביטוחיות, בענפי רכב חובה וחבויות בסך של כ-50 מיליוני ש"ח בשייר (כ-33 מיליוני ש"ח לאחר מס), לעומת הגדלת ההתחייבויות בסך של כ-29 מיליוני ש"ח בשייר (כ-19 מיליוני ש"ח לאחר מס) בתקופה המקבילה. הקיטון בתקופת הדוח נובע מעלייה בתשואות מכשירי ההשקעה אשר שימשו לתחשיב האומדן.

 

סך ההפרשה בגין המלצות ועדת וינוגרד מיום פרסומן ועד לתאריך הדוח הינו כ-169 מיליוני ש"ח.: ברבעון השני הקטינה החברה את ההתחייבויות הביטוחיות, ליום30 ביוני 2018 בענפי רכב חובה וחבויות בסך של כ-22 מיליוני ש"ח בשייר לפני מס (סך של כ-14 מיליוני ש"ח לאחר מס), זאת לעומת הגדלת ההתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-23 מיליוני ש"ח בשייר לפני מס ברבעון המקביל אשתקד (סךשל כ-15 מיליוני ש"ח לאחר מס). הקיטון ברבעון השני נובע כתוצאה מעלייה בתשואות מכשירי השקעה אשר שימשו לתחשיב האומדן.

 

הפחתת מוניטין גמל: שיעור דמי הניהול במגזר הגמל נמצאים בירידה מתמשכת כפועל יוצא מתנאי התחרות בתחום, מעל המצופה בתחזיות שנלקחו על ידי החברה. בהתאם לכך, בתקופת הדוח בחנה החברה את הצורך ברישום הפרשה לירידת ערך מוניטין המיוחס לפעילות ניהול קופות הגמל באמצעות הערכת שווי של מעריך שווי חיצוני. בהתאם להערכת השווי סכום הערך בספרים של פעילות הגמל היה גבוה משווי השימוש בסך של כ-115 מיליוני ש"ח (כ-76 מיליוני ש"ח לאחר מס) ולפיכך, החברה הכירה בהפסד מירידת ערך המוניטין, לעומת ירידת ערך בסך של כ-81 מיליוני ש"ח (כ-53 מיליוני ש"ח לאחר מס) בתקופה המקבילה אשתקד.

 

אחר: בתקופה המקבילה אשתקד, ביצעה החברה תיקון לשיוך התחייבויותיה למבוטחים מקבלי הגמלה, לקרנות אג"ח חץ שונות הנושאות תשואה מובטחת וכתוצאה מכך קטנו עתודות הביטוח וגדל הרווח לפני מס בסך של כ-88 מיליוני ש"ח (מזה כ-22 מיליוני ש"ח בגין הקטנת העתודה לבחינת נאותות העתודות LAT) ובהתאמה חל גידול ברווח לאחר מס בסך של כ-57 מיליוני ש"ח ללא השפעה בתקופת הדוח.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    את מי מעניין החציון?...מה שמעניין

    הוא הרבעון השני. הרוויחו 78 מליון . הכותרות שלכם לגבי דוחות לא משהו וזה בלשון המעטה|6|
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    הדר 21/08/2018 09:04