בראק אן.וי: הרווח לבעלי המניות נחתך ב-50%, ההכנסות מהשכרת נכסים עלו ב-8%

הכנסות החברה מהשכרת נכסים גדלו ברבעון השני לכ-19.7 מיליון אירו, הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות התכווץ ל-22.6 מיליון אירו; ה-FFO מהפעילות המניבה עלה ב-11%

מערכת ספונסר 19/08/2018 09:29

א+א- 1

חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי) הפועלת בגרמניה, מדווחת היום על תוצאותיה העסקיות לרבעון השני של שנת 2018.

 

סך הכנסות החברה מהשכרת נכסים גדלו ברבעון השני בכ-8% לכ-19.7 מיליון אירו, בהשוואה לכ-18.2 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נובע מרכישת נכסי מגורים חדשים במהלך 2017 וגידול בשכ"ד מנכסים זהים אשר קיזזה ירידה בשכ"ד ממכירת נכסים מסחריים ברבעון השני של שנת 2017 אשר, להערכת החברה, פוטנציאל ההשבחה בהםמוצה.

 

תשואת שכ"ד על סך הנכסים המניבים הסתכמה בכ- 5.9% בהשוואה לעלות מימון ממוצעת של כ- 1.59% בלבד.

 

ה- FFO (מהפעילות המניבה בלבד, לא כולל הרווח מפעילות הייזום) ברבעון השני של 2018 הסתכם בכ- 9.24 מיליון אירו, גידול של כ-11% בהשוואה לרבעון המקביל ב- 2017 ומגלם קצב FFO שנתי של כ- 36.8 מיליון אירו.

 

ה-EPRA NAV, נכון ל-30 ביוני 2018, גדל בכ-17% לכ-728.5 מיליון אירו.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ירד ברבעון השני ב-50% ל-22.6 מיליון אירו לעומת 44.8 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.

 

גידול עקבי ב-NAV וב-FFO: הרווח הנקי לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום 30.6.2018 הסתכם בכ- 31.2 מליוני אירו.

 

יחס ה-LTV (חוב נטו לסך הנדל"ן) הנו כ- 48.3% ביוני 2018 לעומת 45.6% ביוני 2017. העלייה נובעת בעיקרה מרכישת עתודת הקרקע בגרסהיים, דיסלדורף, אשר מומנה בחלקה בחוב בנקאי (כ-63% מסך עלות הרכישה), והיתרה מומנה ממקורותיה העצמיים של החברה ומהשלמת רכישתם של נכסים נוספים שמומנו בין היתר בחוב בנקאי.

 

שיעור הריבית הממוצעת בהלוואות הבנקאיות עומד על כ-1.59% בהשוואה לכ-1.75% ברבעון המקביל אשתקד.

 

ביום 20 ביוני 2018 ביצעה החברה מימון מחדש להלוואה בהיקף כולל של כ- 55 מליון אירו לתקופה של 5 שנים. ההלוואה החדשה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של כ-1.613% עם פירעון קרן שנתי המשולם רבעוני, בשיעור של כ-2.5% לשנה מסכום ההלוואה החדשה. במועד הפירעון הסופי שהינו 20 ביוני 2023 תשולם יתרת הקרן שטרם נפרעה. היקפה הכולל של ההלוואה הנפרעת הסתכם לסך של כ-44 מיליון אירו. הלווואה זו נשאה ריבית שנתית קבועה בשיעור של כ- 2.66%.

 

מגורים להשכרה (%65 מ-GAV): בתחום המניב מגורים להשכרה, בבעלות החברה כ-11,956 דירות להשכרה ב-7 אזורים גיאוגרפים מבוססים ובשטח כולל להשכרה של כ- 704 אלפי מ"ר.

 

במהלך הרבעון השני של 2018 חל גידול של כ-6.2% בשכ"ד מנכסים זהים ושכ"ד ממוצע למ"ר עמד על כ- 6.18 אירו למ"ר לעומת 5.92 אירו למ"ר ברבעון המקביל ב-2017. כמו כן, חל גידול של כ-1.6% בשכ"ד למ"ר בהשכרות חדשות בנכסים זהים ושכ"ד ממוצע למ"ר בהשכרות חדשות עמד על כ- 7.48 אירו למ"ר לעומת 7.39 אירו למ"ר ברבעון המקביל 2017.

 

שכ"ד בשוק לפי השכרות חדשות גבוה בכ- 26% משכ"ד בפועל.

 

Retail Parks - מניב מסחרי (%24 מ-GAV): בתחום המניב למסחר, בבעלות החברה 26 נכסים מסחריים3 בשטח כולל להשכרה של כ-312 אלף מ"ר. השכ"ד מנכסים זהים עלה ברבעון השני של 2018 בכ- 0.4% בהשוואה לרבעון המקביל ב- 2017.

 

באפריל 2018 הושלמה מכירת נכס מסחרי בהמבורג בשטח להשכרה של כ-5,000 מ"ר אשר שימש כמלון, תמורת כ- 11.9 מיליון אירו. הנכס הנמכר נרכש על ידי המוכרת בשנת 2007 וזאת בתמורה לכ- 8.5 מיליון אירו. שוויו ההוגן של הנכס הנמכר בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 עמד על כ-11.6 מיליון אירו.

 

ייזום בניה למגורים (%20 מ-GAV): בתחום הייזום לבנייה למגורים, בבעלות החברה ארבעה פרויקטים בעיר דיסלדורף ופרויקט נוסף באאכן עם כ-2,614 יח"ד בשלבי תכנון וביצוע בהיקף הכנסות צפוי של כ-550 מיליון אירו (לא כולל ההכנסות הצפויות מהפרויקטים באאכן וגרסהיים-דיסילדורף).

 

רכישת חטיבת קרקע בדיסלדורף - Geressheim: ביום 28 בפברואר 2018 הושלמה העסקה לרכישת חטיבת קרקע בשטח של כ-193 דונם בשכונת גרסהיים בעיר דיסלדורף בתמורה כוללת של כ – 141.8 מליון אירו (כולל עלויות עסקה נלוות) להקמת כ-1,300 יחידות דיור וכ-30,000 מ"ר שטח מסחרי ומבני ציבור.

 

מימון הרכישה - החברה קיבלה הלוואה בהיקף של כ-90 מיליון אירו מבנק גרמני בתנאי ריקורס (לחברה) לתקופה של כשלוש שנים, אשר נושאת ריבית במרווח של 2% לשנה מעל 3 month Euribor. יתרת הרכישה מומנה ממקורות עצמיים של החברה.

 

Grafental - פרויקט המגורים בדיסלדורף: שלב ד’ בגרפנטל – הסתיים השיווק: בתחילת חודש מאי 2017 החלה החברה בשיווק ובמכירות של שלב ד’ בפרויקט לאחר קבלת היתר בניה באפריל 2017. נכון למועד הדוח שיווקה החברה (חוזים חתומים והרשמות) 119 דירות (100% מסך היחידות בשלב זה) תמורת כ-67.6 מ’ אירו במחיר ממוצע של 4,940 אירו למ"ר.

 

שלב ה’ בגרפנטל עובד כמתוכנן - במהלך חודש מאי 2018 החלה החברה בשיווק ובמכירות של שלב ה’ בפרויקט לאחר קבלת היתר בניה באפריל 2018. נכון למועד הדוח שיווקה החברה (חוזים חתומים והרשמות) 75 דירות (85.1% מסך היחידות בשלב זה) תמורת כ-42.2 מ’ אירו במחיר ממוצע של 5,033 אירו למ"ר. מחיר המכירה הממוצע של שלב ה’ מגלם עלייה מצטברת של כ-40% ביחס לשלב ההתחלתי א’.

 

שלב ו’, השלב הראשון שיבנה כחלק מ- Grafental Mitte -בחודש אפריל 2018 עם קבלת היתר הבניה, החלה החברה בבנייתו של שלב ו’ הכולל 112 יח"ד להשכרה (מתוכן 70 דירות בשכ"ד מסובסד ו-42 דירות כדיור בר השגה –בשכ"ד מפוקח ) יחד עם 57 חניות תת קרקעיות בשטח כולל של כ- 12,000 מ"ר ברוטו.

 

שלב ז’, השלב השני שייבנה כחלק מ- Grafental Mitte: היתר בניה ל-89 יח"ד נוספות המיועדות למכירה חופשית בשוק (דירות Condo) יחד עם 106 מקומות חניה תת קרקעיים בשטח כולל של כ-12,000 מ"ר ברוטו, הוגש בחודש ספטמבר 2017 והחברה צופה כי תחל בבניית השלב האמור ושיווקו ברבעון השלישי של שנת 2018, עם קבלת היתר הבניה לשלב ז’ כאמור.

 

עד כה מכרה החברה 809 יח"ד בפרויקט Grafental שבדיסלדורף בהיקף כספי של כ- 389 מיליון אירו. יתרת הפרויקט – 864 יח"ד, מיועדת לבנייה בשנים הקרובות. נציין, כי מתחילת הפרויקט עלו מחירי הדירות בכ- 40%.

 

החברה צפויה להכיר בגין דירות שנמכרו והתוצאות בגינן טרם נכללו בדוחות החברה, בתזרים ורווח יזמי של כ-9.1 מיליון אירו וכ-5.4 מיליון אירו בהתאמה, שצפויים להתממש בדוחות הבאים במקביל למסירת הדירות.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    הרווח ירד ממכפיל 4 למכפיל 8. מה רע?

    22.6M אירו = 95 מלשח. שווי שוק 3.18 מיליארד. זה מכפיל 8 של הרווח. מה רע? כנראה שנה שעברה היה משהו חד פעמי. בגדול היתרון של החברה הוא גם בגיוון. חשיפה לכלכלת גרמניה עם מניה שנסחרת בארץ.
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 19/08/2018 10:02