חדשות שוק ההון

מבני תעשיה מדווחת על גידול ב-FFO וב-NOI במחצית השנה, הרווח הנקי ירד

ה-NOI מנכסים זהים עלה ב-1.2% ל-181 מיליון ש"ח, ה-FFO צמח ב-18% ל-112 מיליון. מנגד, הרווח ירד ל-149 מיליון ש"ח. החברה הודיעה על העלאת תחזית ה-FFO לשנת 2018

מערכת ספונסר 13/08/2018 13:12

א+א-

חברת מבני תעשיה, מקבוצת מבנה, מדווחת היום (13 באוגוסט 2018) על תוצאותיה הכספיות לחציון הראשון והרבעון השני לשנת 2018: בתקופת הדוח עלתה הצעה למיזוג- ביום 25 ביוני 2018 פנה דירקטוריון כלכלית ירושלים, בעלת השליטה בחברה, לדירקטוריון החברה בהצעה לניהול משא ומתן להסכם מיזוג כנגד הקצאת מניות בהתאם לתנאים ויחס החלפה כפי שיקבעו על-ידי הצדדים. המיזוג הצפוי יהפוך את קבוצת מבנה הכוללת את החברות כלכלית ירושלים ומבני תעשייה, לחברת הנדל"ן הרביעית בשוויה בבורסה בת"א.

 

דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה: "אנו מסכמים את המחצית הראשונה של 2018 עם תוצאות טובות והמשך צמיחה בפעילות החברה. אנו נמצאים בתנופה משמעותית של ייזום ובניה הן בתחום הנדל"ן המניב והן בתחום הנדל"ן למגורים. אנו רואים המשך שיפור המגמה ב-NOI SP ובשיעורי התפוסה. כמו כן לאחרונה עלה דירוג החברה ל-’il.A+’ זוהי העלאת דירוג שלישית תוך שנה וחצי - פועל יוצא לשיפור המתמשך של האיתנות הפיננסית והשיפור בביצועים התפעוליים".

 

הרווח הגולמי (NOI) מנכסים זהים (Same Property) בישראל, הסתכם בחציון הראשון לשנת 2018 בכ-181 מיליון ש"ח לעומת כ- 178 מיליון ש"ח אשתקד, גידול של כ- 1.2%. העלייה ב-NOI מנכסים זהים בישראל נבעה בעיקר מהשיפור בשיעורי התפוסה לצד עליית דמי השכירות למ"ר ממוצע ומהתייעלות תפעולית בנכסים

 

הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI) בישראל בחציון הראשון והרבעון השני לשנת 2018 הסתכם בכ-182 מיליון שקל בדומה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-FFOשל החברה בחציון הראשון וברבעון השני לשנת 2018 הסתכם בכ-112 מיליון ש"ח לעומת כ-95 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, צמיחה של כ- 18%. העלייה ב-FFO נבעה בעיקר מירידה בהוצאות הריבית ועל אף השחיקה האמורה ב-NOI בגין מימוש נכסים. כאמור, החברה הודיעה על העלאת תחזית ה-FFO לשנת 2018 לטווח שבין 215-220 מיליון שקל, חלף התחזית הקודמת לשנת 2018 שעמדה על 204-207 מיליון שקל.

 

הרווח הנקי הסתכם בחציון הראשון והרבעון השני לשנת 2018 בכ- 149 מיליון ש"ח לעומת כ- 178 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, הירידה ברווח הנקי נבעה בעיקר מכך שבתקופה המקבילה אשתקד הכירה החברה בהכנסות מס בסך של כ-83 מיליון שקל שנבעו בגין הכרה בהפסדים לצרכי מס, בעוד שהשנה רשמה החברה הוצאות מס בסך של כ-46 מיליון שקל.

 

ההון העצמי של החברה ליום 30 ביוני 2018, הסתכם בכ- 2.45 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 2.27 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר, 2017. העלייה בהון העצמי נבעה בעיקר מהגידול האמור ברווח הנקי, וכן מגידול בעודפים בסך של כ-14 מיליון שקל כתוצאה מיישום לראשונה של התקן החשבונאי IFRS15 החל מה-1 בינואר 2018. ההון העצמי למניה הסתכם בכ- 5.48 ש"ח למניה ב- 30 ביוני 2018 לעומת כ- 5.09 ש"ח למניה ב- 31 בדצמבר 2017.

 

החוב הפיננסי, נטו המשיך לרדת והסתכם בכ-3.45 מיליארד שקל ירידה של כ-230 מליון ₪ לעומת 31 בדצמבר 2017. מאזן החברה ליום ה- 30 ביוני 2018 הסתכם לסך של כ-7.33 מיליארד ש"ח.

 

מכירות נכסים - במהלך התקופה המדווחת מכרה החברה נכסים בתמורה לסך של כ-262 מיליון ש"ח ונרשם בגינם רווח מצטבר של כ-49 מיליון ש"ח.

 

בנוסף, חתמה החברה על הסכם למכירת שני מגרשים לבניית יחידות דיור במרום השרון בתמורה לסך של כ-54 מיליון ש"ח. ההסכם כפוף למספר תנאים מתלים. אם תושלם העסקה, הרווח הצפוי לחברה יעמוד על סך של כ-20 מיליון ש"ח.

 

בתקופת הדוח עלה שיעור התפוסה בישראל בכ-2% ל-88.2%.

 

דירוג אשראי- ביום 20 ביוני 2018, הודיעה מעלות על העלאת דירוג מדירוג ilA לדירוג + ilA עם תחזית דירוג יציבה לחברה. להוסיף מובטחות.

 

נכסי החברה, בבעלות ובחכירה, כוללים ליום 30 ביוני 2018: לחברה 595 נכסים מניבים הפזורים בישראל בשטח כולל של כ-1.22 מיליון מ"ר (לא כולל נכסים בהקמה). הנכסים מושכרים ל-2,109 שוכרים, בחוזים לתקופות שונות. כמו כן ישנם 5 פרויקטים בשלבי בניה ותכנון מתקדם בהיקף של כ-88 אלפי מ"ר. שיעור התפוסה לשווי של נכסי החברה בישראל ליום 30.6.2018 הינו כ-92%. שיעור התפוסה של נכסי החברה בישראל ליום 30.6.2018 הינו כ-88.2%.

 

תחזית: החברה צופה לשנת 2018 FFO בטווח של 215-220 מיליון ש"ח ו- NOI בטווח של 412-416 מיליון ש"ח.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה