חברת ריט 1 התקשרה עם צדדים שלישיים שאינם קשורים לחברה, בהסכם לרכישת מלוא הזכויות (מניות ושטרי הון) במספר תאגידים פרטיים בשליטת המוכר: רוק גלן אחזקות בע"מ, Dakota consulting, וראול פארמונט ניהול. תאגידים אלה מחזיקים, בשרשור, ב-51% מהונה של חברת מחצית היובל. למיטב ידיעת החברה, יתרת הונה של מחצית היובל מוחזקת בידי אפריקה ישראל נכסים.

 

בתמורה לרכישת מלוא זכויות המוכר בתאגידים תשלם החברה למוכר סך של 120 מיליון ש"ח. על פי ההסכם, חלק מתמורת העיסקה תשולם באמצעות מניות ריט 1 בשווי כולל של כ-20 מיליון ₪, אשר יונפקו למוכר.

 

השלמת העסקה כפופה להתקיימות שני תנאים מתלים: א). קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקים לעיסקה המתוארת לעיל; ו- ב). קבלת אישור הגופים המממנים את מחצית היובל לעיסקה. על התנאים המתלים להתקיים בתוך 60 ימים מחתימת ההסכם, אלא אם התקופה להשלמה הוארכה בהתאם למנגנון שנקבע בהסכם.

 

יצויין, כי מחצית היובל מחזיקה במבנה קריית הממשלה בתל אביב, הידוע גם כ"מגדל היובל" (גוש 7107 חלקה 15), מגדל משרדים בשטח של כ- 67 אלפי מ"ר וחניון הכולל כ- 1,300 מקומות חניה. הנכס מאוכלס בתפוסה של קרוב למלאה. כ- 45 אלפי מ"ר משטחי הנכס ו- 550 חניות מושכרים למדינת ישראל עד לסוף שנת 2029, כאשר למדינה אופציה לרכוש את השטח המושכר על ידה ביום 1 בינואר 2025 במחיר שנקבע מראש, לאחר מתן הודעה שנה מראש. כיום הניהול השוטף של הנכס מתבצע ידי השותפה. החלטות וזכויות החתימה הן משותפות.

 

הרווח לפני מס של מחצית היובל הסתכם בשנת 2017, בנטרול עלייה בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה, לסך של כ- 30 מיליון ש"ח. העסקה אינה משפיעה על מעמדה של החברה כקרן השקעות במקרקעין.

 

שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1: "בעסקה הזאת, לראשונה, מוכר הנכס ביקש שחלק מהתמורה - כ- 15% - תשולם לו באמצעות הקצאת מניות בריט 1. הדבר מאפשר למוכר לשמור על חשיפה לעולם הנדל"ן המניב מכח היותו בעל מניות בריט, וליהנות מאחזקה בתיק נכסים מבוזר ומניהול מקצועי. אנחנו מאמינים שמודל התשלום באמצעות מניות יתפתח בעתיד בארץ, כפי שקרה בארה"ב".

תגובות לכתבה

הוסיפו תגובה

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע המפר את תנאי השימוש