חדשות נדל”ן

בוני תיכון חתמה על הסכם ליווי ביחס לפרויקט מודיעין

לחברה יוקצו בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם הליווי ולמטרת מימון הפרויקט בלבד, מסגרות אשראי כפי צרכי הפרויקט עד לסך כולל של 259.5 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 08/08/2018 10:18

א+א- 1

בוני התיכון מודיעה כי ביום 7 באוגוסט 2018 נחתם הסכם ליווי בין החברה לבין תאגיד בנקאי ביחס לפרויקט מודיעין, וזאת כחלק מהתקדמות הטיפול וקידום הפרויקט והערכות החברה לקבלת היתר בניה לפרויקט במהלך סוף שנת 2018 / תחילת שנת 2019.

 

בהתאם להסכם הליווי, בכפוף להתקיימות תנאים מוקדמים כמפורט להלן, יוקצו לחברה בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם הליווי ולמטרת מימון הפרויקט בלבד, מסגרות אשראי כפי צרכי הפרויקט עד לסך כולל של 259.5 מיליון ש"ח עבור, מסגרת לערבויות בהתאם לחוק המכר הבטחת השקעות של רוכשי דירות, מסגרת אשראי כספי שלא תעלה על 72 מיליון ש"ח לבניית הפרויקט ומסגרת לערבויות ביצוע.

 

סכומים שינוצלו ממסגרת האשראי הכספי לבניית הפרויקט יישאו ריבית שנתית בשיעור ריבית הפריים בתוספת 1.3% וכן, תשלם החברה עמלות מקובלות בגין ליווי פיננסי וכן עמלות בגין ערבויות חוק מכר וערבויות אחרות. בהתאם להסכם הליווי, מועד פירעון מסגרות האשראי הינו ביום 31 בדצמבר 2020.

 

העמדת מסגרת האשראי כפופה לתנאים מתלים כמקובל בהסכמים מסוג זה ובכללם, רישום שעבודים ובטחונות לטובת התאגיד הבנקאי על זכויות החברה בפרויקט כנגד סילוק השעבוד הרשום לטובת הנאמן למחזיקי אג"ח יד’ של החברה על מקרקעי הפרויקט כמפורט להלן, השקעת הון עצמי על ידי החברה בסך 32 מיליון ש"ח אשר הושקע בפועל, מכירת יחידות דיור בפרויקט בהיקפים מינימאליים וכיוצ"ב.

 

הסכם הליווי כולל, בין היתר, עילות להעמדה לפירעון מיידי והתחייבויות כמקובל בהסכמי ליווי. למועד פרסום דוח זה, זכויות החברה במקרקעי הפרויקט משועבדות לטובת הנאמן למחזיקי אג"ח יד’ של החברה. בהתאם להוראות שטר הנאמנות שנחתם בין החברה לבין הנאמן בקשר עם אגרות החוב, בכפוף לעמידת החברה בתנאים הקבועים בשטר הנאמנות ובכללם רישום שעבוד על זכויות החברה לקבלת כספי העודפים בפרויקט, ימסור הנאמן לחברה את אישורו להסרת השעבוד הרשום לטובתו על זכויות החברה במקרקעי הפרויקט וזאת כנגד רישום שעבוד על זכויות החברה במקרקעי הפרויקט לטובת התאגיד הבנקאי. החברה תשוב ותדווח בעניין זה כנדרש על פי דין.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    יש סיבה למה לא מופיע שם התאגיד הבנקאי?תודה

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    פרפר כחול 08/08/2018 10:35