מידרוג מותירים דירוג Aa2 יציב לחברת אמות

להערכת מידרוג, צמיחת החברה בשנים האחרונות והגידול בפעילותה מקנה לחברה יציבות רבה בנוגע לשינויים בפרמטרים הפיננסיים ואירועים נקודתיים בנכסיה

מערכת ספונסר 30/07/2018 10:12

א+א- 1

מידרוג מותירה על כנו דירוג Aa2.il לאגרות חוב (סדרות א’-ה’) שהנפיקה אמות השקעות בע"מ. אופק הדירוג יציב.

 

שיקולים עיקריים לדירוג: דירוג החברה נתמך, בין היתר, בהיקף פעילות נרחב המצוי בצמיחה לאורך זמן, תוך כדי שמירה על פרמטרים פיננסים ההולמים את רמת הדירוג; מיצוב ופיזור נכסי החברה, לרבות פיזור שימושים ושוכרים, כך, לחברה נכסים בתחום המשרדים, מסחר, ולוגיסטיקה, המושכרים למעל מ- 1600 שוכרים; פיזור החברה הינו מוגבל בעיקר לאור התמקדות הפעילות בישראל בלבד ולאור נכס משמעותי, מגדל אטריום, המהווה כ- 12% מהיקף ה- NOI של החברה.

 

מצבת נכסים יציבה, ששוויה נכון ליום, 31.03.2018 עומד על כ-9.5 מיליארד ₪, כאשר בהתאם לדוחות הכספיים לשנת 2017 כ- 37% משווי נכסי החברה ממוקמים באזורי ביקוש, אזור תל- אביב וגוש דן; נכסי החברה מאופיינים, כאמור, בתמהיל שימושים מגוון ושיעורי תפוסה גבוהים, אשר עומדים באופן ממוצע, ליום 31.03.2018, על כ-97%; יחסי איתנות ההולמים את רמת הדירוג, נכון ליום 31.03.2018, יחס חוב פיננסי נטו ל-CAP נטו של החברה עומד על כ- 51% ויחס ההון למאזן על כ-40%; יחסי הכיסוי, והיקף ה- FFO, ההולמים את רמת הדירוג, נכון ליום 31.12.2017, יחס חוב פיננסי נטו ל-FFO של החברה הינו כ- 12.5 שנים והיקף ה- FFO הינו כ- 380 מ’ ₪, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.

 

נציין כי, בהתאם לדיווחי החברה ובהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים מורחבים של החברה, היקף ה- FFO ליום ה- 31.12.2017 הינו כ- 430 מ’ ₪. להערכת מידרוג, יחסי איתנות והכיסוי של החברה צפויים להישמר ברמות האלו ולהלום את רמת הדירוג; נזילותה וגמישותה הפיננסית של החברה הולמות ביחס לרמת הדירוג, כפי שבאות לידי ביטוי במסגרות אשראי חתומות ולא מנוצלות בהיקף של כ-800 מ’ ₪ (יש לציין כי מחצית ממסגרות האשראי, בהתאם למדיניות החברה כפי שהוצגה למידרוג, הן כנגד סכום זהה של ניירות ערך מסחריים שהנפיקה החברה). כמו כן, נכון ליום ה- 31.03.2018 מלוא נכסי החברה אינם משועבדים, זאת עקב פירעון של הלוואות בנקאיות שנעשה ביוזמת החברה, בהיקף של כ- 840 מ’ ₪ ושחרור נכסים משועבדים בגינן. בנוסף, החלפת החוב מחוב בנקאי לחוב אג"ח הוביל לחיסכון בעלויות מימון בהיקף של כ- 14 מ’ ₪.

 

מקורות אלו, בשילוב תזרים ה-FFO השוטף, אשר בהתאם לתרחיש הבסיס של מידרוג, צפוי להסתכם בכ-480 מ’ ₪ בשנת 2018, הינם גבוהים ביחס לצורכי שירות החוב של החברה בשנים הבאות; להערכת מידרוג היקף היזום של מבני משרדים באזור ת"א עלול ליצור לחץ על מחירי שכ"ד’ אולם, מיצוב ומיקום הנכסים של החברה צפויים לתרום לשמירת ערכם של הנכסים ושיעורי התפוסה הגבוהים בהם; שיעור הייזום של החברה מהווה כ- 5% מסך המאזן של החברה, נכון ליום ה- 31.03.2018.

 

יש לציין כי להערכת מידרוג, לאור התפתחות החברה וגודלה, היקף הפיתוח העתידי והיזום, לא צפוי להשפיע מהותית על הפרמטרים הפיננסיים של החברה. להערכת מידרוג, צמיחת החברה בשנים האחרונות והגידול בפעילותה מקנה לחברה יציבות רבה בנוגע לשינויים בפרמטרים הפיננסיים ואירועים נקודתיים בנכסיה.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

חדשות ספונסר

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    טכנית יהיה לה טוב מעל אזור 1900

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    Liron101 30/07/2018 10:14