אמות רשמה ירידה ברווח הרבעוני, ה-NOI וה-FFO עלו

הירידה ברווח הנקי ל-78 מ’ ש"ח נובעת מזקיפת עלויות עסקה לדוח רווח והפסד בגין רכישת נכסים במהלך התקופה ב-20 מ’ ש"ח; החברה תחלק דיבידנד נוסף של כ-117 מ’ ש"ח

מערכת ספונסר 14/05/2018 08:54

א+א-

 אמות השקעות מקבוצת אלוני חץ מציגה היום, ב’, את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2018: ה-NOI ברבעון צמח בכ-8% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכם בכ-167 מיליון ש"ח. ה- NOI מנכסים קיימים (Same property NOI) ברבעון הסתכם לכ- 159.8 מיליון ש"ח, לעומת כ- 154 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 4%, הנובע בעיקר מהמשך אכלוסו של מגדל אטריום ורכישת נכסים חדשים.

 

ה-FFO לתקופה הסתכם לכ-117 מיליון ש"ח המהווה גידול של 17% בהשוואה לרבעון המקביל. FFO למניה הסתכם ל 35.8 אג’, עליה של 11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד וזאת אגב גידול של 5% במספר המניות המשוקלל.

 

הרווח הנקי בתקופת הדו"ח הסתכם ב-78 מיליון ש"ח לעומת 81 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל נובעת מזקיפת עלויות עסקה לדוח רווח והפסד בגין רכישת נכסים במהלך התקופה בהיקף של 20 מיליון ש"ח.

 

ToHa (פרויקט תוצרת הארץ)- השותפות נמצאות בשלבי שיווק (חוזים חתומים וטיוטות לחתימה) של 52 אלף מ"ר המהווים 90% משטחי המגדל (מתוכם 50% חתומים). השותפות מעריכות כי הקמת שלב א’ צפויה להסתיים בסוף שנת 2018 וכי ה- NOI שיניב המגדל בתפוסה מלאה הינו 86-100 מיליון ש"ח (חלק החברה 43-50 מיליון ש"ח). בנוסף, פועלות השותפות לקידום שלב ב’ של הפרויקט להקמת מגדל משרדים נוסף בשטח עילי של כ-130 אלף מ"ר.

 

במהלך התקופה רכשה החברה 2 מרכזים לוגיסטיים בהיקף של כ-319 מיליון ש"ח אשר עתידים לתרום ל-NOI שנתי מייצג בתפוסה מלאה כ- 19.5 מיליון ש"ח. בגין נכסים אלו זקפה החברה לדוח רווח והפסד בתקופה המדווחת עלויות עסקה בהיקף של כ-20 מיליון ₪.

 

סך שווי נדל"ן להשקעה (מניב ובהקמה) ליום 31.03.2018 הסתכם בכ-10.5 מיליארד ש’’ח.

 

שיעור התפוסה ל- 31.03.2018 נותר גבוה ויציב ועומד על 97.3%.

 

ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 31.03.18 הסתכם לסך של 4.2 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 12.89 ש"ח) לעומת 4.3 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 13.23 ש"ח) ב-31.12.2017 . הקיטון בהון העצמי בסך של כ-103 מיליון ש"ח נובע מרווח נקי בהיקף של 78 מיליון ש"ח ובניכוי חלוקת דיבידנד בהיקף של 189 מיליון ש"ח.

 

כיום לחברה 3 מסגרות אשראי מאושרות ממוסדות פיננסיים בישראל בסך של כ- 800 מיליון ש"ח, הניתנים למשיכה מיידית (לתאריך הדוח כ-247 מיליון ₪ מתוך המסגרת נוצלו).

 

כל נכסי החברה אינם משועבדים (למעט נכסים בשווי של כ- 3% בבעלות עם שותפים).

 

החוב הפיננסי נטו לתאריך המאזן הינו כ-5.3 מיליארד ש"ח, המהווה כ- 50% מסך המאזן (בניטרול מזומנים ושווה מזומנים).

 

Cap Rate - שיעור התשואה המשוקלל הנגזר מהנדל"ן המניב להשקעה עומד נכון לסוף התקופה על 7.16%.

 

אבי מוסלר, מנכ"ל אמות, מסר: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון בהמשך מגמת הצמיחה בפעילות החברה ובפרמטרים התפעוליים. בבעלותנו שלושה פרויקטים בשלבי ייזום שונים: מתחם תוצרת הארץ, פרויקט משרדים ומסחר בחולון ופרויקט הלוגיסטיקה במודיעין. סך ההשקעה הכוללת בשלושתם הינה כ-1 מיליארד ש"ח והם מהווים חלק אינטגרלי ממנועי הצמיחה העתידיים של החברה.

 

"פרויקט הדגל הנוכחי "ToHa" מתקדם בהתאם ללוחות הזמנים הצפויים. אנו נמצאים בשלבי שיווק שונים (חוזים חתומים וטיוטות לחתימה) של 52 אלף מ"ר המהווים 90% משטחי המגדל, מתוכם 50% חתומים. להערכתנו, הקמת שלב זה צפויה להסתיים בסוף שנת 2018 ואכלוסו יחל בתחילת שנת 2019. אנו צופים כי סך ה- NOI מהמגדל בתפוסה מלאה יעמוד על 86-100 מיליון ש"ח (חלק החברה 43-50 מיליון ש"ח) . במקביל לכך, אנו פועלים לקבלת זכויות נוספות להקמת שלב ב’ של הפרויקט, אשר יכלול מגדל משרדים נוסף בשטח עילי של כ- 130 אלף מ"ר.

 

"בתחום הרכישות, בחרנו להתמקד בין היתר בתחום הלוגיסטיקה. נחיצותם של מרכזים לוגיסטיים נמצאת במגמת עליה מתמשכת, עם השינויים בעולם הקמעונאות ואנו עדים לביקוש גובר למוצר זה. בהתאם לכך, ביצענו השנה רכישות של שני מתחמים לוגיסטיים, במודיעין ובאריאל, בסך של כ-319 מיליון ש"ח ובשטח כולל של 47 אלף מ"ר , אשר צפויים להניב לחברה NOI שנתי של כ-19.5 מיליון ש"ח.

 

"בנוסף, אנו ממשיכים לפתח ולהשביח את פורטפוליו הנכסים המניבים שלנו בין היתר באמצעות קידום תהליכים שונים לקבלת זכויות בנייה נוספות, בעיקר במסגרת תוכנית מתאר ת"א\5000. צעדים אלו יהוו את התשתית להמשך התפתחותה של אמות בעשור הקרוב".

 

דיבידנד: בחודש מרץ 2018 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2018 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 90 אג’ למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 22 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 23 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון. בנוסף, בחודש מרץ 2018 הכריזה החברה על דיבידנד נוסף בגין שנת 2017 בסך של 36 אג’ למניה (כ-117 מיליון ש"ח).

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה