חדשות נדל”ן

לודז’יה בשת”פ לקידום עסקי נדלן ורכישת נכסים בארה”ב

בנוסף, הסכימו החברה והשותף על ביצוע עסקה לרכישת 107 יחידות דיור להשכרה בשלושה מתחמים שונים בניו הייבן בסכום כולל של כ-10.2 מיליון דולר

מערכת ספונסר 25/04/2018 14:44

א+א-

לודז’יה רוטקס מודיעה כי ביום 25 באפריל 2018 ,לאחר שהתקבל לכך אישור דירקטוריון החברה, היא התקשרה עם שותף מקומי בארה"ב, שהינו צד שלישי שאינו קשור לחברה או לבעלי השליטה בה, בהסכם מסגרת לשיתוף פעולה לקידום עסקאות משותפות של רכישה, פיתוח, השכרה, הפעלה, ניהול, השבחה ומכירה של נכסי נדל"ן במדינת קונטיקט, ארה"ב, שעיקריו כדלקמן:

 

השותף המקומי יציע לחברה להשתתף בכל עסקה פוטנציאלית בתחום האמור, במדינת קונטיקט, ארה"ב, כאשר ביחס לכל עסקה שהצדדים יסכימו על ביצועה כאמור יחתמו הצדדים על הסכם פרטני המסדיר את ביצועו.

 

לצורך שיתוף הפעולה ביניהם בהתאם להסכם המסגרת כאמור, החברה והשותף יקימו חברת אחזקות משותפת, שתתאגד בארה"ב בשיעורי החזקה בהון המניות המונפק והנפרע שלה, בחלוקה כדלקמן: החברה – 80% והשותף – 20%.

 

החלטות דירקטוריון החברה יתקבלו לפי שיעור האחזקות של בעלי המניות בחברה המשותפת, למעט רשימה סגורה של החלטות אשר תדרושנה הסכמה פה אחד.

 

בנוסף, הסכימו החברה והשותף, בהסכם המסגרת, על ביצוע עסקה לרכישת 107 יחידות דיור להשכרה בשלושה מתחמים שונים בעיר New Haven, CT בסכום כולל של כ-10.2 מיליון דולר (כולל הוצאות רכישה), כאשר בכוונת הצדדים להשקיע בשיפוצם סכום נוסף בעלות צפויה של כ- 1.5 מיליון דולר (ובסך הכל כ-11.7 מיליון דולר).

 

לצורך פרויקט ההשקעה בנכסים, בכוונת הצדדים לפעול לכך שהחברה המשותפת תיטול מימון בנקאי בסכום של כ-8.9 מיליון דולר כאשר היתרה תמומן מהון עצמי של החברה המשותפת, שיועמד לה כהלוואות בעלים (חלק החברה בהלוואות הבעלים כאמור, הנו כ-2.3 מיליון דולר).

 

למיטב ידיעת החברה, במועד העסקה עומד ה-NOI הכולל מהנכסים על שיעור של כ-6.75% . בתפוסה ממוצעת של כ-93%.

 

בהסכם המסגרת נקבע, כי הצדדים יבואו בדברים ויחתמו על הסכם מפורט המסדיר את ביצוע הפרויקט האמור, על בסיס העקרונות שנקבעו בהסכם 2 המסגרת ובכפוף לבדיקות משפטיות. בהתאם לכך, בכוונת החברה והשותף להתקשר עם צדדים שלישיים בעסקה לרכישת הנכסים כאמור, בכפוף לבדיקות משפטיות שייערכו לגביו

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה