חדשות נדל”ן

נכדה של מירלנד בהסכם שכירות עם שוכר עיקרי ברוסיה ל-5 שנים

צפי ההכנסות הצפוי מהתקשרות הקבוצה עם השוכר בהסכם השכירות למשך כל תקופת השכירות עומד על סך של כ-13 מיליון דולר

מערכת ספונסר 28/03/2018 11:08

א+א-

בהמשך למצוין בדוח התקופתי של מירלנד לשנה שהסתיימה ביום 31.12.2017 בקשר עם ’שוכרים עיקריים בנכסי המשרדים של הקבוצה’, החברה מתכבדת להודיע בזאת, כדלקמן:

 

ביום 28.3.2017 התקשרה החברה, באמצעות חברה נכדה שלה ברוסיה, עם צד ג’ שאינו קשור לחברה ו/או לנושאי משרה בה ו/או לבעל מניות מהותי בה, השוכר מהקבוצה שטח של כ-15,000 מ"ר , בהסכם שכירות להשכרת שטח נוסף של כ-10,300 מ"ר, המהווה 100% בנכסי המשרדים משטח מבנה בבעלות החברה הנכדה בפרויקט Century, בדרך של עדכון תנאי שכירות בהסכם שכירות קיים בשטח של כ-4,300 מ"ר אשר נחתם בחודש נובמבר 2017 ,וכן- השכרת שטח נוסף של כ-6,000 מ"ר. כך, שלאחר חתימת הסכם השכירות ישכור השוכר מהקבוצה (בעצמו ו/או באמצעות תאגידים הקשורים אליו) כ-21,000 מ"ר.

 

עם חתימת הסכם השכירות התפוסה בנכסי המשרדים של הקבוצה עומדת על כ-87%.השוכר (והתאגידים הקשורים אליו) מאייש כ-31% מכלל נכסי המשרדים של הקבוצה ברוסיה וכן צפוי להכניס לקבוצה כ-6.4 מיליוני דולר בשנה (כולל מע"מ, לפי שע"ח ביום חתימת ההסכם) המהווים כ-39% מסך הכנסותיה משכירות נכסי המשרדים.

 

בהתאם להסכם השכירות, תקופת ההתקשרות הינה ל-5 שנים, ללא אופציה להארכה לשוכר. דמי השכירות שנקבעו לשכירות הנוספת הינם כדלקמן: בארבעת החודשים הראשונים ישלם השוכר דמי שכירות מופחתים עקב השכרת הנכס ללא התאמות לשוכר. החל מהחודש החמישי – 14,500 רובל (כ-252 דולר לפי שע"ח רובל/דולר ביום חתימת הסכם השכירות (למ"ר לשנה) כולל מע"מ). החל מהשנה השנייה להסכם השכירות, דמי השכירות יעלו מדי שנה ב-7% או בהתאם לעלית מדד המחירים לצרכן ברוסיה, הנמוך מביניהם.

 

צפי ההכנסות הצפוי מהתקשרות הקבוצה עם השוכר בהסכם השכירות למשך כל תקופת השכירות עומד על סך של כ-13 מיליון דולר (כולל מע"מ, לפי שע"ח רובל/דולר ביום חתימת ההסכם). להבטחת התחייבויותיו על-פי הסכם השכירות בגין השכירות הנוספת, העמיד השוכר לטובת הקבוצה פיקדון בסך של 2 חודשי שכירות.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה