מדיפאואר אישרה הארכת תקופת ערבות ליאיר גולדפינגר לרכישת 2 נכסים בארה”ב עד 2023

החברה תשפה את גולדפינגר בכל סכום שיידרש לשלם למוסד הפיננסי שהעניק את ההלוואה. החברה לא תמכור את הנכסים ללא קבלת פטור מראש מערבותו

מערכת ספונסר 28/03/2018 09:23

א+א-

בהמשך לדיווחים המיידיים של מדיפאואר מהימים 27 במרס 2016, 26 באפריל 2016, 5 במאי 2016, ו-28 במאי 2017, ,הנכללים על דרך ההפניה, בדבר קבלת ערבות אישית מיאיר גולדפינגר למימון רכישת שני נכסים בארצות הברית Madeira Plaza ו-North End Shopping Center לתקופה של 12 חודשים, אשר אושרה כעסקה מזכה בהתאם לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) תש"ס-2000 בימים 21 ו-27 במרץ, 2017 דנו ואישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, בהתאמה, את הארכת תקופת הערבות עד לתום תקופת ההלוואה בשנת 2023.

 

תנאי ההלוואה, שאושרה כעסקה מזכה, כפי שפורטו בדיווח מיידי מיום 25 במאי, 2016 ,לא השתנו: החברה תשפה את גולדפינגר, ללא תנאי, בכל סכום, אשר הוא יידרש לשלם למוסד הפיננסי שהעניק את ההלוואה לצורך מימון העסקה בגין מימוש הערבות. החברה התחייבה בפניו כי לא תמכור את הנכסים ללא קבלת פטור מראש מערבותו. ככל שיחול שינוי בזהות בעלי השליטה בחברה, באופן שרימון גולד נכסים בע"מ, חברה פרטית המוחזקת בעקיפין על ידי נאמנות שנוצרה לטובתו של גולדפינגר, תחדל להיות מבעלי השליטה בחברה, מתחייבת החברה לשחרר אותו מהערבות כאמור עד 90 יום ממועד שינוי השליטה. ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה קבעו כי אין בהעמדת הערבות אלא כדי לזכות את החברה ועל כן אושרה העמדת הערבות עד לתום תקופת ההלוואה כעסקה מזכה בהתאם לתקנות ההקלות.

 

להלן עיקר נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה: המשך העמדת הערבות הינה בהתאם להסכם ההלוואה עם המוסד הפיננסי שהעניק לחברה את ההלוואה למימון העסקה לרכישת הנכסים בארה"ב. אי העמדת הערבות תפר את תנאי הסכם ההלוואה כאמור. העמדת הערבות ניתנה ללא תמורה. זכות השיפוי שהעניקה החברה לגולדפינגר הינה זכות מובנית הקיימת לו מעצם היותו ערב לחברה, ועומדת בהתאם לעקרונות הקבועים בסעיפים 9 ו-11 לחוק הערבות התשכ"ז-1967, ובהתאם לעקרון דיני עשיית עושר שלא במשפט. העמדת הערבות ללא תמורה ע"י גולדפינגר מהווה החלופה הטובה והזולה ביותר לחברה בשלב זה, כאשר לחלופות אחרות שנבדקו קיימות עלויות נוספות ומגבלות נוספות על החברה והמרעות את מצבה ביחס לאפשרות העמדת הערבות ע"י גולדפינגר.

 

טיב הערבות, שהינה למעשים מכוונים כנגד החברה ו/או המוסד הפיננסי שהעניק את ההלוואה, מצדיק כי הערב יהיה, למעשה, בעל יכולת השפעה משמעותי על פעילות החברה ויוכל לקחת אחריות על כך שהחברה תפעל כראוי וכדין. משכך מוצדק וראוי לפטור את גולדפינגר מערבותו אם השליטה בחברה תשתנה. בנוסף, תנאים אלה של הערבות הם המקובלים והרגילים בערבויות מסוג זה. ככל שהחברה תבחר להחליף את ערבותו של גולדפינגר בערבות של צד שלישי, אזי שבסבירות גבוהה שתידרש לספק שיפוי ופטורים דומים לאותו גורם ואף לשלם לו תמורה כספית. הערבות האישית של גולדפינגר לא יוצרת לחברה כל התחייבות ו/או חוב נוספים בקשר לנכסים הנרכשים ולא יוצרת התחייבויות נוספות כלפי צדדים שלישיים. העמדת הערבות בתנאים האמורים הינה לטובת החברה ואין בה אלא כדי להטיב עם החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה