חדשות נדל”ן

הרווח המיוחס לבעלי אלרוב ב-2017 היה 541 מיליון ש”ח לעומת 381 מיליון ש”ח ב-2016

ה- NOI מהנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל בשנת 2017 הסתכם בכ- 304 מיליון ש"ח. בנוסף, בשנת 2017 נרשמה עליית שווי הוגן בסך של כ- 299 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 27/03/2018 08:55

א+א-

חברת אלרוב נדל"ן מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2017. ההכנסות בשנת 2017 הסתכמו בכ- 1.4 מיליארד ש"ח, לעומת כ- 1.2 מיליארד ש"ח בשנת 2016. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2017 הסתכמו בכ- 554 מיליון ש"ח, לעומת כ-537 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. דמי השכירות אשר נבעו מהנכסים המניבים בישראל ובחו"ל הסתכמו בכ-316 מיליון ש"ח, לעומת כ- 313 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

דמי השכירות הצפויים להתקבל על בסיס שנה מלאה מהנכסים בחו"ל (כולל שטחי המסחר בלונדון וכולל נכס בצרפת שהסכם למכירתו נחתם לאחר תאריך המאזן) מסתכמים בכ- 227 מיליון ש"ח (הכוללים 179 מיליון ש"ח משוויץ, 21 מיליון ש"ח בצרפת ו- 27 מיליון ש"ח מלונדון).

 

העודף התפעולי ממלונות החברה הסתכם בשנת 2017 לכ- 93 מיליון ש"ח לעומת כ- 55 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של כ- 70%, החברה צופה המשך צמיחה במגזר המלונות גם בשנת 2018: מלון לוטיסיה בפריז- במהלך אפריל 2014 נסגר המלון לצורך שדרוג והסבה על מנת שיעמוד בסטנדרטים הגבוהים המאפיינים את יתר מלונות הקבוצה. פתיחתו של המלון צפויה להתרחש בחודשים הקרובים וצפוי להתחיל לתרום לעודף התפעולי של מלונות הקבוצה החל משנת 2019. העודף התפעולי ממלונות החברה ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 37 מיליון ש"ח לעומת כ-32 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח המיוחס לבעלים של החברה לשנת 2017 הסתכם בכ- 541 מיליון ש"ח לעומת כ- 381 מיליון ש"ח בשנת 2016. הגידול ברווח הנקי בשיעור של 42% נובע: מגידול ברווח מניירות ערך סחירים בסך של 191 לעומת שנת 2016, ומהמשך שיפור בבתי המלון אשר הציגו גידול בעודף תפעולי של כ- 93 מיליון ש"ח לעומת סך כ- 55 מיליון ש"ח בשנת 2016.

 

מאידך, הוצאות המס עלו הסתכמו בסך של 78 מיליון ש"ח בשנת 2017 לעומת הכנסות מס בסך של 57 מיליון ש"ח בשנת 2016 (עקב ירידה בשיעור המס בשוויץ).

 

הרווח המיוחס לבעלים של החברה ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 413 מיליון ש"ח לעומת כ-335 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה בשנת 2016. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2017 בכ- 215 מיליון ש"ח לעומת כ- 173 מיליון ש"ח בשנת 2016, גידול של כ- 24%.

 

שוויו ההוגן של הנדל"ן להשקעה (שאינו כולל את הנדל"ן המלונאי) ליום 31.12.2017 הסתכם בכ-6,591 מיליון ש"ח לעומת כ- 6,453 מיליון ש"ח בסוף שנת 2016. הגידול בנדל"ן להשקעה נובע מעליה בשווי הוגן בסך של כ-299 מיליון ש"ח וכן מהשקעה בנדל"ן להשקעה בסך של כ- 80 מיליון ש"ח. מאידך חל קיטון בסך של כ- 228 מיליון ש"ח שנובע בעיקר מהחלשות של הלירה שטרלינג וכן של הפרנק השוויצרי ביחס לשקל שתרם לירידה בשקלים של הנדל"ן להשקעה של הקבוצה בלונדון ובשוויץ בהתאמה.

 

שוויו ההוגן של הרכוש הקבוע המשוערך ובהקמה (שכולל בעיקר את מלונות החברה בירושלים, באמסטרדם לונדון ובפריס) ליום 31.12.2017 הסתכם בכ-4.47 מיליארד ש"ח לעומת כ- 4.07 מיליארד ש"ח בסוף שנת 2016. הגידול בסעיף זה בסך נבע בעיקר מעדכון שווי שוק של המלונות בירושלים בכ- 181 מיליון ש"ח ומהשקעה בהמשך שדרוג מלון לוטסיה ובמלון מצודת דוד.

 

תיק ניירות הערך של החברה - עיקר תיק ניירות הערך הסחירים ליום 31.12.2017 וליום 23.3.2018 הנו מניות בנק לאומי בסך של כ-824 מיליון ש"ח וסך של כ-718 מיליון ש"ח, בהתאמה, וכן לאחר תאריך המאזן נמכרו מניות בתמורה לסך של כ-128 מיליון ש"ח ובתוספת דיבידנד בסך של כ-8 מיליון ש"ח.

 

ההון העצמי של החברה ליום 31 בדצמבר 2017 הסתכם בכ- 4,453 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 3,978 מיליון ש"ח בסוף שנת 2016. הגידול בהון העצמי בסך של כ- 475 מיליון ש"ח נובע מ: רווח נקי לשנת 2017 בסך של כ- 567 מיליון ש"ח וגידול בקרן הון משערוך רכוש קבוע, נטו ממס בסך של כ- 141 מיליון ש"ח.

 

בקיזוז ירידה בקרן מהפרשי תרגום של פעילות מט"ח בסך של כ- 75 מיליון ש"ח, חלוקת דיבידנדים בסך של כ- 56 מיליון ש"ח ,רכישת מניות של החברה בסך של כ-100 מיליון ומדידה מחדש של תכנית הטבה מוגדרת נטו ממס בסך של כ-2 מיליון ש"ח. סך ההון העצמי לסך המאזן לתום שנת 2017 הינו כ- 35.15% לעומת 33.6% בתום שנת 2016. ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות הרוב בחברה הסתכם בכ- 4,060 מיליון ש"ח לעומת כ- 3,600 מיליון ש"ח בשנת 2016. דיבידנד –מדיניות החברה הינה לחלק דיבידנד בסך 30% מהרווח הנקי בניטרול שיערוכים. בהתאם למדיניות הנ"ל תחולק השלמת דיבידנד בגין שנת 2017 בסך של כ- 1.7 אגורות למניה כך שדיבידנד הכולל בגין שנת 2017 יסתכם בכ- 126.7 אגורות למניה (בסה"כ כ- 30.6 מיליון ש"ח). בנוסף, דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד ביניים בגין שנת 2018 בסך כולל של כ- 35 מיליון ש"ח המהווה כ- 145 אגורות למניה אשר יחולקו באפריל 2018.

 

אלפרד אקירוב, יו"ר ומנכ"ל קבוצת אלרוב: "בשנת 2017 המשכנו להציג שיפור בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה. מנועי הצמיחה העיקריים שלנו לשנים הקרובות הינם תחום מלונות היוקרה ופעילות הנדל"ן המניב בשוויץ. אנו שבעי רצון מהשיפור המתמשך בפעילותם של מלונות הקבוצה בדגש על מלון הקונסרבטוריום באמסטרדם וקפה רויאל בלונדון כמו כן מהשיפור המשמעותי במלונות בירושלים . כפי שמשתקף בתחזיות שפרסמנו אנו מעריכים כי מגמת השיפור תימשך ותתעצם גם בשנת 2018 ואילך.

 

"בקרוב יפתח מלון לוטיסיה שבפריז אשר רכשנו בשנת 2010 והחל משנת 2014 נסגר לצורך שידרוגו והתאמתו לסטנדרט הגבוה אליו מכוונת הקבוצה. חשוב לציין כי השנים הראשונות להפעלתו של בית מלון, בוודאי בתחום מלונות היוקרה והבוטיק, הינן שנים של הרצה, שיווק וחשיפה לקהל היעד הפוטנציאלי. שנים אלו מאופיינות בהוצאות גבוהות ואינן מייצגות את תוצאותיו וביצועיו של המלון לטווח הארוך.

 

"הפעילות בשוויץ ממשיכה להוות מנוע צמיחה. אנו מקפידים לבצע עסקאות בהן יש ערך מוסף תוך מקסום יתרונותינו היחסיים בתחום הייזום. בהתאם לאסטרטגיה זו ביצענו בתום שנת 2016 רכישת נכס ואשר אנו מובילים בו שינוי יעוד אנו לקראת תום תהליך ההשבחה שבסופו אנו צופים את השכרתו המלאה תוך הצפת ערך. בנוסף, בתום שנת 2017 רכשנו נכס נוסף בשוויץ תמורת סך כולל של כ-55 מיליון פר"ש (כ-195.5 מיליון ש"ח) לפני הוצאות אשר בעת הרכישה היה פנוי ובכוונתנו להשכירו עם השלמת העסקה.

 

"בהמשך להתפתחותה של EPIC אשר נכון לסוף השנה עמד שווי שנכסיה על מעל 1.2 מיליארד פר"ש ואליו צפויים להצטרף שני הנכסים האמורים לעיל, כפי שמסרנו בעבר אנו בוחנים את הנפקתה בבורסה לני"ע בשוויץ בעיתוי המתאים. תחום הנדל"ן המניב בישראל ממשיך להציג שיפור וצמיחה אשר באה לידי ביטוי הן בעליות שכ"ד והן עליה בשווי ההוגן אשר נכון לסוף השנה עמד על כ- 1.6 מיליארד ש"ח. אנו ממשיכים לפעול על מנת להרחיב את פרוטפוליו הנכסים שלנו בשוויץ וכן לאתר הזדמנויות לרכישת נכסים מניבים בלונדון, בדומה לנכס "מרק 1" שרכשנו במהלך השנה והושכר כולו ל-WeWork ולבניין משרדים נוסף שנרכש לאחר התאריך המאזן בסך של כ-17.4 מיליון ליש"ט (כ-81.5 מיליון ש"ח) המושכר במלואו ומשקף תשואה של 5.7%."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה