אמות מדווחת על צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים

החברה הכריזה על התחזיות ל-2018: ה-NOI צפוי להסתכם ב-670-680 מיליון ש"ח וה-FFO ב-474-484 מיליון; תחלק דיבידנד נוסף בסך של כ-117 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 12/03/2018 08:47

א+א-

 אמות השקעות מקבוצת אלוני חץ מדווחת היום, ב’, על תוצאות הרבעון הרביעי ועל התוצאות לשנת 2017 המציגות צמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים: ה- NOI מנכסים קיימים (Same property NOI) ברבעון הסתכם לכ- 157 מיליון ש"ח, לעומת כ- 149 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5.5% בעיקר הודות להמשך אכלוסו של מגדל אטריום.

 

הרווח הנקי בשנת 2017 הסתכם ב 428 מיליון ש"ח לעומת 474 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח בתקופה המדווחת כולל הוצאות מימון חד פעמיות בהיקף של כ- 39 מיליון ש"ח בעקבות פירעון מוקדם של הלוואות בנקאיות אשר הביא לשיפור מבנה החוב והקטנת עלויות המימון. בנוסף, הרווח בתקופה המקבילה אשתקד כלל הכנסה חד פעמית בגין מיסים בסך של 115 מיליון ש"ח.

 

סך שווי נדל"ן להשקעה (מניב ובהקמה) ליום 31.12.2017 הסתכם בכ-10 מיליארד ש’’ח לעומת כ- 9.4 מיליארד ש’’ח בתום שנת 2016. עליה הנובעת בעיקרה מרכישת נכסים בהיקף 270 מיליון ש"ח והשקעות בגין נדל"ן להשקעה בסך של כ- 240 מיליון ש"ח.

 

שיעור התפוסה ל- 31.12.2017 נותר גבוה ויציב, 97.4%.

 

ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות ליום 31.12.17 הסתכם לסך של 4.30 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 13.23 ש"ח) לעומת 3.96 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 12.82 ש"ח). הגידול בהון העצמי נובע בעיקרו מרווח נקי בהיקף של 428 מיליון ד"ח ומהנפקת הון מניות ומימוש והפחתת כתבי אופציה בסך של 283 מיליון ש"ח, בקיזוז דיבידנד שחולק בסך 374 מיליון ש"ח.

 

כיום לחברה 3 מסגרות אשראי מאושרות ממוסדות פיננסיים בישראל בסך של כ- 800 מיליון ש"ח, הניתנים למשיכה מיידית. כל נכסי החברה אינם משועבדים (למעט נכסים בשווי של כ- 3% בבעלות עם שותפים).

 

החוב הפיננסי נטו לתאריך המאזן הינו כ-4.9 מיליארד ש"ח, המהווה כ- 47% מסך המאזן (בניטרול מזומנים ושווה מזומנים).

 

Cap Rate - שיעור התשואה המשוקלל הנגזר מהנדל"ן המניב להשקעה עומד נכון לסוף התקופה על 7.18%.

 

גיוס חוב – מתחילת השנה גייסה החברה 1.4 מיליארד ש"ח, באמצעות הרחבת סדרות קיימות. החוב שגויס הינו במח"מ של כ-6 שנים ועלותו הינה כ-1.7% צמוד מדד (בהילקח השפעת עסקת גידור).

 

פירעון מוקדם – לאחר גיוס החוב, פרעה החברה ביוזמתה בפירעון מוקדם הלוואות למוסדות בנקאיים בהיקף כספי של כ- 840 מיליון ש"ח. בעקבות ביצוע הפירעון המוקדם רשמה החברה ברבעון הנוכחי הוצאות מימון חד פעמיות בהיקף של כ- 39 מיליון ש"ח (כמחציתם במזומן).

 

כתוצאה מגיוס החוב ומפירעון המוקדם תיהנה החברה מהיתרונות הבאים: קיבוע ריבית ארוכת טווח של כ- 1.63% צמוד מדד. חיסכון שנתי בעלויות המימון בהיקף של כ- 13.8 מיליון ש"ח. תוספת ל- FFO למניה של כ- 4.3 אגורות. הארכת מח"מ החובות הנפרעים בכ- 4 שנים ל- 6.6 שנים. שחרור נכסים משועבדים בהיקף של כ- 1.6 מיליארד ש"ח.

 

לאחר תאריך המאזן ביצעה החברה שתי רכישות בתחום הלוגיסטיקה: מתחם לוגיסטי במודיעין - בחודש ינואר 2018, רכשה החברה מתחם לוגיסטי במודיעין, תמורת סך של כ-280 מיליון ש"ח. המתחם כולל שני מבנים בשטח כולל של כ 36,000 מ"ר וזכויות בניה נוספות. המבנים מושכרים במלואם לארבעה שוכרים מובילים בהסכמי שכירות ארוכים, לתקופות של 5 שנים ומעלה ובתוספת תקופות אופציה. ה-NOI בפועל בפרויקט הינו כ-16 מיליון ש"ח לשנה.

 

מבנה לוגיסטי באריאל - בחודש פברואר 2018, רכשה החברה מבנה לוגיסטי באריאל, תמורת סך של כ- 38.5 מיליון ש"ח. המבנה כולל שטח של כ- 11,000 מ"ר. המבנה מושכר במלואו לשוכר יחיד בהסכם שכירות ארוך טווח לתקופה של 12 שנים ובתוספת תקופת אופציה. הנכס יניב לחברה NOI של כ- 3.2 מיליון ש"ח לשנה.

 

תחזיות החברה לשנת 2018: ה-NOI צפוי להסתכם ב- 670-680 מיליון ש"ח, ה-FFO צפוי להסתכם ב-474-484 מיליון ש"ח וה-FFO למניה ב-143-147 אגורות למניה.

 

דיבידנד: בגין שנת 2017 חילקה החברה דיבידנד בסך כ- 263 מיליון ש"ח (84 אגורות למניה). בנוסף, בחודש מרץ 2018 הכריזה החברה על דיבידנד נוסף בגין שנת 2017 בסך של 36 אג’ למניה (כ-117 מיליון ש"ח). סך הדיבידנד בגין שנת 2017 הינו 120 אגורות למניה.

 

בחודש מרץ 2018 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2018 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 90 אג’ למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 22 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 23 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון.

 

אבי מוסלר, מנכ"ל אמות, מסר: "אנו מסכמים שנה מוצלחת נוספת, כפי שבא לידי ביטוי בהמשך מגמת הצמיחה בפעילות החברה ובפרמטרים התפעוליים. במהלך 2017 פעלנו בכמה מישורים אשר השילוב ביניהם סייע לנו בהשגת התוצאות, תוך הנחת תשתית לצמיחה גם בשנים הבאות.

 

"בתחום הרכישות, מתחילת שנת 2017 ועד היום ביצענו 4 רכישות בהשקעה מצטברת של כ- 662 מיליון ש"ח. במהלך השנה רכשנו שני בנייני משרדים, האחד בת"א והשני בירושלים, ומתחילת 2018 רכשנו שני מתחמים לוגיסטיים במודיעין ובאריאל. סה"כ התוספת ל- NOI על בסיס שנתי בתפוסה מלאה מכלל הנכסים החדשים הינו 45 מיליון ש"ח.

 

"היתרונות והייחודיות של אמות, בין היתר, הם תמהיל הנכסים אשר כולל פיזור בכל תחומי הנדל"ן המניב. אני שמח כי הצלחנו להרחיב את תחום הלוגיסטיקה בפורטפוליו החברה, וזאת בהתאם לאסטרטגיית החברה הכוללת הגדלת המעורבות בתחום זה. נחיצותם של מרכזים לוגיסטיים נמצאת במגמת עליה מתמשכת, עם השינויים בעולם הקמעונאות ובהתאם, אנו עדים לביקוש גובר למוצר זה.

 

"במקביל, אנו ממשיכים לקדם את שלושת פרויקטי הייזום שלנו ובראשם פרויקט הדגל הנוכחי ToHa. אנו נמצאים במו"מ מתקדמים על כ- 80% משטחו של המגדל, כולל התקדמות התהליך עם WeWork . אנו צופים כי סך ה- NOI מהמגדל בתפוסה מלאה יעמוד על 86-100 מיליון ₪ (חלק החברה 43-50 מיליון ש"ח).

 

"בנוסף, אנו ממשיכים לפתח ולהשביח את פורטפוליו הנכסים המניבים שלנו בין היתר באמצעות קידום תהליכים שונים לקבלת זכויות בנייה נוספות, בעיקר במסגרת תוכנית מתאר ת"א\5,000. צעדים אלו יהוו את התשתית להמשך התפתחותה של אמות בעשור הקרוב.

 

"מעבר לצד הנכסי, ביצענו השנה גם מהלכים אשר נועדו לשפר את מבנה החוב שלנו ובראשם גיוסי אג"ח מוצלחים בהיקף של מעל מיליארד ש"ח תוך הארכת המח"מ והפחתת שיעורי הריבית הממוצעת. במקביל החלטנו לבצע פירעון מוקדם של הלוואות בנקאיות בהיקף של 840 מיליון ש"ח. מהלכים אלו הובילו לחיסכון שנתי בעלויות המימון בהיקף של כ- 13.8 מיליון ש"ח ותוספת ל- FFO למניה של כ- 4.3 אגורות. במקביל שחררנו משעבוד נכסים בהיקף של 1.6 מיליארד ש"ח כך שכל נכסינו אינם משועבדים (למעט 3% נכסים בבעלות עם שותפים) ומאפשרים גמישות פיננסית מירבית במידת הצורך.

 

"כמדי שנה, עם פרסום הדוחות השנתיים אנו מפרסמים את תחזיותינו לשנה העוקבת, בהתאם אנו צופים כי גם בשנת 2018 נציג צמיחה הן ב- NOI ב- FFO וב- FFO למניה . כמו כן, נגדיל את הדיבידנד השנתי המחולק לבעלי מניותינו ונעמידו על 90 אג’ למניה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה