חדשות נדל”ן

מדיפאואר: הסכם למכירת הנכס Belleville בקנדה תמורת כ-7.7 מיליון דולר קנדי

להערכת החברה, אם תושלם העיסקה, תזרים המזומנים שינבע למוכרת כתוצאה ממכירת הנכס, בניכוי תשלום העלויות הכרוכות בביצוע העיסקה צפוי להיות כ-2.5 מיליון דולר קנדי

מערכת ספונסר 13/12/2017 09:23

א+א-

מדיפאואר מדווחת כי ביום 12 בדצמבר 2017, .Medipower Canada Inc, חברה בת בבעלות מלאה של החברה (100%) בקנדה, התקשרה עם צד ג’ בלתי קשור, בהסכם למכירת הנכס הידוע בכינויו Belleville, המוגדר על ידי החברה כנכס מהותי.

 

למיטב ידיעת החברה, הרוכש אינו צד קשור לחברה, לבעלי עניין בחברה, לנושאי משרה בכירה בחברה, או לבעל השליטה בחברה (לרבות קרוביהם או תאגידים בשליטתם). כמו כן, למיטב ידיעת החברה, לא קיימים קשרים עסקיים ו/או אחרים בין הרוכש לבין הצדדים הקשורים. כמו כן, למיטב ידיעת החברה לא קיים עניין אישי לבעל עניין בחברה בעסקה.

 

להלן עיקרי ההסכם: בתמורה לנכס, ישלם הרוכש סך של 7.7 מיליון דולר קנדי. הרוכש ישלם מקדמה של 150,000 דולר קנדי תוך שלושה ימי עסקים לאחר החתימה על ההסכם, וסכום נוסף של 150,000 דולר קנדי תוך שלושה ימי עסקים עם השלמת תקופת בדיקת הנאותות לשביעות רצונו של הרוכש.

 

המקדמה כאמור תופקד בנאמנות עד להשלמת העסקה ותקוזז מהתמורה .יתרת התמורה, בכפוף לקיום מלוא התנאים המתלים והתאמות לתמורה, ככל שתהיינה, תשולם למוכרת, במועד ההשלמה, במזומן וכן, באותו מועד, תועבר למוכרת המקדמה

 

לרוכש תעמוד תקופה לבצע בדיקת נאותות מקיפה בנכס אשר תסתיים ביום 31 בינואר 2018 .ככל ועד ליום 31 בינואר 2018 לא יודיע הרוכש למוכרת על שביעות רצונו מבדיקת הנאותות או כי הוא מוותר על בדיקת נאותות, יבוא ההסכם לידי סיום. השלמת העסקה מותנית במספר תנאים מתלים כמקובל בהסכמים דומים, ביניהם נכונות ההצהרות והמצגים שניתנו על ידי הצדדים, בדיקת נאותות לשביעות רצונו של הרוכש וכו’. מועד ההשלמה נקבע ליום 31 במרס 2018 ,כאשר הוא יכול להידחות במקרים מסוימים המתוארים בהסכם.

 

להערכת החברה, אם וככל שתושלם העיסקה, תזרים המזומנים, אשר ינבע למוכרת כתוצאה ממכירת הנכס, בניכוי תשלום העלויות הכרוכות בביצוע העיסקה צפוי להיות כ-2.5 מיליון דולר קנדי (כ-2 מיליון דולר ארה"ב). יצויין, שהנכס מוצג בדוחותיה הכספיים של החברה לפי שווי הוגן ולכן ההשפעה על דוח רווח או הפסד של החברה צפויה להיות שולית.

 

המכירה הינה במסגרת מדיניות החברה לרכז את פעילותה בצפון מזרח ארה"ב. בהתאם לדוח הערכת שמאי בלתי תלוי ליום 31 בדצמבר 2016 ,שווי הנכס לאותו מועד הינו כ-7.6 מיליון דולר קנדי.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה